Lärarutbildning vid Örebro universitet

Omvärldsbevakning

En man som håller i en jordglob.

Omvärldsbevakningen fokuserar på Utbildningsdepartementets förslag "Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan" och på regeringens utredning om införandet av tioårig grundskola.

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

Av januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet framgår det att lärarutbildningen ska reformeras. De förslag som syftar till att reformera lärarutbildningen presenteras i Utbildningsdepartementets promemoria ”Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan” (U2021/00301). Förslagen innebär att kraven på lärarutbildningen tydliggörs och skärps, exempelvis genom fler lärarledda timmar och ökat fokus på metodik. Kopplingen mellan teori och praktik ska stärkas, bland annat genom att lärarstudenterna ska få inblick i praktiknära forskning. Förutsättningarna för akademiker att välja läraryrket ska också underlättas och den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) ska kortas ned. Dessutom föreslås att möjligheterna att parallellt arbeta på en skola och studera till lärare ska förbättras.

Tioårig grundskola

Regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs 1. Syftet är att ge eleverna mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och därigenom förbättra kunskapsresultaten. Utredningen ska också föreslå dels behörighetskrav för lärare som ska undervisa i den nya första årskursen, dels vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare. Resultatet av utredningen ska redovisas den 26 april 2021.

Redan nu påbörjas möjligheten till fortbildning för förskollärare i förskoleklass. Anledningen är att regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag för fortbildning av förskollärare verksamma i förskoleklassen. Syftet med fortbildningen är att förskollärare ska få behörighet att undervisa i grundskolans första årskurser. Under 2021 avsätts 100 miljoner kronor för satsningen på fortbildning. Skolverket kommer därför att ge lärosäten i uppdrag att anordna sådan fortbildning som omfattas av det beslutade statsbidraget. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Vill du veta mer?

Läs mer om promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan på regeringens webbplats

Läs mer om utredningen om en tioårig grundskola på regeringens webbplats