Magisterprogram i samhällsanalys, 60 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

I detta mångvetenskapliga magisterprogram utvecklar du avancerade kunskaper och färdigheter i samhällsanalys. Utbildningen möjliggör arbete med samhällsfrågor inom privat och offentlig sektor och ger behörighet till forskarutbildning.

En student som pluggar i biblioteket.

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i Sociologi, Genusvetenskap, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Socialantropologi, Socialt arbete, Statskunskap eller motsvarande (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Inom ramen för utbildningen utvecklar du avancerade metodologiska och analytiska kunskaper och färdigheter som ger möjlighet att studera såväl lokala som globala samhällsproblem och risker. I programmet analyseras hur sociala problem uppstår i ett samhälle. Du utvecklar insikter, kunskaper och reflexiva färdigheter med avseende på hur sociala problem skapas och uppfattas samt hur vetenskaplig problemställning förhåller sig till olika samhällsproblem. Vetenskapens roll i samhället diskuteras och programmet bidrar till insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar när det gäller att bidra till att lösa eller hantera olika samhällsproblem.

Vidare tränas du i hur olika metodologiska principer förhåller sig till forskningsdesign inom samhällsvetenskaplig forskning. I programmet behandlas hur analysarbetet i forskningen går till. Du tränas också i att genomföra och författa en forskningsöversikt samt utvecklar dina färdigheter i vetenskapligt skrivande. Under den andra och sista terminen skriver du ett självständigt arbete på 30 högskolepoäng, inom något av följande ämnen: genusvetenskap, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, sociologi eller statskunskap.

Utbildningsplan Magisterprogram i samhällsanalys, 60 hp

Programmet omfattar 60 högskolepoäng (hp) och leder till en magisterexamen. Programmet inleds med kursen Sociologi, Samhällsanalys: teori och metod, 30 hp. Kursen behandlar konstruktionen av sociala problem. Studenten kommer att utveckla kunskaper och reflexiva färdigheter avseende hur vetenskaplig problemställning förhåller sig till olika samhällsproblem. Vetenskapens roll i samhället diskuteras och kursen bidrar till insikter om vetenskapens möjligheter och begränsningar att lösa eller hantera olika samhällsproblem. Vidare behandlas metodologi och forskningsdesign inom samhällsvetenskap. Kursen berör förhållandet mellan vetenskapsteori, metodologiska principer och forskningsdesign inom samhällsvetenskaplig forskning. Därutöver innehåller kursen undervisning om analysarbetet i forskning, inklusive analysmetoder av såväl kvalitativt som kvantitativt material. Kursen avslutas med förberedande undervisning i självständigt arbete, vilket innefattar arbete med forskningsöversikt. Under termin två väljer studenten en av kurserna Självständigt arbete, magisterkurs, 30 hp, inom något av huvudområdena sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap, kulturgeografi, statskunskap eller genusvetenskap.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i Sociologi, Genusvetenskap, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Socialantropologi, Socialt arbete, Statskunskap eller motsvarande (inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng). Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska kurs 6 eller kurs B från gymnasieskolan.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 10

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Magisterexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på engelska.

Programansvarig: Magnus Boström

Anmälningskod ORU-M1401

Färdigheter i samhällsanalys behövs både i offentlig och privat verksamhet, såväl nationellt som internationellt. Programmet ger kunskaper och färdigheter som är användbara i forsknings- och utvecklingsarbete, utredningsarbete, utvärderingar, omvärldsanalys, konsekvensanalys ur jämställdhetsperspektiv, riskanalys och projektledning.

Programmet ges på engelska då färdigheter att kommunicera vetenskapligt på engelska har blivit allt viktigare på den internationaliserade arbetsmarknaden. Programmet riktar sig även till internationella studenter. Fortsatta studier på forskarnivå är också möjligt.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Leila Illikainen

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.humus@oru.se

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.