This page in English

Forskningsprojekt

Efter barnförhöret - Utvärdering av en tidig insats från socialtjänsten vid barnmisshandel

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2026

Kontaktperson

Sara Thunberg

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Efter barnförhöret är en modell för att stödja barn som varit på polisförhör i samband med att de har berättat om att de utsatts för våld av sina föräldrar. Modellen är utvecklad av praktiker och baserad på deras erfarenheter. Den ska minska risken att barnen själva får hantera sin oro och rädsla inför att möta sina föräldrar och deras reaktioner på att barnet har berättat om våldet samt varit på polisförhör. En tidigare utvärdering, där man huvudsakligen fokuserade på 11 behandlares erfarenheter i sju kommuner, visar att modellen är uppskattad och lätt att använda. Dock saknas barn och föräldrars erfarenheter av modellen samt hur t.ex. social- och polisutredningar kan påverkas av denna tidiga insats. Efter barnförhöret är i behov av en större vetenskaplig utvärdering baserad på flera olika datakällor för att undersöka dess utfall.

Syftet med projektet är att utvärdera Efter barnförhöret genom att (i) undersöka giltigheten i modellens programteori, (ii) undersöka hur modellen genomförts, dvs. programtrohet, och (iii) undersöka modellens utfall av modellen för barn, föräldrar, samt praktiker från socialtjänsten, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Projektet kommer att bestå av fyra delstudier, som tillsammans ger svar rörande modellens effektivitet. Materialet kommer bestå av intervjuer med barn och föräldrar som genomfört modellen, samt familjebehandlare som arbetar med modellen för att fånga in deras olika erfarenheter. Till detta kommer även en dokumentstudie av socialutredningar att genomföras med fokus på hur ärenden skiljer sig åt beroende på om modellen har använts eller inte. Även enkäter kommer att samlas in från socialsekreterare, poliser och åklagare för att studera hur deras arbete kan ha påverkats av att modellen har använts. Baserat på utvärderingen, med utgångspunkt i programteori, kommer projektet identifiera modellens eventuella utfall samt ge konkreta förslag kring hur modellen skulle kunna utvecklas.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)