Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du arbeta som lärare för barn i förskoleklass och årskurs 1-3 och stimulera deras nyfikenhet och lust att lära? Då ska du läsa Grundlärarprogrammet, inriktning förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Utbildningen förbereder dig för ett yrke där du lägger grunden till elevernas livslånga lärande, kritiska tänkande och sociala utveckling.

En lärare tillsammans med flera barn i en skolklass.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, vänder sig till dig som vill utbilda dig till lärare för skolans yngsta barn. På Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, får du möjlighet att skapa en både bred och djup kompetens om bland annat elevers utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik och bedömning.

Tyngdpunkten i ämnesstudierna ligger på svenska och matematik men du läser också engelska, samhällsorienterande ämnen, praktisk naturvetenskap och teknik.

Grundlärarprogrammet vid Örebro universitet strävar efter att du som student ska uppleva utbildningen som en sammanhållen helhet med kurser som bygger på varandra och som fördjupar dina kunskaper under utbildningens gång.

Fyra områden återkommer genom hela utbildningen: Den ämneskunnige läraren, Den ledande läraren, Den undervisningsskicklige läraren och Den lärande läraren. Utbildningen skapar goda möjligheter för dig som vill satsa på att bli en lärare som är förberedd för nuet och framtiden.

I utbildningen till grundlärare varvas kurser inom ämnen och utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med utbildning förlagd till skolverksamheten. Du får redan under din första termin komma ut till en av regionens skolor, på så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Genom att växla mellan utbildning förlagd vid universitetet och verksamhetsförlagd utbildningen, ges du som student möjlighet att föra samman teoretiska kunskaper och konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. På detta sätt ges du möjlighet att förstå komplexiteten i läraryrket. Vid Örebro universitet utgår alltid VFU-kurserna utifrån ett ämne som du läser, vilket skapar ett sammanhang och en helhet.

Det är stor efterfrågan på grundlärare och du har goda möjligheter att få jobb.

Utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Programmet omfattar 240 högskolepoäng (hp) och leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

I utbildningen till grundlärare ingår Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på totalt 30 hp. Vid Örebro universitet utgår alltid VFU-kursen utifrån det ämne som du läser den aktuella terminen vilket skapar ett sammanhang och en helhet.

  • Termin 1 ägnas åt studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som bland annat innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

  • Termin 2 inleds med kursen Svenska I och avslutas med kursen Praktisk naturvetenskap.

  • Termin 3 inleds med kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II och avslutas med kursen Engelska I.

  • Termin 4 inleds med kurserna Matematik F, inriktning f-3 och Svenska F, inriktning f-3 som läses parallellt. Den övriga delen av terminen ägnas åt studier i kursen Matematik I, inriktning f-3, som även innehåller fem veckors VFU.

  • Termin 5 inleds med studier i kursen Svenska II, som bland annat innehåller fem veckors VFU. Den övriga delen av terminen ägnas åt studier i kursen Teknik för lärare.

  • Termin 6 inleds med studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III och avslutas med kursen Samhällsorienterande ämnen.

  • Termin 7 inleds med ett självständigt arbete om 15 hp i något av ämnena svenska, engelska, matematik eller samhällsorienterande ämnen, inriktning f-3. Terminen avslutas med kursen Matematik II, inriktning f-3.

  • Termin 8 inleds med kursen Utbildningsvetenskaplig kärna IV, inriktning f-3 som bland annat innehåller fem veckors VFU. Terminen avslutas med ett självständigt arbete, 15 hp, på avancerad nivå, inriktning f-3 inom något av ämnena; matematik eller svenska.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 60

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-19410

Med en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 blir du behörig att undervisa skolans yngsta barn i förskoleklass och årskurs 1-3.

Som grundlärare behöver du en lärarlegitimation för att kunna bli tillsvidareanställd. Med en grundlärarexamen från Örebro universitet kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har grundlärare mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för grundlärare varierar utifrån var i landet som du arbetar och hur lång yrkeslivserfarenhet du har. Hos Statiska Centralbyrån (SCB) går att det hitta statistik på löner i Sverige. Du kan även vända dig till de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Leende student

Nyexaminerad lärarstudent fick jobb direkt

Filip Lindmark tycker att flera saker har varit bra under utbildningen. Han nämner engagerade lärare, bra föreläsningar och höjdpunkten - den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). 

- Att jobba som lärare handlar inte om att läsa litteratur, det handlar om att vara ute i det sociala. 

Har du fått jobb?

Ja, jag kommer börja jobba i en förskoleklass på Lundbyskolan tillsammans med tre andra som gick i min klass. 

Simon Ekdahl

Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling

– Lärare utmanas inte bara av nya elever utan också av en allt snabbare takt vad gäller samhälls- och teknikutveckling. Dessutom har skolan genomgått stora förändringar med ny skollag och andra styrdokument, säger Simon Ekdahl.

Han läste först till lärare årskurs 4-9 i Jönköping men bestämde sig för att flytta till Örebro och började läsa sociologi och sedan matematik, naturvetenskap och pedagogik på Örebro universitet. Han började arbeta som lärare 2004 och fick jobb på IT-Gymnasiet 2006.

– Utbildningen gav en bra bild av vad det innebar att arbeta som lärare. Dessutom vikarierade jag samtidigt som jag pluggade.

Minska glappet

År 2013 blev han förstelärare och fick ansvar för att leda utvecklingen av det kollegiala lärandet. Ett arbete han fortsätter med men nu i rollen som rektor. I hans bokhylla står böcker av Helen Timperley, Dylan Wiliam och John Hattie. Det är en del av det kollegiala lärandet att läsa aktuell forskning, diskutera, omsätta i praktiken och utvärdera.

