Förskollärarprogrammet, 210 hp

Starttermin: Hösten 2019 (anmälan stängd)

Är du intresserad av att stödja yngre barns lek, utveckling och lärande på ett omsorgsfullt, kreativt och lyhört sätt? Vill du leda aktiviteter som väcker barns nyfikenhet och livslånga lust att lära genom lek och skapande verksamhet? Då är Förskollärarprogrammet rätt val för dig.

Närbild på barn som bygger med färgglada klossar.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Inom kunskapsområdet förskolepedagogik studerar du hur barn upplever, utforskar och förstår världen på olika sätt. Leken är central för förskolebarns liv och dess betydelse för kamratrelationer, lärande och utveckling tas kontinuerligt upp i olika kurser. Inom förskolepedagogik kommer du också att utveckla kunskaper om barns språkutveckling och kommunikation, matematik, natur och teknik, hållbar utveckling samt estetiska ämnen som bild, musik och rörelse. Ett särskilt fokus läggs på naturvetenskap som integreras med bildskapande.

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) breddar och fördjupar ditt pedagogiska ledarskap. Det handlar bland annat om förskolans uppdrag, sociala relationer och konflikthantering, specialpedagogiska frågor, föräldrasamverkan samt dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten. Du skriver även ett självständigt arbete som utvecklar din vetenskapliga kompetens inom förskoleområdet.

I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som innebär att en del av din utbildning sker i förskolan. Här får du möjlighet att under handledning pröva arbetet som förskollärare och att studera förskolans och förskoleklassens verksamhet i praktiken.

Utbildningsplan Förskollärarprogrammet, 210 hp

Förskollärarprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av yngre barns lek, lärande, skapande och utveckling. Barnens förhållande till natur och skapande är ett särskilt tema för utbildningen vid Örebro universitet.

Termin 1
Programmets första termin studerar du t.ex. pedagogiskt ledarskap, sociala relationer, utbildningens historia, organisation och demokratiuppdrag samt barns utveckling och lärande.


Termin 2
Terminen inleds med fokus på barns lek, utveckling, omsorg och lärande och fortsätter sedan med kurser om rörelse, lek, kropp och hälsa samt barns möte med naturvetenskap, teknik och estetiska lärprocesser.

Termin 3
En varierande termin där du läser kurser om barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande samt musik, rytmik och drama. Vidare läser du om barns matematiklärande samt om barns kommunikation och språkutveckling.

Termin 4
Ledarskap och konflikthantering, specialpedagogik samt dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete är det centrala innehållet denna termin.

Termin 5
Första delen av terminen fokuserar på föräldrasamverkan i förskola och förskoleklass. Sedan läser du om mångfald och interkulturalitet samt om mat, hälsa och hållbar utveckling.

Termin 6
Denna termin läser du fördjupande kurser i barns möte med naturvetenskap, teknik och skapande verksamhet, de yngre barnens språkande samt förskollärares professionsblivande.

Termin 7
Sista terminen på programmet läser du om läroplansteori och didaktik, vetenskapsteori och forskningsmetod för att sedan avsluta din utbildning med att skriva ett självständigt arbete.

Övrig information
För att få genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen måste du som antagits uppvisa registerutdrag från polismyndigheten för förskolechef på aktuell förskola.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 90

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Förskollärarexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Utbildningen förbereder för arbete i förskola och förskoleklass.

Vill du vara med och lägga grunden till barns livslånga lärande så är förskollärare rätt yrkesval för dig. Som förskollärare arbetar du med att leda en pedagogisk verksamhet och ge en trygg omsorg för barn mellan ett och sex år. Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet ger dig goda kunskaper om barns lek, utveckling, omsorg och lärande. Något som vi speciellt satsar på i utbildningen till förskollärare är integreringen av naturvetenskap och teknik med estetiska ämnen som bild, musik/rytmik/drama och rörelse. I dessa kurser lär du dig bland annat om hur du utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet genom praktiska övningar, skogsexkursioner, grundläggande förståelse för naturen och hållbar utveckling. 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har förskollärare mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för förskollärare varierar utifrån var i landet som du arbetar och hur lång yrkeslivserfarenhet som du har. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Förskollärarprogrammet omfattar 210 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar studier i 3,5 år på heltid.

