Social Impact Lab 2023: Vill göra det lättare för barn med autism att delta i fysisk aktivitet

Porträtt av Susann Arnell.

Forskning visar att fysisk aktivitet är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan. Ungdomar med autism upplever dock fler hinder för sitt deltagande, vilket ökar risken för att de inte är med på fysisk aktivitet. Detta vill Susann Arnell, legitimerad fysioterapeut, motverka.

Susann Arnell är legitimerad fysioterapeut, kliniskt verksam inom Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Örebro län och affilierad forskare vid Örebro Universitet. Hennes projekt handlar om att utveckla en metod/ett samtalsstöd för att kartlägga villkor för deltagande i fysisk aktivitet bland ungdomar med autism.

Social Impact Lab

Susann Arnell är legitimerad fysioterapeut, kliniskt verksam inom Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Örebro län och affilierad forskare i Funktionsnedsättning och samhälle vid Örebro universitet.

Hon disputerade 2022 med avhhandlingen ”Participation in physical activity among adolescents with autism spectrum disorder - the perspectives of adolescents, parents and professionals”.

Hon är engagerad i flera projekt och hennes forskning handlar om  deltagande och delaktighet i aktiviteter bland barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Fysisk aktivitet är viktigt för att barn och ungdomar ska utvecklas och må bra. Det är också ett kostnadseffektivt sätt att förebygga och möta fysisk och psykisk ohälsa. Forskning visar dock att barn och unga rör sig allt mindre. En speciellt utsatt och förbisedd grupp i fysiska aktivitetssammanhang är ungdomar med autism. Ungdomar med autism upplever fler hinder för sitt deltagande; att allt för höga krav ställs, att olika situationer upplevs som oförutsägbara/otrygga vilket leder till ökad osäkerhet och ovilja att delta. Om ungdomars individspecifika behov skulle identifieras på ett bättre sätt kunde ett mer individanpassat och riktat stöd kunna erbjudas till dessa barn och ungdomar och deras familjer.

Berätta om din idé!
– Genom att på ett strukturerat sätt kartlägga villkor för deltagande kan man därefter bättre anpassa utbudet efter ungdomens behov. Min idé handlar om att förfina och vidareutveckla en metod för att identifiera individspecifika villkor utan att allt för höga krav på kommunikation och social interaktion ställs, vilket kan vara svårt för ungdomar med autism. Denna metod kan ses som ett stöd eller ett samtalsunderlag som kan användas i samtal med ungdomar för att identifiera individspecifika behov som de upplever i olika fysiska aktivitetssammanhang.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Med hjälp av ett lätt administrerat samtalsstöd, där ungdomen rangordnar/sorterar påståenden med olika slags villkor för deltagande, kan man på ett strukturerat sätt identifiera vad som är viktigt för att en ungdom med autism ska kunna vilja/kunna delta. Med hjälp av denna kunskap om vad som är viktigt för individen kan därefter ett bättre riktat och skräddarsytt stöd erbjudas. Sorteringsverktyget skulle kunna utgöra ett samtalsstöd för användning inom olika organisationer där fysisk aktivitet främjas, inom skolans idrottsundervisning, hälso- och sjukvården eller då fritidsaktiviteter behöver anpassas.

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– I en av delstudierna i min avhandling undersökte jag om det går att identifiera ”villkor för deltagande i fysisk aktivitet” genom att be ungdomar med autism att rangordna påståenden. Resultaten visade att det går och att flertalet ungdomar föredrog ”sortering av påståenden” före sedvanlig kartläggning av villkor genom enbart samtal. Ungdomarna uttryckte att det var lättare då de inte behövde formulera sig och besvara frågor enbart muntligt. För att kunna förfina denna metod som samtalsstöd, erbjuder Social Impact Lab en arena där man kan vidareutveckla sina idéer samt få kunskap och stöd för att kunna driva arbetet från idé till något som kan användas i praktiken.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
– Jag ser Social Impact Lab som en plattform där man ges möjlighet att lära sig mer om frågor gällande innovation, där man vidgar sina perspektiv och utvecklar sina idéer med hjälp av ett nätverk av övriga, både nuvarande och tidigare, Social Impact Lab-deltagare. Dessutom möjliggör det att tid kan avsättas för att kunna vidareutveckla sina idéer.

Läs mer om Social Impact Lab här.

Susann Arnell

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

Profilsida: Susann Arnell

E-post: c3VzYW5uLmFybmVsbDtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Susann Arnell