Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Starttermin: Hösten 2019 (öppen)

Vill du arbeta med samhällsplanering och hållbar utveckling? På samhällsplanerarprogrammet studerar du bland annat stadsplanering, landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, segregationsfrågor, näringsliv, grönstruktur och ekosystemtjänster i lokal och global kontext. Genom hela utbildningen är hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk – ett genomgående perspektiv.

Två kvinnliga studenter står och samtalar vid ett räcke.

Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Samhällsplanering rör komplexa processer i samhället som påverkas av exempelvis befolkningsutveckling, förändringar i näringslivet, i miljön och i människors livsstilar. Inte minst konsekvenserna av en klimatförändring ställer samhället inför stora utmaningar. Här kommer samhällsplanering att spela en viktig roll. I samhällsplanering omsätts politiska visioner och mål till praktisk verklighet. Hur ska städer utformas och byggas ut i framtiden? Var ska exempelvis skolor, sjukhus, arbetsplatser, bostäder, parker och affärsområden finnas? Hur ska transportsystemen utformas? Hur ska boendesegregering motverkas? Hur ska landsbygden utvecklas? Det kan också röra planering för exempelvis stadsodling, grönstruktur, ekosystemtjänster och vattenförsörjning.

Planering i samhället för hållbar utveckling påverkar människors och organisationers vardag. Detta kan leda till intressekonflikter som måste hanteras. Även sammanvägningen av de tre aspekterna av hållbar utveckling (sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter) kan vara motsägelsefulla. Sedan länge är intressekonflikter som dessa en viktig aspekt inom samhällsplanering. En del av arbetet styrs av lagstiftning, särskilt Plan- och bygglagen och Miljöbalken, men det styrs också av politiska mål och visioner samt medborgarinflytande. I programmet utvecklar du kunskaper och kompetenser som behövs för att arbeta med dessa frågor i till exempel planeringsavdelningar i kommuner, län, regioner eller i konsultföretag runt om i landet.

Utöver ämneskunskaper utvecklar du din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du övar dig i muntlig och skriftlig kommunikation, liksom i att arbeta med geografiska informationssystem (GIS) och andra digitala verktyg.

Huvudämne i programmet är kulturgeografi, alla läser grundkursen, fortsättningskursen samt kandidatkursen som avslutar programmet. Utöver detta läser alla ytterligare tre terminer. En av dem är kursen Samhällsplanering och hållbar utveckling, som ges inom kulturgeografiämnet. En termin läser man Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv. Dessutom ingår en praktiktermin i programmet. Det går också att byta ut till exempel praktikterminen mot någon annan kurs, som en termin vid ett utländskt universitet.

Utbildningsplan Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Inom programmets ram läser studenten kurser om 150 högskolepoäng (hp) i kulturgeografi som är utbildningens huvudområde. Därtill läser studenten 30 högskolepoäng statskunskap.

Programmet inleds med grundkursen och avslutas med kandidatkursen i kulturgeografi. Därutöver ingår fortsättningskursen i kulturgeografi, samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv, samhällsplanering och hållbar utveckling, praktik för samhällsplanerare.

Behörighet: Grundläggande behörighet.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2019

Studietakt: Heltid

Nivå: Grundnivå

Antal platser: 50

Urval: Betyg (66 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (34 procent av platserna).

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Examen: Filosofie kandidatexamen

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Eva Gustavsson

Samhällsplanerare arbetar vanligtvis i offentlig verksamhet på kommunal och regional nivå med planerings- och utvecklingsfrågor, men även inom statliga myndigheter och i privat sektor, exempelvis i konsultföretag. Det betyder att uppgifterna man arbetar med har stor spännvidd, allt ifrån exempelvis regional näringslivsutveckling eller trafikplanering till stadsdelsutveckling eller detaljplanering på kommunal nivå.

Termin 1: Kulturgeografi grundkurs, 30 hp.
Termin 2: Kulturgeografi fortsättningskurs, 30 hp.
Termin 3: Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv 30 hp.
Termin 4: Samhällsplanering och hållbar utveckling 30 hp.
Termin 5: Praktik för samhällsplanerare, 30 hp.
Termin 6: Kulturgeografi kandidatkurs, 30 hp.

Kursplaner kan du söka fram på vår hemsida här. Här hittar du de kursplaner som  gäller för höstterminen 2019. Det kan vara så att vissa av kurserna som erbjuds längre fram i programmet ännu inte har beslutats om, då finns de under rubriken kursplaner från vårterminen 2004 till och med vårterminen 2019. Kursplaner revideras och litteraturlistor ses över varje år.

Programmet har en rekommenderad studiegång. Du har möjlighet att påverka den men rådgör alltid med din studievägledare om du har sådana planer så du kan få hjälp att bedöma vilka konsekvenser det eventuellt kan få. För att uppnå en kandidatexamen på programmet måste du läsa 90 hp i huvudområdet Kulturgeografi (grundkurs, fortsättningskurs och kandidatkurs).

Du har möjlighet att söka plats via universitets utbytesavtal runt om i världen och läsa kurser under en termin. Du kan också välja att ha praktik utomlands om du läser vår kurs Praktik för samhällsplanerare, 30 hp. Det är bra att rådgöra med din studievägledare när det bäst kan passa i ditt program. Läs mer om att plugga utomlands här.

Inom ramen för kursen Kulturgeografi, kandidatkurs, 30 hp skriver du ett självständigt arbete om 15 hp. Det finns möjlighet att ansöka om stipendier för att under en del av terminen samla in material och skriva ett självständigt arbete utomlands. För information om stipendier som finns att söka, läs mer här Minor Field Studies (MFS) och Erasmus+

Termin 5 har du möjlighet att läsa kursen Praktik för samhällsplanerare, 30 hp. Denna kurs innehåller praktik.

Filosofie kandidatexamen med Kulturgeografi som huvudområde (180 hp).

studera.nu kan du söka fram programmet på hitta och jämför utbildning och när du har fått upp informationen om programmet har du direktlänk till den senaste antagningsstatistiken samt några år tillbaka i tiden.

Du kan även på uhr.se söka fram antagningsstatistik.

Att arbeta med samhällsplanering är brett. Det kan vara med exempelvis planering av hur staden ska se ut, planering av landsbygdsutveckling, planering av infrastruktur (vägar, järnvägar, bredband m m), planering av social infrastruktur (skolor, omsorg, minska segregation). Arbetsplatser kan finnas i offentlig verksamhet på kommunal och regional nivå med planerings- och utvecklingsfrågor, men även inom statliga myndigheter och i privat sektor, exempelvis i konsultföretag.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Bitte Söderberg Roth

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Läs mer om introduktion, studentliv och hur du hittar en bostad.

Livet som student

Livet som student

Att vara student vid Örebro universitet är så mycket mer än intressanta föreläsningar och tentapluggande. Läs mer om livet vid sidan av studierna.

Studenter i studiemiljö

Undervisning och studiemiljö

Studietiden kommer forma dig och ditt framtida liv. Läs mer om hur det är att studera vid Örebro universitet.

Studenter på introduktionen.

Välkommen hit

Om du blivit antagen måste du tacka ja till din utbildning och registrera dig. Läs mer om registrering, introduktionen och hur du hittar en bostad!

Örebro slott en sommardag.

Din nya hemstad Örebro

Örebro är verkligen en liten storstad. Här finns massor att upptäcka samtidigt som det är nära till allt. Läs mer om livet i Örebro.