Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du arbeta med samhällsplanering och hållbar utveckling? Då ska du läsa Samhällsplanerarprogrammet. Här studerar du bland annat stadsplanering, landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, grönstruktur, segregationsfrågor, näringsliv och utvecklingsfrågor i lokal och global kontext. Genom hela utbildningen är hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk – ett genomgående perspektiv.

Två studenter sitter och pratar med varandra.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Samhällsplanering rör komplexa processer som påverkas av exempelvis befolkningsutveckling, förändringar i näringslivet, i miljön och i människors livsstilar. Inte minst konsekvenserna av en klimatförändring ställer samhället inför stora utmaningar. Här kommer samhällsplanering att spela en viktig roll. Där omsätts politiska visioner och mål till praktisk verklighet. Hur ska städer utformas och byggas i framtiden? Var ska skolor, sjukhus, arbetsplatser, bostäder, parker och affärsområden finnas? Hur ska transportsystemen utformas? Hur ska boendesegregering motverkas? Hur ska landsbygden utvecklas? Frågorna är lika viktiga i globala nord som i globala syd.

Planering för hållbar utveckling påverkar människors och organisationers vardag. Detta kan leda till intressekonflikter som måste hanteras. Även sammanvägningen av sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter av hållbar utveckling kan vara motsägelsefull. Sedan länge är intressekonflikter som dessa en viktig aspekt inom samhällsplanering. En del av arbetet styrs av lagstiftning, men det styrs också av politiska mål och visioner samt medborgarinflytande. I programmet utvecklar du kunskaper och kompetenser som behövs för att arbeta med dessa frågor i till exempel planeringsavdelningar i kommuner, län, regioner eller i konsultföretag runt om i landet.

Utöver ämneskunskaper utvecklar du din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du övar dig i muntlig och skriftlig kommunikation, liksom i att arbeta med geografiska informationssystem (GIS) och andra digitala verktyg.

Huvudämne i programmet är kulturgeografi, du läser grundkursen, fortsättningskursen samt kandidatkursen. Utöver detta läser du ytterligare tre terminer. Du kan t ex välja kursen Samhällsplanering och hållbar utveckling, som ges inom ämnet kulturgeografi och kursen Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv eller en praktiktermin. Det går också att byta någon av dessa tre kurser mot en valfri kurs eller utbytesstudier.

Utbildningsplan Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Inom programmets ram läser studenten kurser om 180 högskolepoäng (hp). I kulturgeografi, som är programmets huvudområde, läses minst 90 hp (grund-, fortsättning- och kandidatkurs). Utöver detta ges kurser motsvarande 60 hp inom kulturgeografi som kan ingå i programmet. Därtill läser studenten minst 30 hp i annat huvudområde.

Programmet inleds med grundkursen i kulturgeografi som följs av fortsättningskursen. Inom huvudområdet kulturgeografi ges därutöver kandidatkursen i kulturgeografi, kursen Samhällsplanering och hållbar utveckling samt Praktik för samhällsplanerare. I programmet ingår även kursen Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv, vilken ges av ämnet statskunskap.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 55

Urval: Betyg 66%, Högskoleprov 34%

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Filosofie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Camilla Berglund, Natasha Webster

Anmälningskod ORU-19407

Samhällsplanerare arbetar vanligtvis i offentlig verksamhet på kommunal och regional nivå med planerings- och utvecklingsfrågor, men även inom statliga myndigheter, inom internationella organisationer eller i privat sektor, exempelvis i konsultföretag. Det kan betyda att uppgifterna man arbetar med har stor spännvidd, allt ifrån exempelvis regional näringslivsutveckling eller trafikplanering till stadsdelsutveckling eller detaljplanering på kommunal nivå.

Termin 1: Kulturgeografi grundkurs, 30 hp.
Termin 2: Kulturgeografi fortsättningskurs, 30 hp.
Termin 3: Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv 30 hp.
Termin 4: Samhällsplanering och hållbar utveckling 30 hp.
Termin 5: Praktik för samhällsplanerare, 30 hp.
Termin 6: Kulturgeografi kandidatkurs, 30 hp.

