This page in English

Hur går det till?

Mentor Match kommer att löpa under sex månader, från höst 2017 till vår 2018.

Vi drar igång pilotprojektet med en gemensam 'Kick Off' för alla deltagare. Tillsammans tittar vi på hur alla ska kunna få ut så mycket som möjligt av de erfarenheter som programmet ger och vi presenterar mentorer och adepter för varandra.

Direkt efter vår 'Kick Off' är det dags för er första Mentor Match-träff – då ni får reda på mer om varandra, diskuterar era målsättningar och tillsammans kommer fram till när ni ska ses nästa gång och vad ni då ska prata om.

Vi kommer att finnas tillgängliga för att hjälpa till med eventuella frågor under programmets gång, men tanken är att mentorskapet ska vara ett fristående och frivilligt samarbete, där studenten är drivande och tar ansvar för processen med stöd av mentorn.

Mot slutet av programmets sex månader samlar vi alla för en sista nätverksträff. Vi får då tillfälle att tacka alla som gett av sin tid, lyckönska våra studenter och dela med oss av tankar och funderingar och av det vi tar med oss från projektet.

 

Användbara dokument

Skydd av personuppgifter och dataskydd

Vi respekterar din integritet och behovet av att skydda den information du anförtror åt oss (Örebro universitet).

Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. De uppgifter vi avser att samla in och behandla är de uppgifter som du anger i din anmälan på webben. Syftet är att du ska få full tillgång till det stöd, den service och de möjligheter vi erbjuder, och för att vi ska kunna granska och utvärdera vår verksamhet.

Om du är en av universitetets nuvarande eller tidigare studenter eller partners sparar vi dina uppgifter i anslutning till våra pågående projekt inom student- och alumnverksamhet, samverkan och mentorskap. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till tredje part såvida du inte gett oss tillåtelse till det eller om det åligger oss enligt lag. Såvida du inte har valt bort att bli kontaktad av oss kommer vi emellanåt att förse dig med nyheter och erbjudanden – via e-post, vanlig post eller andra former av kommunikation – i frågor som rör universitetets alumn- och mentorskapsprogram eller annan verksamhet som kan vara av intresse.

Den här integritetsförklaringen ersätter inte andra avtal gällande behandlingen av personuppgifter som du ingått med universitetet. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Ansökan måste vara skriftlig, undertecknad och ställd till oss. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

För att avregistrera dig från våra allmänna kommunikations (t.ex. forsknings insikter, e-nyhetsbrev och inbjudningar) kontakta This is an email address.