Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du arbeta som lärare för barn i årskurs 4-6 och stimulera deras nyfikenhet och lust att lära? Då ska du läsa Grundlärarprogrammet, inriktning grundskolans årskurs 4-6. Utbildningen förbereder dig för ett yrke där du lägger grunden till elevernas livslånga lärande, kritiska tänkande och sociala utveckling.

En kvinnlig lärare sitter tillsammans med ett barn vid en skolbänk.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

På Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, får du möjlighet att skapa en både bred och djup kompetens om bland annat barns utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik, bedömning och betygsättning.

Under utbildningen läser du tre ämnen som är gemensamma för alla studenter: svenska, matematik och engelska. Sedan väljer du mellan att läsa en termin med samhällsorienterande ämnen eller praktisk naturvetenskap och teknik.

Grundlärarprogrammet vid Örebro universitet strävar efter att du som student ska uppleva utbildningen som en sammanhållen helhet med kurser som bygger på varandra och som fördjupar dina kunskaper under utbildningens gång.

Fyra områden återkommer genom hela utbildningen: Den ämneskunnige läraren, Den ledande läraren, Den undervisningsskicklige läraren och Den lärande läraren. Utbildningen skapar goda möjligheter för dig som vill satsa på att bli en lärare som är förberedd för nuet och framtiden.

I utbildningen till grundlärare varvas kurser inom ämnen och utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med utbildning förlagd till skolverksamheten. Du får redan under din första termin komma ut till en av regionens skolor, på så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Genom att växla mellan utbildning förlagd vid universitetet och verksamhetsförlagd utbildningen, ges du som student möjlighet att föra samman teoretiska kunskaper och konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. På detta sätt ges du möjlighet att förstå komplexiteten i läraryrket. Vid Örebro universitet utgår alltid VFU-kurserna utifrån ett ämne som du läser, vilket skapar ett sammanhang och en helhet.

Det är stor efterfrågan på grundlärare och du har goda möjligheter att få jobb.

Utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 hp

Programmet omfattar 240 högskolepoäng (hp) och leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6.

I utbildningen till grundlärare ingår Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på totalt 30 hp. Vid Örebro universitet utgår alltid VFU-kursen utifrån det ämne som du läser den aktuella terminen vilket skapar ett sammanhang och en helhet.


  • Termin 1 ägnas åt studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som bland annat innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

  • Termin 2 inleds med kursen Svenska I och avslutas med kursen Engelska I.

  • Termin 3 väljer du mellan de valbara kurserna Praktisk naturvetenskap och teknik eller Samhällsorienterande ämnen.

  • Termin 4 inleds med Engelska II. Den övriga delen av terminen ägnas åt studier i kursen Matematik I, som även innehåller fem veckors VFU

  • Termin 5 inleds med kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II, som bland annat innehåller fem veckors VFU. Terminen avslutas med studier i kursen Engelska III.

  • Termin 6 inleds med studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III och avslutas med kursen Svenska II.

  • Termin 7 inleds med ett självständigt arbete om 15 hp. Beroende på tidigare val i programmet kan detta skrivas i något av ämnena svenska, matematik, engelska eller samhällsorienterande ämnen. Terminen avslutas med studier i kursen Matematik II.

  • Termin 8 inleds med en kursen Utbildningsvetenskaplig kärna IV. Därefter genomförs fem veckors VFU i ämnet svenska alternativt engelska. Terminen avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp, på avancerad nivå inom något av ämnena svenska, matematik eller engelska.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Engelska 6.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Antal platser: 40

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Anmälningskod ORU-19411

Med en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 blir du behörig att undervisa i årskurs 3-6.


För att kunna bli tillsvidareanställd och få sätta betyg behöver du en lärarlegitimation. Med en examen från Grundlärarprogrammet vid Örebro universitet kan du ansöka om lärarlegitimation hos Skolverket.


Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har grundlärare mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.