Studietiden är 40 timmar per vecka, det vill säga heltidsstudier. Du har däremot inte schemalagd undervisning vid universitetet varje dag. Tiden då du inte är schemalagd är till för egna studier som exempelvis att läsa litteratur och förbereda dig inför tentor, seminarier, föreläsningar och workshops.

Med en utbildning till förskollärare kan du arbeta i förskolan och i förskoleklass. För att arbeta i årskurs 1-6 krävs en grundlärarexamen eller motsvarande. Är du intresserad av studier till grundlärare finns möjlighet att utbilda dig till det på Örebro universitet. Läs mer om våra grundlärarprogram: Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 p och Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp. 

Om du vill studera till förskollärare vid Örebro universitet ska du söka Förskollärarprogrammet som vanligt via antagning.se. Om du blir antagen kan du därefter ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

  • Studievägledare: Madeleine Holsmyr

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

  • Studievägledare: Susanne Sundquist

    Telefon: 019 303000 (växel)

    E-post: This is an email address

Maria Bobeck

Varför sökte du Förskollärarprogrammet?
Jag arbetade under ett år som vikarie i förskolan och blev intresserad av yngre barns utveckling och lärande. När jag mötte andra pedagoger och framförallt barnen kände jag att det är det här jag vill jobba med i framtiden, att få vara en viktig vuxen för barn i ett tidigt stadium i livet.

Jag kommer från Örebro och har studerat här innan jag började på Förskollärarprogrammet. Därför kändes naturligt att välja Örebro universitet i första hand.

Vad är det bästa med ditt program?
Jag har vuxit som människa. En stor fördel med programmet är att vi i ett tidigt skede får komma ut på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det är en fantastisk möjlighet att vi får ta del av förskoleverksamheten i praktiken under tiden vi studerar. Det är inte alltid det lättaste att använda teorin i praktiken och det är under VFU:n vi får chansen att verkligen testa oss fram och ägna all tid åt barnen. Samtidigt som vi utvecklas i vår kommande roll som förskollärare.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Ett lättillgängligt campus.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
På campus finns så mycket, allt ifrån varierande studiemiljöer, caféer, restauranger, utomhusmiljöer, gym och mycket mer. Jag tycker att Örebro universitet har otroligt bra bussförbindelser till city, det finns ett flertal cykelleder genom hela staden vilket också underlättar.

Universitetet i sig har mycket att erbjuda. Du kan till exempel arbeta som studentambassadör, vilket jag gör. Det innebär kortfattat att jag jobbar som Örebro universitets ansikte utåt och deltar på gymnasiemässor, öppet hus, tar emot studiebesök eller att arbeta med studiehjälp via samverkansprojektet Linje 14.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag är intresserad av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, så efter att ha arbetat några år som förskollärare vill jag studera vidare till specialpedagog. Jag vill fördjupa mina kunskaper i att arbeta förebyggande och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Det innebär också att göra pedagogiska utredningar som ser till barnets bästa som individ, i gruppen och i organisationen. Men självfallet ligger mitt största fokus just nu på att läsa klart och ta min förskollärarexamen.

Tips till blivande studenter?
Gå med i Facebookgruppen ”Dom kallar oss studenter”. Gå även med i en litteraturgrupp på Facebook där kan du köpa begagnad kurslitteratur och även sälja litteratur. Jag skulle inte minst rekommendera att delta i introduktionen för nya studenter. Du lär känna så många människor, som kanske blir vänner för livet.

Var inte rädd att ställa frågor! Du kommer långt med att ställa den där frågan du själv kanske tycker känns dum. Så fråga på!