– Målet är att minska glappet mellan undervisning och lärande. Det betyder att skolan vill minska skillnaden mellan vad läraren lär ut och vad eleverna faktiskt lär sig. Vi har bra koll på detta med det finns med att göra.

Utifrån forskning går de igenom olika moment och jämför hur olika lärare arbetar. Det kan till exempel handla om hur de ska starta en lektion för att elever ska veta vad som förväntas av dem.

Alla människor vill utvecklas

– Lärarna beskriver hur de arbetar men gör även lektionsbesök hos varandra. Men för att kunna göra detta måste det finnas en trygghet i gruppen. Först då kan lärare sänka garden och erkänna för en kollega att de behöver hjälp.

– Alla människor vill utvecklas och det är viktigt att inte tro att man är färdig. Det gäller både lärare och elever - och inte minst mig som rektor.

Det skrivs och pratas mycket om läraryrket – både bra och dåligt. Men Simon Ekdahl konstaterar att det finns möjlighet att göra karriär och att lönerna har gått upp.

– Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling, avslutar Simon Ekdahl. Jag utbildade mig för att jag ville arbeta som lärare men ett uppdrag har lett till nästa. Vad nästa steg är vet jag inte ännu.

Text och foto: Linda Harradine

Vill du vara en viktig del i barns utveckling och lärande så är grundlärare rätt yrkesval för dig. Som grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 arbetar du med att leda en pedagogisk verksamhet i skolan för barn i åldrarna 6-9 år. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Örebro universitet, ger dig möjlighet till goda ämneskunskaper samt goda kunskaper om bland annat barns utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik och bedömning. Något som vi speciellt satsar på är att utbildningen ska upplevas som en sammanhållen helhet med en tydlig progression mellan kurser inom programmet. Programmets kurser utmanar och stimulerar dig i din professionsutveckling vilket i sin tur ger dig förutsättningar att kunna utmana och stimulera barns lärande och utveckling.  

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har grundlärare mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för grundlärare varierar utifrån var i landet som du arbetar och hur lång yrkeslivserfarenhet som du har. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar studier i fyra år på heltid.

Studietiden är 40 timmar per vecka, det vill säga heltidsstudier. Du har däremot inte schemalagd undervisning vid universitetet varje dag. Tiden då du inte är schemalagd är till för egna studier som exempelvis att läsa litteratur och att förbereda dig inför tentor, seminarier, föreläsningar och workshops.

Med en examen från Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, blir du behörig att undervisa i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Om du vill bli behörig i förskolan kan du läsa Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet. 

Om du vill studera till grundlärare vid Örebro universitet ska du söka Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 som vanligt via antagning.se. Om du blir antagen kan du därefter ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Lena Forsén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.lararprogram@oru.se

Emma Eliasson i ett klassrum.

"Att vara lärare är världens bästa yrke”

Emma Eliasson gick Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolan årskurs 1–3 vid Örebro universitet och jobbar idag på Stora Mellösa skola.

Malin Pettersson och Sofia Rennerfelt

Lärarutbildningen öppnar nya karriärvägar

Studenterna får vara delaktiga och ha åsikter om programmet för att utveckla det. En stor fördel är att det är mycket praktik under utbildningen, som börjar redan första terminen.

– För mig kändes det ”wow, jag har valt helt rätt!”, berättar Sofia.

En annan fördel är att utbildningen öppnar möjligheter till att arbeta inom flera olika områden.

– Man kan vidareutbilda sig till specialpedagog, rektor eller forska vidare. Det går även att läsa upp vissa ämnen för att få behörighet att undervisa på högstadiet och gymnasiet, säger Malin som planerar att flytta till Gotland efter utbildningen för att se vilka arbetsmöjligheter som finns där.  

Innan Sofia började på programmet funderade hon på att läsa vidare till specialpedagog efter examen. Men nu går tankarna till att plugga vidare på forskarnivå.

– Jag vill kunna påverka lärarutbildningen för att göra den bättre. Därför vill jag forska vidare inom språk, pedagogik och mobbning.

Billackerare och personlig assistent

Både Sofia och Malin var yrkesverksamma inom andra områden innan de sökte till lärarutbildningen. Malin arbetade som personlig assistent och Sofia som billackerare. Efter att ha varit föräldraledig kände Sofia att det var dags att göra en förändring.

– Det var nu eller aldrig. Jag hade varit borta från yrket i över två år och jag ville göra något nytt.

För Sofia har det fungerat utmärkt att studera med barn. Men det gäller att planera dagarna, arbeta effektivt och plugga strukturerat. Åldern på studenterna i deras årskurs löper mellan 19 och 38 år och ungefär hälften har barn, vilket ger perspektiv på studierna. Gemenskapen är bra och alla umgås med alla.

Även om de tycker att alla ämnen de har läst är roliga och intressanta vill de lyfta fram kursen i NO som en av de bästa under utbildningen.

– NO är ett roligt och konkret ämne. Vi lärde oss att all undervisning inte behöver ske i ett klassrum, den kan lika gärna vara i skogen, säger Malin. 

Tips till blivande studenter

Till den som funderar på att börja plugga till lärare vill Sofia och Malin tipsa om att gå på introduktionen för nya studenter – man får lära känna nya vänner, staden och hur det är att studera på ett universitet. Ett annat tips är att börja arbeta som lärarvikarie under studietiden. Det ger ett bra komplement till studierna. Men framförallt är det viktigt att ha viljan att utbilda sig och ta vara på tiden.

– Vill man så kan man. Ta eget ansvar – det är ingen som kommer säga till dig att plugga, säger Sofia.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.