Förskollärarprogrammet, 210 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Är du intresserad av att stödja yngre barns lek, utveckling och lärande på ett omsorgsfullt och kreativt sätt? Vill du leda en pedagogisk verksamhet som väcker barns nyfikenhet och livslånga lust att lära? Då är förskollärare ett yrke för dig.

En pedagog tillsammans med fyra barn.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Förskollärarprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med yngre barns omsorg, utveckling och lärande genom lek och skapande. Vid Örebro universitet genomsyras Förskollärarprogrammet av ett hållbarhetsperspektiv och där lärande för hållbar utveckling är ett återkommande inslag i programmets kurser.

Utbildningen till förskollärare omfattar tre delar; förskolepedagogik, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Inom förskolepedagogik studerar du hur barn upplever, utforskar och förstår omvärlden på olika sätt. Lek är centralt för förskolebarns liv och dess betydelse för kamratrelationer, utveckling och lärande tas kontinuerligt upp i olika kurser. Du lär dig också om barns språkutveckling och kommunikation, matematik, natur och teknik, hållbar utveckling, interkulturalitet, samt om estetiska ämnen som bild, musik och rörelse. Ett särskilt fokus läggs på naturvetenskap som integreras med bildskapande.

Studierna inom UVK breddar och fördjupar kunskaper som är centrala för yrket som förskollärare. Du får exempelvis lära dig om förskolans uppdrag och organisation, sociala relationer, pedagogiskt ledarskap och konflikthantering. Vidare lär du dig om specialpedagogik, föräldrasamverkan samt dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

I utbildningen till förskollärare varvas kurser inom förskolepedagogik och UVK med VFU. Redan den första terminen gör du VFU, där du under handledning av en erfaren förskollärare får pröva arbetet som förskollärare i praktiken. Vid Örebro universitet knyts innehållet i VFU-kurserna till det ämnesinnehåll som du läser den aktuella terminen, vilket skapar en helhet och tydlig koppling mellan teori och praktik.

Som avslutning på din utbildning skriver du ett självständigt arbete, där du fördjupar din vetenskapliga kompetens inom det förskolepedagogiska området.

Du har också möjlighet till utbytesstudier under en av utbildningens terminer.

Utbildningsplan Förskollärarprogrammet, 210 hp

Det här läser du (ungefärlig fördelning)

Förskollärarprogrammet är 3.5 år (210 hp) och leder till en förskollärarexamen på grundnivå, som ger dig behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass. Här nedan kan du ta del av vad du läser under de olika terminerna.Termin 1
Programmets första termin läser du bland annat om pedagogiskt ledarskap, sociala relationer, utbildningens historia, organisation och demokratiuppdrag samt barns utveckling och lärande. Du är dessutom ute på fem veckors VFU.

Termin 2
Under denna termin läser du kurser inom det förskolepedagogiska området. Terminen inleds med fokus på barns lek, utveckling, omsorg och lärande. Därefter fortsätter den med kurser om barns rörelse och hälsa samt barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande.

Termin 3
Även denna termin innehåller kurser inom det förskolepedagogiska området. Här fortsätter du läsa om barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande. Vidare läser du kurser om musik, rytmik och drama, barns matematiklärande, samt barns språk och kommunikation

Termin 4
Ledarskap och konflikthantering, specialpedagogik samt dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete är det centrala innehållet denna termin. Du är dessutom ute på fem veckors VFU.

Termin 5
Första delen av terminen behandlar samverkan med vårdnadshavare. Sedan läser du om kritisk pedagogik kopplat till frågor om mångfald, värden och normer i förskolan samt om mat, hälsa och hållbar utveckling. Du är dessutom ute på fem veckors VFU.

Termin 6
Denna termin läser du fördjupande kurser om förskollärares arbete med naturvetenskap, teknik och skapande verksamhet samt barns språk och kommunikation. Terminen avslutas med en fördjupande kurs om förskollärares professionsblivande. Du är dessutom ute på fem veckors VFU.

Termin 7
Sista terminen på programmet läser du om läroplansteori och didaktik samt vetenskapsteori och forskningsmetod för att sedan avsluta din utbildning med att skriva ett självständigt arbete.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 90

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Förskollärarexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-19409

Med en examen från Förskollärarprogrammet kan du arbeta med att leda pedagogisk verksamhet för barn i förskola och förskoleklass.

Det finns idag ett stort behov av utbildade förskollärare i samhället. Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har förskollärare mycket goda möjligheter till jobb nu och på fem års sikt. Förskollärare är numera ett legitimationsyrke och för att kunna bli tillsvidareanställd på en förskola eller skola behöver du, förutom din yrkesexamen, en förskollärarlegitimation.

