Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård, 60 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Vill du vidareutbilda dig till ambulanssjuksköterska? Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård ger dig ökad kunskap i att hantera komplexa vårdsituationer i hemmet, på olycksplatsen och i ambulansen. Efterfrågan av ambulanssjuksköterskor är stor.

Ambulanssjukvårdare framför en ambulans.

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Som ambulanssjuksköterska möter du patienter i alla åldrar och i många olika livssituationer. Du ansvarar självständig för avancerad klinisk bedömning, omvårdnad och behandling av akut sjuka eller skadade patienter i skiftande och oförutsägbara vårdmiljöer. Du möter patienter i hemmet, på skadeplatser, i offentliga miljöer och under transport till sjukhus. Ambulanssjuksköterskans arbetsdagar är ofta oförutsägbara och varierande och kan innehålla allt från att ta hand om enskilda patienter och anhöriga till masskadesituationer.

Utbildningen är på avancerad nivå och ger dig fördjupade kunskaper inom ambulanssjukvård, medicin och omvårdnadsvetenskap. Du tränas i att kunna använda forskningsbaserad kunskap och ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och kollegor i komplexa prehospitala vårdmiljöer för att utvecklas till en självständig, reflekterande och lärande ambulanssjuksköterska.

De flesta lärare på utbildningen arbetar inom ambulanssjukvård och flera är aktiva forskare. Det skapar en utbildning där vardagens kliniska ambulanssjukvård, utbildning och forskning är tätt sammanlänkade. Undervisningen är uppbyggd så att du redan från början tar ett eget ansvar för att söka information och stimuleras till ett aktivt lärande. Målet är att du ska utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och kunna bidra till att utveckla framtidens ambulanssjukvård. Programmet bedrivs som distansutbildning under fyra terminer. Undervisningen är distansbaserad med 10-15 fysiska campusdagar under hela programmet, varav vissa obligatoriska. Studierna sker med hjälp av webbaserad lärplattform, vilket kräver god datorkunskap samt tillgång till dator med stabil internetuppkoppling, utrustad med webbkamera och headset.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård, 60 hp

Programmet startar med en 15 hp kurs inom medicin, resterande 45 hp är inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap med tydligt fokus på omvårdnad inom ambulanssjukvård. Här ingår bland annat verksamhetsförlagd utbildning. I programmet ingår också forskningsförberedande kurser där du utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt för att kritiskt kunna värdera och använda aktuell forskning inom ambulanssjukvård. Du avslutar dina studier med ett självständigt arbete omfattande 15 hp på avancerad nivå. Utbildningen leder till både yrkesexamen som specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård samt magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap.

Studierna bedrivs i huvudsak som nätbaserad distansundervisning med ca 10-15 campusbaserade träffar under hela programmet. Campusdagarna innehåller föreläsningar, seminarier, praktisk färdighetsträning samt simuleringsövningar på vårt kliniska träningscenter. Lärandeaktiviteter på distans sker genom egen kunskapsinhämtning, inspelade och/eller web-baserade föreläsningar, workshops och seminarier. Examinationer genomförs både nätbaserat och på campus.

Programmet ges generellt på halv studietakt (50%) men den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som ingår görs på hel studietakt (32h/v på klinik) under programmets tredje termin. VFU genomförs inom ambulanssjukvård i 7 veckor samt anestesiavdelning under 1 vecka. Fältstudier inom förlossningsvård ingår också. Örebro universitet har avtal om samverkan kring VFU i Region Örebro Län, men VFU kan förläggas i annat län under förutsättning att kvalitetskraven kan tillgodoses.

Kurserna läses i den ordning som framgår av utbildningsplanen.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Helena Sjölin

Distansutbildning

Anmälningskod ORU-79400

Som ambulanssjuksköterska arbetar du självständigt med att göra kvalificerade bedömningar, vårda och transportera patienter i alla åldrar inom ambulanssjukvården. Du kommer möta allt från nyfödda barn till äldre, multisjuka patienter som drabbats av akut sjukdom eller skada. Du arbetar ute i samhället och möter ibland människor i utsatta livssituationer. Vid olyckor samverkar du med räddningstjänst och polis för att hjälpa de drabbade. Du ska också kunna tillämpa dina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer. Som specialistsjuksköterska kan du också arbeta med verksamhetsutveckling eller undervisning och handledning. På många ambulansstationer i Sverige krävs specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård och efterfrågan är stor.

Specialistsjuksköterskeprogrammet inom ambulanssjukvård ger dig specialistsjuksköterskeexamen samt magisterexamen i omvårdnadsvetenskap med inriktning mot ambulanssjukvård. Den ger även behörighet att fortsätta läsa till en masterexamen inom omvårdnadsvetenskap och öppnar möjligheten till att söka en forskarutbildning inom området omvårdnadsvetenskap.

Det är för närvarande stor efterfrågan på specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård och behovet förväntas också öka under de närmaste åren. Löneläget varierar beroende på till exempel yrkeslivserfarenhet och var i landet du bor. Du kan få en generell bild via SCB´s lönestatisk.

