Förskollärarprogrammet, 210 hp

Starttermin: Hösten 2020 (kommande)

Är du intresserad av att stödja yngre barns lek, utveckling och lärande på ett omsorgsfullt och kreativt sätt? Vill du leda en pedagogisk verksamhet som väcker barns nyfikenhet och livslånga lust att lära? Då är Förskollärarprogrammet rätt val för dig.

Närbild på barn som bygger med färgglada klossar.

Anmälan öppnar 2020-03-16

Genom att fylla i min e-postadress ovan godkänner jag att ni använder och lagrar min e-postadress i syfte att påminna mig när anmälan öppnar, och att adressen därefter raderas. Om programmet inte kommer att erbjudas godkänner jag även att ni skickar mig information om detta. Skicka e-post till This is an email address om du vill bli borttagen från denna tjänst. Läs hela villkorstexten här

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Förskollärarprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med yngre barns omsorg, utveckling och lärande genom lek och skapande. Vid Örebro universitet är barns förhållande till natur och skapande verksamhet ett särskilt tema i utbildningen.

Utbildningen till förskollärare omfattar tre delar; förskolepedagogik, utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Inom förskolepedagogik studerar du hur barn upplever, utforskar och förstår omvärlden på olika sätt. Lek är centralt för förskolebarns liv och dess betydelse för kamratrelationer, utveckling och lärande tas kontinuerligt upp i olika kurser. Du lär dig också om barns språkutveckling och kommunikation, matematik, natur och teknik, hållbar utveckling, interkulturalitet, samt om estetiska ämnen som bild, musik och rörelse. Ett särskilt fokus läggs på naturvetenskap som integreras med bildskapande.

Studierna inom UVK breddar och fördjupar kunskaper som är centrala för yrket som förskollärare. Du får exempelvis lära dig om förskolans uppdrag och organisation, sociala relationer, pedagogiskt ledarskap och konflikthantering. Dessutom lär du dig om specialpedagogik, föräldrasamverkan samt dokumentation och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

I utbildningen till förskollärare varvas kurser inom förskolepedagogik och UVK med VFU. Redan den första terminen gör du VFU, där du under handledning får pröva arbetet som förskollärare i praktiken. Vid Örebro universitet knyts innehållet i VFU-kurserna till det ämnesinnehåll som du läser den aktuella terminen, vilket skapar en helhet och tydlig koppling mellan teori och praktik.

Som avslutning på din utbildning skriver du ett självständigt arbete, där du utvecklar din vetenskapliga kompetens inom det förskolepedagogiska området.

Du har också möjlighet till utbytesstudier under en av utbildningens terminer.

Utbildningsplan Förskollärarprogrammet, 210 hp

Det här läser du (ungefärlig fördelning)

Förskollärarprogrammet är 3.5 år (210 hp) och leder till en förskollärarexamen på grundnivå, som ger dig behörighet att undervisa i förskola och förskoleklass. Här nedan kan du ta del av vad du läser under de olika terminerna.

Termin 1
Programmets första termin läser du bland annat om pedagogiskt ledarskap, sociala relationer, utbildningens historia, organisation och demokratiuppdrag samt barns utveckling och lärande. Du är dessutom ute på fem veckors VFU.

Termin 2
Under denna termin läser du kurser inom det förskolepedagogiska området. Terminen inleds med fokus på barns lek, utveckling, omsorg och lärande. Därefter fortsätter den med kurser om barns rörelse och hälsa samt barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande.

Termin 3
Även denna termin innehåller kurser inom det förskolepedagogiska området. Här fortsätter du läsa om barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande. Vidare läser du om barns matematiklärande, samt om barns språk-, läs- och skrivutveckling.

Termin 4
Ledarskap och konflikthantering, specialpedagogik samt dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete är det centrala innehållet denna termin. Du är dessutom ute på fem veckors VFU.

Termin 5
Första delen av terminen behandlar samverkan med vårdnadshavare. Sedan läser du om interkulturella frågor samt om mat, hälsa och hållbar utveckling. Du är dessutom ute på fem veckors VFU. Under denna termin finns möjlighet till utbytesstudier.

Termin 6
Denna termin läser du fördjupande kurser om barns möte med naturvetenskap, teknik och skapande verksamhet, barns språk-, läs- och skrivutveckling, samt förskollärares professionsblivande. Du är dessutom ute på fem veckors VFU.

Termin 7
Sista terminen på programmet läser du om läroplansteori och didaktik, vetenskapsteori och forskningsmetod för att sedan avsluta din utbildning med att skriva ett självständigt arbete.

På denna sida kan du ta del av vilka kurser inklusive delkurser som du läser under respektive termin på Förskollärarprogrammet. Du läser enligt denna studiegång om du har antagits till Förskollärarprogrammet med start höstterminen 2019 eller senare.   

