Social Impact Lab 2021: Vill förebygga kriminalitet med hjälp av musik

Porträtt av Anna-Karin Andershed.

Med hjälp av musik anpassad för barn i förskoleåldern kan man förebygga framtida utagerande, externaliserade problem eller kriminalitet, tror Anna-Karin Andershed.

Anna-Karin Andershed är professor i psykologi och verksam inom kriminologi. Inom ramen för Social Impact Lab kommer hon att arbeta fram en musikbaserad, förebyggande intervention med fokus på riskfaktorer och skyddande faktorer för utveckling av antisocialt beteende för barn i förskoleåldern.

Social Impact Lab

Anna-Karin Andershed är professor i psykologi och verksam i kriminologiämnet vid Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt Arbete (JPS).

Hennes forskning handlar om risk- och skyddande faktorer för normbrytande, antisocialt beteende.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Det är egentligen två utmaningar på samma gång. Min forskning handlar om riskfaktorer och skyddande faktorer för så kallat normbrytande eller antisocialt beteende, det vill säga utagerande, externaliserade problem eller kriminalitet. Vi vet att barn som tidigt utvecklar dessa problembeteenden i alldeles för stor utsträckning fortsätter med dem, in i tonåren och upp i vuxen ålder. Det kostar på, både för samhället och individen, men också för familjer och brottsoffer. Den andra delen av det här projektet bygger på min egen och andras observation att det behövs mer bra musik för barn i den här åldersgruppen. Musik som handlar om dem och teman de kan relatera till, och som de dessutom kan delta i med sina röster och kroppar.  

Berätta om din idé!
– Min idé går ut på att föra samman forskningen om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande, antisocialt beteende med musicerande i förskolan. Musiken blir verktyget för pedagogen att systematiskt tillsammans med barnen adressera teman som kanske annars tas upp mer på förekommen anledning, till exempel aggressivitet, impulsivitet, positiva problemlösningsstrategier, empati och sociala förmågor. Vi vet dessutom att musicerandet kan påverka både beteenden, känslor och socialt klimat, så att använda musiken som verktyg har forskningsstöd i sig. Tillsammans kan detta stötta barnen i ett slags kollektivt lärande av olika färdigheter och förmågor som förbättrar deras förutsättningar för en positiv psykosocial utveckling. Melodier och texter skrivs utifrån forskningsbaserade beskrivningar av några av de viktigaste risk- och skyddande faktorerna på individnivå, och den anpassas också till barnens röster som ju inte är som våra vuxna röster. Jag kommer också att ta fram en vägledning för pedagogerna, utifrån den senaste forskningen inom området. Det kommer med andra ord att finnas både en klingande och en skriven del.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Förhoppningen är att användningen av materialet i förskolan, eller för den delen att barnen och deras föräldrar väljer att lyssna på musiken och texterna även på fritiden, ska främja barnens psykosociala utveckling. De allra flesta barn är ju inte i riskzonen för en negativ utveckling, men tanken är att det gagnar alla att bli bättre på att förstå både sig själva och andra. Om materialet dessutom kan innebära att vi skapar musik som uppskattas av målgruppen, är det en vinst i sig. I förlängningen har jag självklart förhoppningen att det ska leda till att färre barn ska utveckla allvarligt normbrytande beteende, men det är en empirisk fråga.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag har burit med mig den här idén i mer än tio år och kände att nu är det dags att testa om den går att realisera. Social Impact Lab är ett bra sammanhang att göra det i. Självklart känner jag i min forskarroll också ett behov av att kunna testa om de hypoteser som jag grundar idén på kan verifieras, men jag ville låta själva idéutvecklingen ligga utanför ett forskningsprojekt. Dessutom kanske det bör vara någon annan än jag som utvärderar eventuella effekter? Så jag tillåter mig själv att inte ”boxas in” i en forskningsprocess, utan att vara lite friare.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Jag ser Social Impact Lab som en plattform för att testa idéer med personer utanför mitt eget forskningsområde, och att få stöd i de delar av innovationsprocessen som jag som forskare inte har kunskap om.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Anna-Karin Andershed

Befattning: Professor Organisation: Universitetsledning

Profilsida: Anna-Karin Andershed

E-post: YW5uYS1rYXJpbi5hbmRlcnNoZWQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 303896

Rum: E3111

Anna-Karin Andershed