Social Impact Lab 2022: Kunskapsspridning om sömn ska lyfta ungdomars hälsa

Porträtt av Tor Arnison.

Enligt uppskattningar lider 80-90 procent av tonåringar av sömnproblem, som i sin tur kan påverka både den fysiska och psykiska hälsan. Inom akademin finns mycket kunskap om hur sömnproblem motverkas och Tor Arnison vill nu se till att omvandla den kunskapen till konkreta insatser i samhället.

Tor Arnison är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi vid Örebro universitet. Visionen med hans projekt är att skapa en struktur för kunskapsöverföring, där forskning om hur man kan åtgärda sömnbesvär hos ungdomar riktat når ut till relevanta kliniska verksamheter i samhället.

Social Impact Lab

Tor Arnison är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi vid Örebro universitet. Hans forskning berör sambandet mellan sömnbesvär och smärta hos ungdomar, och vilka faktorer som kan påverka och förklara sambandet.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– På daglig basis produceras viktig forskning som kan vara till omvälvande hjälp för människor i vårt samhälle. Dessvärre fastnar denna forskning alltför länge – ibland helt - inom akademins väggar, vilket i praktiken innebär att vi besitter kunskap som inte kommer till nytta. Ett viktigt forskningsområde, där detta är fallet, är sömnbesvär hos ungdomar. Sömnbesvär ökar kraftigt under tonåren och det har uppskattats att uppemot 80-90 procent av tonåringar lider av sömnbrist. Dessutom har senare tids forskning allt tydligare visat på att sömnbesvär är en viktig orsaksfaktor till annan ohälsa, både psykisk och fysisk. Vi besitter kunskap om hur vi genom att åtgärda sömnbesvär hos ungdomar på ett brett plan kan förebygga framtida lidande och ohälsa, men denna kunskap har i för liten utsträckning nått ut i samhället och klinisk verksamhet.

Berätta om din idé!
– Min idé är att skapa en konkret och effektiv struktur för kunskapsöverföring från forskningsvärlden till klinisk verksamhet; att förmedla uppdaterad kunskap från forskare till kliniker inom samma fält och därmed verka som en länk mellan forskning och tillämpad verksamhet. Jag tror att idén kan fylla en viktig funktion genom att skapa en brygga över den klyfta som finns mellan akademi och praktik. Konkret handlar idén om att samla upp forskning om sömnbesvär hos ungdomar och förmedla den på ett sammanfattat och begripligt vis till kliniker som arbetar med ungdomar med ohälsa, samt att skapa personlig kontakt mellan forskare och kliniker.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Genom att kunskap om ungdomars sömnbesvär, vilka konsekvenser de har och hur de kan åtgärdas, når ut till tillämpad verksamhet är förhoppningen att sjukvården mer effektivt och med tidiga interventioner ska kunna bemöta ungdomar som upplever ohälsa. I förlängningen kan sådana preventiva åtgärder förebygga lidande och ohälsa på ett bredare plan hos ungdomar, samt förebygga att besvären blir kroniska och kvarstår upp i vuxenåren. På sikt är förhoppningen att idén ska kunna breddas till fler forskningsområden.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Det är lätt att utveckla bra idéer för samhällsutveckling, men de flesta idéer förblir idéer: det är en helt annan sak att driva igenom en abstrakt idé till verklighet. Jag sökte till Social Impact Lab för att få inspiration till – och hjälp med – att driva igenom min idé till verklighet.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Social Impact Labs syfte är att finna innovativa lösningar för hur forskning och kompetens ska kunna bidra till att lösa samhällsutmaningar. Jag tycker att det är ett viktigt syfte och en viktig verksamhet. Att få vara med i ett program där jag regelbundet, konkret och riktat får ta del av expertkompetens och arbeta vidare med min idé tror jag kan utgöra den skillnad som leder till att min idé går från abstrakt koncept till konkret verksamhet.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Tor Arnison

Befattning: Postdoktor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Tor Arnison

E-post: dG9yLmFybmlzb247b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Tor Arnison