Lärarutbildning vid Örebro universitet

Lärarutbildningens regionala samverkansråd

Människor runt ett konferensbord framför ett stort fönster.

Lärarutbildningens regionala samverkansråd utgör ett forum för strategiska diskussioner mellan Örebro universitet, skolhuvudmän och Region Örebro län rörande lärarutbildning, fort- och vidareutbildning för lärare, samt forskningsverksamheter som är skolverksamhetsanknuten.

Samverkansrådets övergripande syfte är att stimulera dialogen mellan parterna och skapa förutsättningar som bidrar till förskolans, skolans och lärarutbildningens utveckling i regionen samt underlätta dialog och utbyte i partsgemensamma frågor. Deltagarna i samverkansrådet ska styras av en ömsesidig vilja att bidra till uppfyllandet av detta syfte.

Inom Örebro universitet bedrivs uppdrag som direkt berör skolhuvudmän och region. För att kunna lösa dessa finns ett behov av direkt samverkan mellan parterna. Uppdragen kopplas till samverkansrådet i form av arbetsutskott. Samverkansrådet ska verka för att prioriterade områden tas fram som gagnar universitetets såväl som deltagande skolhuvudmäns behov och blir styrande för de olika arbetsutskottens arbete.

Kontakt

Ulrika Göransson, ordförande Lärarutbildningens regionala samverkansråd

This is an email address