Kursplaner kan du söka fram på vår hemsida. Här hittar du de kursplaner som  gäller för höstterminen 2019. Det kan vara så att vissa av kurserna som erbjuds längre fram i programmet ännu inte har beslutats om, då finns de under kursplaner från vårterminen 2004 till och med vårterminen 2019. Kursplaner revideras och litteraturlistor ses över varje år.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att påverka den men rådgör alltid med din studievägledare om du har sådana planer så du kan få hjälp att bedöma vilka konsekvenser det eventuellt kan få. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 hp i huvudområdet Kulturgeografi (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs).

Du har möjlighet att söka plats via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser under en termin. Du kan också välja att ha praktik utomlands om du läser vår kurs Praktik för samhällsplanerare, 30 hp. Det är bra att rådgöra med din studievägledare när det bäst kan passa i ditt program. Läs mer om att plugga utomlands här.

Inom ramen för kursen Kulturgeografi, kandidatkurs, 30 hp skriver du ett självständigt arbete om 15 hp. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Erasmus+

Termin 5 har du möjlighet att läsa kursen Praktik för samhällsplanerare, 30 hp. Denna kurs innehåller praktik.

Filosofie kandidatexamen med Kulturgeografi som huvudområde (180 hp).

studera.nu kan du söka fram programmet på hitta och jämför utbildning och när du har fått upp informationen om programmet har du direktlänk till den senaste antagningsstatistiken samt några år tillbaka i tiden.

Du kan även på uhr.se söka fram antagningsstatistik.

Att arbeta med samhällsplanering är brett. Det kan vara med exempelvis planering av hur staden ska se ut, planering av landsbygdsutveckling, planering av infrastruktur (vägar, järnvägar, bredband m.m.), planering av social infrastruktur (skolor, omsorg, minska segregation). Arbetsplatser kan finnas i offentlig verksamhet på kommunal och regional nivå med planerings- och utvecklingsfrågor, men även inom statliga myndigheter och i privat sektor, exempelvis i konsultföretag.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Bitte Söderberg Roth

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Aila Nilsson

Aila vill arbeta med social- och ekologisk hållbarhet

Varför sökte du Samhällsplanerarprogrammet?
Genom min utbildning vill jag få en djupare inblick i hur samhällsuppbyggnad verkligen fungerar – från politiken till den enskilda invånaren. Jag vill försöka bryta den patriarkala inriktningen som jag uppfattar att samhällsuppbyggnad ofta får.  

Örebro universitet blev mitt förstahandsval eftersom jag ville studera på en studentvänlig ort med möjlighet till mycket idrott och natur, som jag läste mig till att Örebro erbjöd. Direkt när jag flyttade hit var det lätt att hitta ett handbollslag och en kampsportsklubb som jag än idag är aktiv i. Jag ville flytta från min hemstad, dels för att få lära känna helt nya människor, dels för att få erfarenheten av att bo i en annan stad som komplement till min framtida karriär som samhällsplanerare.

Vad är det bästa med ditt program?
Det bästa är att det är väldigt allmänbildande. Med Kulturgeografi och hållbar utveckling i fokus, får vi en bred kunskap om hur samhällsuppbyggnad fungerar rent praktiskt, men även hur medborgarnas vardag påverkas av den. Vi arbetar mycket i grupp där vi diskuterar olika scenarion och dilemman, vilket har gett en känsla för hur det kan vara att arbeta med samhällsplanering. Även representanter från näringslivet har gett oss olika case som vi arbetat med och presenterar för dem, vilket har varit väldigt givande.

Beskriv Örebro universitet med tre ord.
Modernt, växande och inkluderande.

Vad tycker du om studentlivet i Örebro?
Jag är enbart positivt överraskad av studentlivet i Örebro, eftersom jag inte hade någon relation till staden alls innan jag kom hit. Den långa och välkomnande introduktionen blev en bra språngbräda för att träffa vänner och kastas in i det studentliv jag nu är en del av. Det anordnas aktiviteter under hela läsåret vilket ger goda chanser att alltid kunna ta del av något roligt.