Lönen för grundlärare varierar utifrån var i landet som du arbetar och hur lång yrkeslivserfarenhet du har. Hos Statiska Centralbyrån (SCB) går att det hitta statistik på löner i Sverige. Du kan annars vända dig till de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Två studenter utanför en byggnad

Nyexaminerade lärarstudenter fick jobb direkt

Lina Wallberg och Emelie Johansson säger att de har fått en bra grund att stå på tack vara lärarprogrammet. Från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på olika skolor har de tagit med sig flera erfarenheter. 

- Det finns lärare som har varit bra som man kan inspireras av, säger Emelie Johansson. 

Har ni fått jobb? 

Ja. Vi ska jobba på samma skola, Nibbleskolan i Köping, säger Lina Wallberg och Emelie Johansson tillägger att det är hennes hemstad.

Simon Ekdahl

Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling

– Lärare utmanas inte bara av nya elever utan också av en allt snabbare takt vad gäller samhälls- och teknikutveckling. Dessutom har skolan genomgått stora förändringar med ny skollag och andra styrdokument, säger Simon Ekdahl.

Han läste först till lärare årskurs 4-9 i Jönköping men bestämde sig för att flytta till Örebro och började läsa sociologi och sedan matematik, naturvetenskap och pedagogik på Örebro universitet. Han började arbeta som lärare 2004 och fick jobb på IT-Gymnasiet 2006.

– Utbildningen gav en bra bild av vad det innebar att arbeta som lärare. Dessutom vikarierade jag samtidigt som jag pluggade.

Minska glappet

År 2013 blev han förstelärare och fick ansvar för att leda utvecklingen av det kollegiala lärandet. Ett arbete han fortsätter med men nu i rollen som rektor. I hans bokhylla står böcker av Helen Timperley, Dylan Wiliam och John Hattie. Det är en del av det kollegiala lärandet att läsa aktuell forskning, diskutera, omsätta i praktiken och utvärdera.

– Målet är att minska glappet mellan undervisning och lärande. Det betyder att skolan vill minska skillnaden mellan vad läraren lär ut och vad eleverna faktiskt lär sig. Vi har bra koll på detta med det finns med att göra.

Utifrån forskning går de igenom olika moment och jämför hur olika lärare arbetar. Det kan till exempel handla om hur de ska starta en lektion för att elever ska veta vad som förväntas av dem.

Alla människor vill utvecklas

– Lärarna beskriver hur de arbetar men gör även lektionsbesök hos varandra. Men för att kunna göra detta måste det finnas en trygghet i gruppen. Först då kan lärare sänka garden och erkänna för en kollega att de behöver hjälp.

– Alla människor vill utvecklas och det är viktigt att inte tro att man är färdig. Det gäller både lärare och elever - och inte minst mig som rektor.

Det skrivs och pratas mycket om läraryrket – både bra och dåligt. Men Simon Ekdahl konstaterar att det finns möjlighet att göra karriär och att lönerna har gått upp.

– Skickliga lärare kan få en bra löne- och karriärutveckling, avslutar Simon Ekdahl. Jag utbildade mig för att jag ville arbeta som lärare men ett uppdrag har lett till nästa. Vad nästa steg är vet jag inte ännu.

Text och foto: Linda Harradine

Vill du vara en viktig del i barns utveckling och lärande så är grundlärare rätt yrkesval för dig. Som grundlärare i årskurs 4-6 arbetar du med att leda en pedagogisk verksamhet i skolan för barn i åldrarna 10-12 år. Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 vid Örebro universitet ger dig möjlighet till goda ämneskunskaper samt goda kunskaper om bland annat barns utveckling och lärande, sociala relationer i skolan, specialpedagogik, bedömning och betygsättning. Något som vi speciellt satsar på är att utbildningen ska upplevas som en sammanhållen helhet med en tydlig progression mellan kurser inom programmet. Programmets kurser utmanar och stimulerar dig i din professionsutveckling vilket i sin tur ger dig förutsättningar att kunna utmana och stimulera barns lärande och utveckling. 

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning har grundlärare mycket goda möjligheter till jobb både nu och på fem års sikt.

