Social Impact Lab 2021: Vill förhindra våld i nära relationer för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Porträtt av Sofie Adaszak.

Risken för våld i nära relationer är högre för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Detta är dock en utsatthet som ofta missas eftersom kunskapen, samverkan och metoder för att hantera detta är i behov av utveckling, menar Sofie Adaszak.

Sofie Adaszak är Master of Science-arbetsterapeut och adjunkt vid institutionen för hälsovetenskaper med fokus på hälsofrämjande och arbetsterapins möjligheter att skapa hälsa för fler i samhället. Projektet som hon jobbar med nu handlar om riskbedömning av våld för personer med intellektuella funktionshinder.

Social Impact Lab

Sofie Adaszak är Master of Science-arbetsterapeut med ett intresse för arbetsterapi på samhällsnivå och kunskap om hur ojämlika förutsättningar påverkar människors hälsa och delaktighet i samhället. 

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Risken för våld i nära relationer är högre för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) vilket är en utsatthet som kan missas eftersom både kunskap och praktik för att förstå och hantera detta är baserat på målgrupper utan IF. Det är en samhällsutmaning som kräver gemensamma insatser från aktörer runt målgruppen såväl som socialtjänst och med stöd av forskning.

Berätta om din idé!
– Idén är att använda praktiknära forskning för att öka kunskap och anpassa instrument för riskbedömning av våld i nära relationer för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Instrumentet kommer att utvecklas för en sammanhållen kedja mellan aktörerna där identifiering av våld kan underlättas och på så vis ge målgruppen tillgång till relevant stöd.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– En tillgänglig och evidensbaserad riskbedömning kan stärka aktörernas förutsättningar att minska den utsatthet som personer med IF har och samtidigt öka tillgång till relevant stöd. Personer med IF förväntas kunna delta mer i riskbedömningsprocessen genom anpassning och aktörer får stöd för att möta målgruppens behov.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag ser möjligheter för oss att utveckla ett kunskapsområde som i dagsläget finns i separata fält såväl akademiskt som ute i fält. Det ena fältet är ”Våld i nära relationer” där målgrupper med funktionsnedsättning inte har en självklar roll eftersom man förväntas få det stöd man behöver via vård och omsorgs aktörer. Det andra fältet är ”Vård och omsorg” där kunskap finns om stöd relaterat till funktionsnedsättning men inte gällande våld i nära relationer. Målgrupper med IF och andra kognitiva svårigheter riskerar därför att hamna mellan stolarna när våld inte identifieras eller relevant stöd uteblir. Genom att utveckla metod och evidens i nära samarbete med socialtjänst, kvinnojourer och vård och omsorg kan vi stärka tillgängligheten och möjligheten att identifiera risk för våld vilket i sin tur kan möjliggöra relevant stöd för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Idén med Social Impact Lab passar väldigt bra för att genomföra just detta.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Att ha en grupp som ses regelbundet ger en möjlighet till att komma vidare på ett strukturerat vis. Det ger även tillgång till varandras perspektiv, stöd och nätverk vilket jag sätter stort värde på. Att andra tar sig tid att stärka mitt arbete ser jag som värdefullt och jag ser fram emot att själv bidra med detsamma. Jag ser Social Impact Lab som ett forum med både mål i sikte, kollaborativa utbyten och kunskap om idéutveckling.   

Läs mer om Social Impact Lab här.

Sofie Adaszak

Befattning: Doktorand Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Sofie Adaszak

E-post: c29maWUuYWRhc3phaztvcnUuc2U=

Telefon: 019 303649

Rum: P2213

Sofie Adaszak