Vad har du för framtidsplaner?
Jag har nu börjat min praktiktermin på Stadsbyggnadskontoret här i Örebro. Min dröm är att få arbeta med social och ekologisk hållbarhet. Det handlar om att förstå varför segregation och så kallade utsatta områden uppstår och – om vi kan ha en positiv utveckling samhällsutveckling utan att miljön påverkas negativt.

Alternativt vill jag söka mig utomlands till länder som har större utmaningar inom samhällsplanering, påverkat av deras bristande utveckling och utsatthet.

Tips till blivande studenter?
Är du ny student så rekommenderar jag varmt att du deltar i introduktionen för nya studenter. Där har du möjlighet att träffa nya vänner och du får även information om Örebro universitet som kan vara guld värt. Till exempel: Var äter jag den bästa lunchen? Hur får jag tag på kurslitteratur billigt?

Och ett sista tips: Örebro är en cykelstad, så skaffa en bra cykel – då spar du på tid, pengar och miljö!

Anders Wahlström tillsammans med Emma Alenbrand

Samhällsplanerare på väg ut i arbetslivet

Svaret skulle bli att det handlar om samhällsplanering. Gator kan behövas byggas om för att ge barn en tryggare väg till skolan, för att tillmötesgå företagens logistiska behov eller för att ett nytt bostadsområde behöver byggas.

Emma och Anders tillhör programmets första kull och nu är det dags för examen. De tycker att utbildningen är allmänbildande och kreativ. Studenterna har haft många diskussioner med högt i tak.

Samhällsplanering handlar bland annat om översiktsplanering och detaljplanering av en stad, till exempel var sjukhus, skolor och bostäder ska ligga och hur transportsystem utformas och boendesegregering motverkas.

– Vi har fått lära oss att se saker från olika perspektiv. En flygplats kan gynna näringslivet, men hur påverkar flyget miljön? säger Anders.

– Samhällsplaneraryrket är kreativt där hållbar utveckling genomsyrar allt, tillägger Emma.

Enligt Emma och Anders utgår utbildningen från hur kommunen som beslutsfattare arbetar med samhällsplanering. Det perspektivet gjorde att Emmas praktik på Skanska blev särskilt intressant.

– Jag fick möjlighet att se hur företaget arbetar med de beslut kring hållbar utveckling som kommunen fattar, säger Emma.

Varken Emma eller Anders började att studera direkt efter gymnasiet. Emma har bland annat arbetat som fotograf, kolloledare och för Ung företagsamhet innan hon valde att börja studera. Hon fick tipset om programmet från en medarbetare på universitetet.

– Hon berättade att det skulle starta ett nytt program som var kreativt och handlade om att påverka och förändra samhället. Jag tyckte att det lät intressant och sökte, säger Emma.

Anders jobbade och gjorde en långresa till Nya Zeeland, Australien och Sydostasien innan han började att fundera på högre studier.

– Jag hade läst en kurs på gymnasiet som handlade om hållbar stadsbyggnad. Mamma sa att det var den enda kurs jag pratade om under gymnasietiden. Det väckte tanken att plugga något inom samhällsplanering, säger Anders.

På nätet hittade han att Örebro universitet skulle starta ett nytt Samhällsplanerarprogram.

– Jag visste inget om Örebro och programmet var nytt, men jag tänkte att jag testar. Efter introduktionen var jag fast, säger Anders.

Nu väntar arbetslivet, Anders kommer att arbeta som vice ordförande med studiesocialt ansvar för Örebro studentkår.

– De frågor jag kommer att ha fokus på handlar om samhällsplanering som bostadsfrågor och trygghet för studenter, säger Anders.

Emma söker jobb som samhällsplanerare och vill arbeta där hon känner att hon kan göra nytta.

– Jag vill kunna påverka samhället, arbeta med jämställdhet och barnperspektiv, säger Emma.

Examen firade Emma och Anders tillsammans med sina kursare och anhöriga med en gemensam examensceremoni under lördagen.

Text och foto: Anna Asplund

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.