Lönen för grundlärare varierar utifrån var i landet som du arbetar och hur lång yrkeslivserfarenhet som du har. För mer information om löner hänvisar vi till Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund.

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 omfattar 240 högskolepoäng vilket motsvarar studier i fyra år på heltid.

Studietiden är 40 timmar per vecka, det vill säga heltidsstudier. Du har däremot inte schemalagd undervisning vid universitetet varje dag. Tiden då du inte är schemalagd är till för egna studier som exempelvis att läsa litteratur och att förbereda dig inför tentor, seminarier, föreläsningar och workshops.

Med en examen från Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, blir du behörig att undervisa även i årskurs 3 i grundskolan. Om du är intresserad av att bli behörig lärare i årskurs 1-3, ska du läsa Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Örebro universitet. 

Om du vill studera till grundlärare vid Örebro universitet ska du söka Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 som vanligt via antagning.se. Om du blir antagen kan du därefter ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Lena Forsén

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.lararprogram@oru.se

Louise Nilsson Rundlöf.

”Det bästa jag någonsin gjort”

Louise Nilsson Rundlöf läste Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 vid Örebro universitet och jobbar idag på Mellringeskolan i Örebro.
– Mellanstadieåldern är fantastisk! Barnen kan redan läsa och räkna, men är fortfarande fulla av lek och lust att lära, säger hon.

Leende student på campus

"Läraryrket är viktigt för att samhället ska fungera"

Varför sökte du grundlärarprogrammet, årskurs 4 – 6?
– Innan jag började att studera arbetade jag i Kalmar kommun. Där upptäckte jag hur roligt det var att arbeta med elever. Det var häftigt att se eleverna utvecklas varje dag och att det var jag som fick fylla på deras kunskapsbanker. Att få ha en arbetsplats där ingen dag är den andra lik och ett yrke att växa inom var också viktigt vid mitt val av program. Efterfrågan på lärare är dessutom stor på arbetsmarknaden och är ett yrke som alltid kommer att finnas kvar eftersom vi fyller en viktig funktion för att samhället ska fungera.

– Jag sökte till Örebro universitet i första hand eftersom jag bara hade hört bra saker om att studera här. Bekanta som har besökt Örebro har också berättat att staden är mysig. Dessutom ville jag studera på annan ort.

Vad är det bästa med ditt program?
– Det bästa är definitivt praktiken. Jag älskar att arbeta med elever. Det är då jag verkligen känner att jag har valt rätt utbildning. Att vi har ett ganska fritt studieschema är också värt att lägga på listan. Mycket av vår tid är hemmastudier vilket passar mig utmärkt, som gärna vill kunna planera mina dagar själv. Jag kan då studera effektivt och ha tid över för arbete vid sidan av. Sen tackar man ju aldrig nej till sovmorgon ibland.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
– Närhet till allt.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
– Jag gillar det, just för att Örebro har allt jag behöver. Ett flexibelt studieschema gör att jag kan nyttja universitetets närhet till allt. Stadskärnan som bara är 10 minuter bort och är en perfekt avstickare när man behöver ta en paus ifrån studierna. Universitetsområdet är stort och har allt man behöver under en studiedag. Här finns också ett stort utbud av studieplatser med bra ljus och lugn när man behöver studiero.

Vad har du för framtidsplaner?
– Jag längtar obeskrivligt efter att komma ut i arbetslivet, därför är jag just nu främst fokuserad på att enbart studera klart och ta min examen. Jag har funderat allt mer att studera vidare till speciallärare, men det får bli senare när jag är färdig och har arbetat inom yrket ett tag.

Tips till blivande studenter?
– Köp begagnad kurslitteratur. Det är både billigare och snällare mot miljön. Oftast säljer tidigare studenter böckerna du behöver i paketpris. Gå med i facebookgruppen "Dom kallar oss studenter" och "Corax litteraturgrupp" (om du studerar inom sektionen Corax) för att hitta din litteratur. Ladda även ner Blackboardappen som skickar notiser varje gång något nytt publiceras i din kurs, bra att ha då det kan vara mycket att hålla reda på i början!

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.