Utbildningen ges på halvfart under två år förutom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som går på helfart under åtta veckor.

Huvudämnen är medicin och omvårdnadsvetenskap inklusive forskningsmetodik och vetenskapsteori på avancerad nivå.

Studierna bedrivs i huvudsak som nätbaserad distansundervisning men campusbaserade lärandeaktiviteter och examinationer förekommer. Lärandeaktiviteter på distans sker genom egen kunskapsinhämtning, inspelade och/eller web-baserade föreläsningar i realtid, workshops och seminarier. Campusdagarna innehåller föreläsningar, seminarier, simuleringsövningar samt färdighetsträning på vårt kliniska träningscenter.

Termin 1: Helt nätbaserad distansundervisning utan träffar på campus.

Termin 2: Första kursen är helt nätbaserad distansundervisning utan träffar på campus. Andra kursen ges till största delen som nätbaserad distansundervisning men med ca 7-8 träffar på campus.

Termin 3: Kursens teoretiska moment ges till största delen som nätbaserad distansundervisning med ca 5-6 träffar på campus.

Termin 4: Kursen ges till största delen som nätbaserad distansundervisning med ca 2 träffar på campus.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) genomförs under programmets tredje termin. Under 7 veckor sker VFU inom ambulansverksamhet och under 1 vecka är Du på en anestesiavdelning. Fältstudie inom förlossningsvård ingår också. Örebro universitet har avtal om samverkan kring VFU i Region Örebro Län, men VFU kan förläggas i annat län under förutsättning att kvalitetskraven kan tillgodoses. Studenter som vill göra VFU utanför Region Örebro län kontaktar själva lämplig VFU plats. 

Lönen varierar. Du hittar statistik hos Statistiska centralbyrån.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Jerry Lidberg

Specialistsjuksköterskan Jerry tar hand om svårt skadade och sjuka personer.

Han tycker om variation i sitt arbetsliv och växlar idag mellan att arbeta på ambulansen i Karlskoga, som anestesisjuksköterska på sjukhuset i Karlstad och i det egna företaget TM:s Ambulans med bas i Karlskoga. Det är främst under sommarmånaderna som företaget har uppdrag vid olika arrangemang och de flesta uppdrag är på motorbanan Gälleråsen utanför Karlskoga. TM:s Ambulans har sju ambulanser som bemannas av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och läkare och genomför 250 uppdrag per år.

– Företaget tillhör inte landstinget men vi har ett bra samarbete både med Region Örebro län där de flesta uppdragen sker och SOS Alarm, berättar Jerry.

Om en olycka händer finns TM:s Ambulans på plats och tar hand om de skadade direkt. Om den skadade behöver föras vidare till sjukhus kontaktas SOS alarm och landstingets ambulans larmas, så att tävlingen eller arrangemanget kan fortsätta.

Utbildning öppnar dörrar

Genom att utbilda sig till specialistsjuksköterska har Jerry fått spetskompetens inom flera områden. Han kan självständigt ta hand om sjukare patienter och komplexare situationer.

- Som specialistsjuksköterska är man expert inom sitt område. Man ska kunna leda arbetet och hantera svåra sitautioner självständigt, säger Jerry.

Som ambulanssjuksköterska möter han allt från nyfödda barn till äldre människor, multisjuka personer, människor med psykisk ohälsa och de som är allvarligt skadade efter en olycka. Därför gäller det att ha bred kunskap om olika situationer och att vara lösningsfokuserad.

– Hur får jag ut en förare ur den kraschade bilen på bästa sätt? Hur tar jag ned patienten från lägenheten? Hur smärtlindrar jag i ett dike? Det är situationer vi måste lösa inom ambulanssjukvården.

Som specialistsjuksköterska inom anestesi arbetar Jerry på en operationsavdelning i team med anestesiläkare, operationssjuksköterskor och kirurg. Utbildningen har bland annat gett honom fördjupade kunskaper i luftvägshantering, sövning och smärtlindring.  

– Jag har nytta av mina kunskaper från anestesin även när jag möter svårt skadade eller sjuka personer inom ambulanssjukvården, säger Jerry.  

Bra specialistsjuksköterskeutbildningar

Han är nöjd med specialistsjuksköterskeutbildningarna han har läst vid Örebro universitet. Det har varit bra struktur och god kontakt med lärarna. Till blivande studenter är Jerrys tips att läsa kurslitteraturen och hänga med på föreläsningarna.

– Det handlar inte om att få kunskaper till tentan utan att ha kunskapen när man kommer ut i yrkeslivet.

Utöver arbetet som specialistsjuksköterska inom ambulans, anestesi och det egna företaget arbetar Jerry extra som sjuksköterska inom kommunen.  

– Det kanske är nästa steg, att utbilda mig till distriktssjuksköterska. Men det räcker nog med tre specialistsjuksköterskeutbildningar, säger Jerry.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat 

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.