Förskollärarprogrammet, 210 hp

Starttermin: Hösten 2019 (kommande)

Är du intresserad av att stödja yngre barns lek, utveckling och lärande på ett kreativt och lyhört sätt? Vill du leda aktiviteter som väcker barns nyfikenhet och livslånga lust att lära genom lek och skapande verksamhet? Då är Förskollärarprogrammet rätt val för dig.

Anmälan öppnar 2019-03-15

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Inom kunskapsområdet förskolepedagogik studerar du hur barn upplever, utforskar och förstår världen på olika sätt. Leken är central för förskolebarns liv och dess betydelse för kamratrelationer, lärande och utveckling tas kontinuerligt upp i olika kurser. Inom förskolepedagogik kommer du också att utveckla kunskaper om barns språkutveckling och kommunikation, matematik, natur och teknik, hållbar utveckling samt estetiska ämnen som bild, musik och rörelse. Ett särskilt fokus läggs på naturvetenskap som integreras med bildskapande.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) breddar och fördjupar ditt pedagogiska ledarskap. Det handlar bland annat om förskolans uppdrag, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor, föräldrasamverkan samt dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Du skriver även ett självständigt arbete som utvecklar din vetenskapliga kompetens inom förskoleområdet.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som innebär att en del av din utbildning sker i förskolan. Här får du möjlighet att under handledning pröva arbetet som förskollärare och att studera förskolans och förskoleklassens verksamhet i praktiken.

Utbildningsplan Förskollärarprogrammet, 210 hp

Förskollärarprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av yngre barns lek, lärande, skapande och utveckling. Barnens förhållande till natur och skapande är ett särskilt tema för utbildningen vid Örebro universitet.

Termin 1
Programmets första termin studerar du t.ex. pedagogiskt ledarskap, sociala relationer, utbildningens historia, organisation och demokratiuppdrag samt barns utveckling och lärande.


Termin 2
Terminen inleds med fokus på barns lek, utveckling, omsorg och lärande och fortsätter sedan med kurser om rörelse, lek, kropp och hälsa samt barns möte med naturvetenskap, teknik och estetiska lärprocesser.

Termin 3
En varierande termin där du läser kurser om barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande samt musik, rytmik och drama. Vidare läser du om barns matematiklärande samt om barns kommunikation och språkutveckling.

Termin 4
Ledarskap och konflikthantering, specialpedagogik samt dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete är det centrala innehållet denna termin.

Termin 5
Första delen av terminen fokuserar på föräldrasamverkan i förskola och förskoleklass. Sedan läser du om mångfald och interkulturalitet samt om mat, hälsa och hållbar utveckling.

Termin 6
Denna termin läser du fördjupande kurser i barns möte med naturvetenskap, teknik och skapande verksamhet, de yngre barnens språkande samt förskollärares professionsblivande.

Termin 7
Sista terminen på programmet läser du om läroplansteori och didaktik, vetenskapsteori och forskningsmetod för att sedan avsluta din utbildning med att skriva ett självständigt arbete.

Övrig information
För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för förskolechef på aktuell förskola.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 90

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna). För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan. Den som antagits till programmet har platsgaranti till kurser inom programmet i den utsträckning och i den omfattning som framgår av utbildningsplanen. Platsgarantin omfattar högst 30 högskolepoäng per termin och gäller under förutsättning att den studerande uppfyller kraven för den särskilda behörigheten.

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Förskollärarexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Utbildningen förbereder för arbete i förskola och förskoleklass.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

  • Studievägledare: Madeleine Holsmyr

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

  • Studievägledare: Susanne Sundquist

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address