Organisation och ledarskap inom socialt arbete

En kvinna leder ett möte och sätter upp post-it-lappar på en svart tavla.

Örebro universitet erbjuder en skräddarsydd uppdragsutbildning om ledning och utveckling av verksamheter inom socialt arbete. Bland annat ligger fokus på hur man utformar en kunskapsbaserad organisation, där beslut som fattas i ledningsgruppen får ett tydligt genomslag i både personalgrupp och praktik.

Att leda och utveckla en människovårdande verksamhet kräver många olika kunskaper och färdigheter. Några av nyckelkomponenterna är ledarskap och implementering av beslut och åtgärder.

En central utmaning är förstås att de beslut som fattas på ledningsnivå får återverkning på alla nivåer i organisationen. Det är också viktigt att skapa en struktur som ökar graden av samstämmighet i personalgruppen – oavsett om det är olika personalkategorier på samma arbetsplats.

Utgångspunkten för dessa föreläsnings- och seminariedagar är att utifrån forskning diskutera ledarskapets villkor från både ett organisations-, lednings-, personal- och klientperspektiv.

Detta innefattar bland annat hur beslut involverar och kommuniceras till personal samt hur olika dokument, som exempelvis genomförande- och behandlingsplaner, hänger ihop från ledning och styrning, till personalens samsyn kring behandlingsinnehåll och den aktuella insatsen.

Vikten av att skapa tydliga utvecklingsmål för både verksamhet, personal och klienter kommer att ges stort utrymme under dessa dagar.

Kursen ges av Jürgen Degner, enhetschef, socionom, fil.dr. och lektor i socialt arbete vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) vid Örebro universitet, samt av Hanna Lundqvist, socionom, enhetschef för öppenvården vid Framsteget behandlingshem – och med flerårig erfarenhet inom missbruksbehandling, LSS, psykiatri och som kurator inom hälso- och sjukvården.

Seminariet delas förslagsvis upp på två dagar, men kan även ges under en dag med reducerat innehåll.

Förslag på innehåll:

  • Hur verksamheten, personalgruppen och behandlingsinnehållet behöver organiseras, ledas och utvecklas för att främja en positiv behandlings- och utvecklingsprocess.
  • Grunderna i implementering och hur ett kvalitetsledningsystem kan utformas för att främja implementering av metoder, samstämmighet i personalgruppen och ett positivt förhållningsätt.
  • Teori och forskning om människans förutsättningar att utvecklas genom behandling och rehabilitering.
  • Teori och forskning om risk- och skyddsfaktorer och hur dessa faktorer bör adresseras i vård och behandling.
  • Presentation av forskning och exempel kring vilka livsområden som är centrala när olika typer av vård- och behandlingsinsatser utformas – inom såväl öppenbaserade som dygnet-runt-baserade verksamheter.
  • Skillnaden mellan att ha ett evidensbaserat förhållningssätt i sitt arbete och att ha en verksamhet med evidensbaserade metoder.
  • Teori och forskning om vilka motiverande krafter som finns inom en människa för att utvecklas och förändras och hur dessa kan triggas av så kallade individuella behandlingsmål (”SMART”-mål).
  • Om vikten av utvecklande pro-sociala aktiviteter för ett positivt förändringsarbete.
  • Praktiska övningar – bland annat genom träning på att formulera realistiska och användbara behandlingsmål för både verksamhet, aktuella ungdomar och klienter/brukare.

Seminariedagarna riktar sig till alla som på olika sätt bedriver behandlingsarbete. Till exempel ledning och baspersonal vid hem för vård och boende (HVB), kriminalvård, annan institutionsform, öppenvård eller familjehemsvård. Seminariet riktar sig även till de som i sitt arbete kommer i kontakt med den här typen av vårdform (till exempel utredare inom socialtjänsten, personal inom kommunens socialtjänst som är ansvariga för att skriva ramavtal med flera).

Pris enligt överenskommelse.

Är du intresserad av att boka seminariet? Mejla din intresseanmälan till Jürgen Degner.

Ansvarig för seminariet

Jürgen Degner

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Profilsida: Jürgen Degner

E-post:

Telefon: 019 303440

Rum: L2351

Jürgen Degner

Ansvarig för Kompetensuppdrag

Magnus Wikström

Tjänstetitel: Affärsutvecklare Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Magnus Wikström

E-post:

Telefon: 019 301069

Rum: IA2016

Magnus Wikström