Lönen för förskollärare varierar beroende på var i landet du arbetar och hur lång yrkeserfarenhet du har. Hos Statistiska Centralbyrån går det att hitta statistik på löner i Sverige. Du kan också vända dig till de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund i frågan.

Vill du vara med och lägga grunden för barns livslånga lärande så är förskollärare rätt yrkesval för dig. Som förskollärare ansvarar du för att leda undervisningen i förskolan och ge en trygg omsorg för barn mellan ett och sex år. Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet ger dig goda kunskaper om barns lek, utveckling, omsorg och lärande. Något som vi speciellt satsar på i utbildningen till förskollärare är integreringen av naturvetenskap och teknik med bild och skapande verksamhet. I dessa kurser lär du dig bland annat om hur du utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet genom praktiska övningar, skogsexkursioner, grundläggande förståelse för naturen och hållbar utveckling. 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har förskollärare mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för förskollärare varierar utifrån var i landet som du arbetar och hur lång yrkeslivserfarenhet som du har. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Förskollärarprogrammet omfattar 210 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar studier i 3,5 år på heltid.

Studietiden är 40 timmar per vecka, det vill säga heltidsstudier. Du har däremot inte schemalagd undervisning vid universitetet varje dag. Tiden då du inte är schemalagd är till för egna studier som exempelvis att läsa litteratur och förbereda dig inför seminarier, föreläsningar, workshops och tentor.

Med en utbildning till förskollärare kan du arbeta i förskolan och i förskoleklass. För att arbeta i årskurs 1-6 krävs en grundlärarexamen eller motsvarande. Är du intresserad av studier till grundlärare finns möjlighet att utbilda dig till det på Örebro universitet. Läs mer om våra grundlärarprogram: Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 p och Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp.

Om du vill studera till förskollärare vid Örebro universitet ska du söka Förskollärarprogrammet som vanligt via antagning.se. Om du blir antagen kan du därefter ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Lena Forsén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.lararprogram@oru.se

Therese Persson

En utbildning med stor variation

Varför sökte du Förskollärarprogrammet?
Jag kände tidigt att jag ville arbeta med människor på ett eller annat sätt. Efter gymnasiet började jag arbeta på grundsärskolan med inriktning ämnesområden. Jag har arbetat som lärarvikarie men kände att det krävs en lärarutbildning för att bli lärare ”på riktigt”. Dels för att få en fast anställning som förskollärare, dels för att få en fördjupad kunskap om syftet med det vi gör – barns lek, utveckling och lärande.

Örebro universitet var mitt förstahandsval. Jag bor cirka två mil utanför Örebro, men förbindelserna till universitetet är goda. Som mamma till två barn blev det också ett naturligt val att välja det närmsta alternativet.

Vad är det bästa med ditt program?
Variationen! Att variera teori med praktik skulle jag vilja säga är ett genomgående tema för förskollärarprogrammet. Vi läser litteratur och bearbetar den tillsammans i seminarieform. Praktiskt får vi prova det vi läser i form av workshops, utflykter i studiesyfte och i estetiska uttrycksformer. Programmet har också flera tillfällen med verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där vi med handledning får prova på hur det känns att vara i arbetslivet. VFU:n är dessutom ett utmärkt tillfälle att testa sin kommande ledarroll.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
En lärorik miljö.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
På campus finns det restauranger, caféer och gemensamma samlingsytor där man kan umgås och studera på egen hand eller tillsammans med andra. Genom studentkåren erbjuds aktiviteter och du kan själv välja att engagera dig i studentföreningar om du vill.

Vad har du för framtidsplaner?
Min önskan inför framtiden är att jag får arbeta några år som förskollärare efter avslutad utbildning för att sedan läsa vidare till specialpedagog. Jag har ett stort engagemang för barns rätt till språk. Barns språkliga sårbarhet ligger mig nära hjärtat. I framtiden önskar jag att det är en självklarhet att erbjuda barn möjligheter till språkträning så tidigt som möjligt för att förekomma eventuella svårigheter.

Tips till blivande studenter?
Att ligga steget före kan kanske låta tråkigt, men du kommer att tacka dig själv om du gör det. Titta till exempel på studiehandledningen en vecka framåt eller se över vilken litteratur som behövs innan kursstart kan vara klokt. Har du frågor finns massor av hjälp att få bland annat i grupper på Facebook, hos studentkåren och kårsektionen Corax, och hos Infocenter.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.