Social Impact Lab 2019: Bättre kvalitet inom psykiatrisk heldygnsvård

Porträtt av Veikko Pelto-Piri

Veikko Pelto-Piris arbete vid Social Impact Lab ska leda till att den psykiatriska vården fungerar bättre.

Veikko Pelto-Piri är socionom och forskare som jobbar med att ta fram ett program som ska förbättra både arbetsmiljön och vården för patienter som finns inom den psykiatriska heldygnsvården.

Social Impact Lab

Veikko Pelto-Piri är socionom och forskar vid Universitetssjukhuset i Örebro. Han är också affilierad forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet.

Hans forskning handlar om psykiatrisk heldygnsvård, etik och bemötandefrågor samt hanteringen av hot och våld.

Vilken samhällsutmaning vill du tackla med din idé?
– Med jämna mellanrum hamnar kvaliteten i den psykiatriska heldygnsvården i medialt fokus. Det kan till exempel handla om patienter som utsatts för tvångsåtgärder, inte har fått adekvat vård eller drabbats av många vårdskador. Patienter som vårdas är ibland osäkra på om de ens har en vårdplan och de beskriver ofta vården som trist och händelselös med få möjligheter till aktiviteter och samtal.

– Trots dessa svagheter har de senaste årens statliga satsningar på psykiatri till största delen handlat om öppenvården. Det är dags att ställa högre krav på den psykiatriska heldygnsvården och införa ett integrerat arbetssätt där rehabiliteringen påbörjas direkt och fortsätter oavbrutet efter sjukhusvistelsen, utifrån patientens behov. Därför har jag en idé om ett program, ”Trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård”, för att tackla denna samhällsutmaning.

Berätta om din idé!
– Förslaget är ett utvecklingsarbete med inspiration från programmen Star wards, Safewards från Storbritannien och svenska erfarenheter. Star wards har använts av 80 procent av avdelningarna inom den brittiska heldygnsvården. Programmet har resulterat i fler aktiviteter för patienter, ökad patientnöjdhet och en minskad frekvens av hot och våld. Huvudidén är att personal arbetar med förbättringar utifrån avdelningens förutsättningar.

– I korthet handlar arbetet om att 1) skapa ett positivt socialt klimat på avdelningen, 2) stödja patienter att återhämta sig och att ta hand om sin fysiska hälsa, 3) uppmuntra besök från närstående och vänner, 4) vårdplanering där patienten ges ansvar och 5) vården ska handlar också handla om samtal, inte bara medicinering.

Hur kan din idé komma till nytta i samhället? 
– Programmet kan ge både förbättringar av arbetsmiljön och vårdmiljön. Det är ett program som kan stärka personalen eftersom de kan ta initiativ till förbättringar. Programmets innehåll gör att återhämtningen av patienter accelereras och sjukdomsepisoden kan förkortas. Allt detta borde resultera i att den psykiatriska vården fungerar bättre, att sjukskrivningstiden för patienter förkortas och risker i arbetsmiljön minskas för personal.   

Hur kom det sig att du sökte dig till Social Impact Lab?
– Jag har under förra året börjat utveckla detta program så att det blir möjligt att lansera. En hel del material behöver översättas och anpassas till svenska förhållanden. För att göra det behövs både resurser och stöd.

Vad ser du för nytta med att vara med i Social Impact Lab?
 Social Impact Lab ger förutsättningar för att arbeta med detta i en stödjande miljö tillsammans med andra som har idéer till sociala innovationer.

Här kan du läsa mer om Social Impact Lab.

Veikko Pelto-Piri

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Veikko Pelto-Piri

E-post: dmVpa2tvLnBlbHRvLXBpcmk7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Veikko Pelto-Piri