Termin 1

Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola, 30 högskolepoäng
 • Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap (7,5 hp)
 • Didaktik och lärande (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 1 (7,5 hp)
 • Utbildningens historia, organisation och värden (7,5 hp)

Termin 2

Förskolepedagogik I, 15 högskolepoäng 
 • Lek, lärande och estetik (15 hp)
Förskolepedagogik II, 7,5 högskolepoäng 
 • Barns rörelse och hälsa (7,5 hp)
Förskolepedagogik III, 15 högskolepoäng 
 • Barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande 1 (7,5 hp)

Termin 3 

Förskolepedagogik III, 15 högskolepoäng (fortsättning från termin 2)
 • Barns möte med naturvetenskap, teknik och bildskapande 2 (7,5 hp)
Förskolepedagogik IV, 7,5 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Musik/drama, rytmik (7,5 hp)
Förskolepedagogik V, 7,5 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Barn upptäcker matematiken (7,5 hp)
Förskolepedagogik VI, 7,5 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • De yngre barnens språkande 1 (7,5 hp)

Termin 4

Utbildningsvetenskaplig kärna II, inriktning förskola, 30 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Ledarskap och konflikthantering (7,5 hp)
 • Specialpedagogik (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 2 (7,5 hp)
 • Dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete (7,5 hp)

Termin 5 

Förskolepedagogik VII, 22,5 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Samarbete med vårdnadshavare/föräldrar (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 3 (7,5 hp)
 • Mångfald och interkulturalitet (7,5 hp)
Förskolepedagogik VIII, 7,5 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Mat, hälsa och hållbar utveckling (7,5 hp)

Termin 6

Förskolepedagogik IX (avancerad nivå), 15 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Barns möte med naturvetenskap, teknik och skapande (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 4 (7,5 hp)
Förskolepedagogik X (avancerad nivå), 15 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • De yngre barnens språkande 2 (7,5 hp)
 • Förskolelärares professionsblivande (7,5 hp)

Termin 7

Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola, 15 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Läroplansteori och didaktik (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori och forskningsmetod (7,5 hp)
Förskolepedagogik XI, 15 högskolepoäng (kursplan ej fastställd ännu)
 • Självständigt arbete (15 hp)

Kursplan

Här kan du söka efter kursplaner. Observera att alla kursplaner inte är fastställda ännu när det gäller Förskollärarprogrammet med start höstterminen 2019. 

På denna sida kan du ta del av vilka kurser inklusive delkurser som du läser under respektive termin på Förskollärarprogrammet. Du läser enligt denna studiegång om du har antagits till Förskollärarprogrammet någon av höstterminerna 2015-2018 och inte haft något uppehåll i studierna.

Termin 1

Utbildningsvetenskaplig kärna I, inriktning förskola, 30 högskolepoäng
 • Sociala relationer och pedagogiskt ledarskap (7,5 hp)
 • Didaktik och lärande (7,5 hp)
 • Utbildningens historia, organisation och värden (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 1 (7,5 hp)

Termin 2

Förskolepedagogik I, 30 högskolepoäng
 • Lek, utveckling och lärande (15 hp)
 • De yngre barnens språkande 1 (7,5 hp)
 • Barn upptäcker matematiken 1 (7,5 hp)

Termin 3 

Förskolepedagogik II, 30 högskolepoäng
 • Barns möte med naturvetenskapliga och estetiska lärprocesser (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 2 (7,5 hp)
 • Utomhusvistelse och hållbar utveckling (7,5 hp)
 • Naturvetenskap och estetiska gestaltningsformer (7,5)

Termin 4

Förskolepedagogik III, 30 högskolepoäng
 • Experiment, skapande och lek (7,5 hp)
 • Rörelse och lek (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 3 (7,5 hp)
 • Miljöer som pedagogisk resurs (7,5 hp)

Termin 5 

Utbildningsvetenskaplig kärna IIa, inriktning förskola, 15 högskolepoäng
 • Specialpedagogik (7,5 hp)
 • Dokumentation, uppföljning och analys av lärande och utveckling (7,5 hp)
Förskolepedagogik IV, 7,5 högskolepoäng
 • Samarbete mellan vårdnadshavare och förskola (7,5 hp)
Utbildningsvetenskaplig kärna IIb, inriktning förskola, 7,5 högskolepoäng
 • Utvärderings- och utvecklingsarbete (7,5 hp)

Termin 6

Utbildningsvetenskaplig kärna III, inriktning förskola 15 högskolepoäng
 • Läroplansteori och didaktik (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori och forskningsmetod (7,5 hp)
Förskolepedagogik V, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng
 • Självständigt arbete (15 hp)

Termin 7

Förskolepedagogik VI, 30 högskolepoäng 
 • De yngre barnens språkande 2 (7,5 hp)
 • Att stödja barns lärande i matematik 2 (7,5 hp)
 • Verksamhetsförlagd utbildning 4 (7,5 hp)
 • Förskollärares professionsblivande (7,5 hp)

Kursplan

Här kan du söka efter kursplaner

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b / 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

eller

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2020

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 90

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Förskollärarexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Med en examen från Förskollärarprogrammet kan du arbeta med att leda pedagogisk verksamhet för barn i förskola och förskoleklass.

