Lärarutbildning vid Örebro universitet

Lärarutbildningen

Två studenter sitter vid Krakafontänen

Johanna Berg, enhetschef på Lärarutbildningens kansli, informerar om kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och om höstterminens undervisning med hänsyn till pandemin. Andra nyheter gäller bland annat två nya examensmål och en ny kvalitetsbedömning.

Lärarutbildningens kansli

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Vi är glada att hösten 2021 återigen kunna erbjuda kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Utbildningen ges mot både ämneslärarutbildning inriktning åk 7–9 och ämneslärarutbildning inriktning gymnasieskola. Örebro universitet erbjuder KPU
i följande ämnen: matematik, biologi, kemi, svenska, engelska och historia. Utbildningen ges på distans med fyra campusförlagda träffar varje termin.

Läs mer om kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Pandemin och höstterminen 2021

Med hänsyn till rådande pandemi har Johan Schnürer, rektor för Örebro universitet, fattat beslut om höstterminens undervisning och examinationer. Utifrån detta gäller följande för lärarutbildningen under hösten:

  • nya studenter prioriteras för campusundervisning, men inslag av campusstudier förekommer i allt högre utsträckning för alla lärarstudenter
  • verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs enligt plan.


Läs mer om verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Johanna Berg, enhetschef på Lärarutbildningens kansli


Förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet

Nya examensmål

Från och med antagningen höstterminen 2021 tillkommer två nya examensmål. Dessa mål gäller för studenter som påbörjar sin utbildning då eller senare. De studenter som redan är inne i sin utbildning berörs dock inte, eftersom de följer den utbildningsplan som gällde när de antogs till utbildningen. Vi programansvariga har satt samman en programgemensam introduktion av de nya målen och även några programgemensamma aktiviteter. Syftet med detta är att kompetensutveckla universitetslärarna för att de på ett bra sätt ska kunna implementera de nya examensmålen i våra utbildningar. Den gemensamma introduktionen äger rum vid lärarutbildningsdagarna den 23–24 augusti.

Elevers behov av specialpedagogiska insatser

Det första examensmålet är att studenten efter avslutad utbildning ska visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter. Det här målet innebär en utökning av, eller snarare en konkretisering av, ett tidigare mål. Det nya är skrivningen ”inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter” (NPS). Detta mål gäller samtliga våra lärarutbildningar.

Kompetensutvecklingsinsatsen innebär att vi i föreläsningsform får ta del av kunskap om vad NPS är och vad det kan innebära för individer och lärare. Därefter kommer ämneslärare och lärare i utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) att erbjudas stöd av lektor i specialpedagogik under arbetet med implementeringen i kurser.

Frågor om identitet, sexualitet och relationer

Det andra examensmålet är att studenten efter avslutad utbildning ska visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer. Det här målet gäller för båda grundlärarutbildningarna och alla ämneslärarutbildningar, men däremot inte för förskollärarutbildningen.

I relation till målet som gäller identitet, sexualitet och relationer har ett längre programgemensamt utbildningspaket satts samman. Under hösten 2021 kommer vi lärarutbildare att i föreläsningsform och i workshoppar fördjupa oss i de olika delarna av målet. Syftet är att vi ska få en större förståelse för hur målet bäst kan implementeras i våra utbildningar. I utbildningen får vi ta del av forskning inom fältet samt möta företrädare från RFSU och skolor, såsom kuratorer, sjuksköterskor och lärare. Den första föreläsningen sker vid lärarutbildningsdagarna den 23–24 augusti.

/Programansvariga för förskollärar-, grundlärar- och ämneslärarprogrammet
genom Tomas Svensson

Ämneslärarprogrammet

Hög kvalitet i matematiklärarutbildningen

Vi kan nu glädja oss åt att även matematiklärarutbildningen har fått omdömet ”Hög kvalitet” av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Det omdömet har UKÄ gett under våren efter att matematikämnet skickat in en väl genomarbetad åtgärdsplan. Ett stort tack till alla er som har arbetat med åtgärdsplanen, ett stort grattis till ämnet och – sist men inte minst – ett stort grattis till våra matematiklärarstudenter som kommer att möta en utbildning med hög kvalitet!

Fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete

För att ytterligare stärka kvaliteten i lärarutbildningarna har vi under 2021 tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att utarbeta förslag till förbättringar av våra utbildningar. Grunden för det arbetet är till stora delar UKÄ:s kommentarer och rekommendationer för våra granskade ämneslärarutbildningar samt resultaten av ett relativt gediget arbetsmaterial i form av våra årliga utvärderingar med avgångsstudenter.

Ett förbättringsområde gäller placeringen av perioder för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt att stärka kopplingen och progressionen mellan ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och VFU. Ett annat utvecklingsområde kan beskrivas som relationen mellan teori och praktik. I flera av studentkommentarerna efterfrågas mer av praktisk lärarkunskap, alltså ett tydligare inslag av att i praktisk handling öva sig i didaktikens hur-fråga. Det här vittnar om en utmaning i en professionsutbildning som ställer höga krav såväl på ämneskunnande och vetenskaplig kompetens som på praktiska förmågor att skapa förutsättningar för allas lärande.

Sommarlov och hösttankar

Men nu tar vi snart sommarledigt, för att till hösten återkomma med förhoppningsvis påfyllda energireserver. Vi ser fram emot en höst med fortsatt utvecklingsarbete och med implementering av två nya examensmål. Självklart ser vi också fram emot att få möta de nya studenter som valt att påbörja sin lärarutbildning hos oss.

Avslutningsvis så önskar jag er alla en skön sommar!

/Tomas Svensson, programansvarig för ämneslärarprogrammet vid Örebro universitet