Det finns idag ett stort behov av utbildade förskollärare i samhället. Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har förskollärare mycket goda möjligheter till jobb nu och på fem års sikt. Förskollärare är numera ett legitimationsyrke och för att kunna bli tillsvidareanställd på en förskola eller skola behöver du, förutom din yrkesexamen, en förskollärarlegitimation.

Lönen för förskollärare varierar beroende på var i landet du arbetar och hur lång yrkeserfarenhet du har. Hos Statistiska Centralbyrån går det att hitta statistik på löner i Sverige. Du kan också vända dig till de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund i frågan.

Vill du vara med och lägga grunden till barns livslånga lärande så är förskollärare rätt yrkesval för dig. Som förskollärare arbetar du med att leda en pedagogisk verksamhet och ge en trygg omsorg för barn mellan ett och sex år. Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet ger dig goda kunskaper om barns lek, utveckling, omsorg och lärande. Något som vi speciellt satsar på i utbildningen till förskollärare är integreringen av naturvetenskap och teknik med estetiska ämnen som bild, musik/rytmik/drama och rörelse. I dessa kurser lär du dig bland annat om hur du utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet genom praktiska övningar, skogsexkursioner, grundläggande förståelse för naturen och hållbar utveckling. 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har förskollärare mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för förskollärare varierar utifrån var i landet som du arbetar och hur lång yrkeslivserfarenhet som du har. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Förskollärarprogrammet omfattar 210 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar studier i 3,5 år på heltid.

Studietiden är 40 timmar per vecka, det vill säga heltidsstudier. Du har däremot inte schemalagd undervisning vid universitetet varje dag. Tiden då du inte är schemalagd är till för egna studier som exempelvis att läsa litteratur och förbereda dig inför tentor, seminarier, föreläsningar och workshops.

Med en utbildning till förskollärare kan du arbeta i förskolan och i förskoleklass. För att arbeta i årskurs 1-6 krävs en grundlärarexamen eller motsvarande. Är du intresserad av studier till grundlärare finns möjlighet att utbilda dig till det på Örebro universitet. Läs mer om våra grundlärarprogram: Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 p och Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp. 

Om du vill studera till förskollärare vid Örebro universitet ska du söka Förskollärarprogrammet som vanligt via antagning.se. Om du blir antagen kan du därefter ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Susanne Sundquist

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Maria Bobeck

Varför sökte du Förskollärarprogrammet?
Jag arbetade under ett år som vikarie i förskolan och blev intresserad av yngre barns utveckling och lärande. När jag mötte andra pedagoger och framförallt barnen kände jag att det är det här jag vill jobba med i framtiden, att få vara en viktig vuxen för barn i ett tidigt stadium i livet.

Jag kommer från Örebro och har studerat här innan jag började på Förskollärarprogrammet. Därför kändes naturligt att välja Örebro universitet i första hand.

Vad är det bästa med ditt program?
Jag har vuxit som människa. En stor fördel med programmet är att vi i ett tidigt skede får komma ut på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det är en fantastisk möjlighet att vi får ta del av förskoleverksamheten i praktiken under tiden vi studerar. Det är inte alltid det lättaste att använda teorin i praktiken och det är under VFU:n vi får chansen att verkligen testa oss fram och ägna all tid åt barnen. Samtidigt som vi utvecklas i vår kommande roll som förskollärare.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Ett lättillgängligt campus.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
På campus finns så mycket, allt ifrån varierande studiemiljöer, caféer, restauranger, utomhusmiljöer, gym och mycket mer. Jag tycker att Örebro universitet har otroligt bra bussförbindelser till city, det finns ett flertal cykelleder genom hela staden vilket också underlättar.

Universitetet i sig har mycket att erbjuda. Du kan till exempel arbeta som studentambassadör, vilket jag gör. Det innebär kortfattat att jag jobbar som Örebro universitets ansikte utåt och deltar på gymnasiemässor, öppet hus, tar emot studiebesök eller att arbeta med studiehjälp via samverkansprojektet Linje 14.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag är intresserad av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd, så efter att ha arbetat några år som förskollärare vill jag studera vidare till specialpedagog. Jag vill fördjupa mina kunskaper i att arbeta förebyggande och undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Det innebär också att göra pedagogiska utredningar som ser till barnets bästa som individ, i gruppen och i organisationen. Men självfallet ligger mitt största fokus just nu på att läsa klart och ta min förskollärarexamen.

Tips till blivande studenter?
Gå med i Facebookgruppen ”Dom kallar oss studenter”. Gå även med i en litteraturgrupp på Facebook där kan du köpa begagnad kurslitteratur och även sälja litteratur. Jag skulle inte minst rekommendera att delta i introduktionen för nya studenter. Du lär känna så många människor, som kanske blir vänner för livet.

Var inte rädd att ställa frågor! Du kommer långt med att ställa den där frågan du själv kanske tycker känns dum. Så fråga på!