Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård, 60 hp

Starttermin: Hösten 2022 (anmälan stängd)

Vill du vidareutbilda dig till ambulanssjuksköterska? Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning ambulanssjukvård ger dig ökad kunskap i att hantera komplexa vårdsituationer i hemmet, på olycksplatsen och i ambulansen. Efterfrågan av ambulanssjuksköterskor är stor.

Ambulanssjukvårdare vid olycksplats med fordon

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning ambulanssjukvård innebär studier inom omvårdnadsvetenskap och medicin. Utbildningen är på avancerad nivå och ger dig fördjupade kunskaper inom medicin och omvårdnadsvetenskap samt organisation och ledarskap för att utveckla din problemlösningsförmåga. Studierna förbereder dig för att självständigt kunna planera och bedöma vårdåtgärder i olika situationer samt erbjuda en trygg och professionell omvårdnad vid de komplexa och mångfaldiga vårdsituationer som uppkommer i ambulanssjukvården.

Programmet har genomgått en omfattande revidering och startar HT20 med fokus på framtidens ambulanssjukvård och strävar efter att genom nyfikenhet och engagemang fortlöpande söka och förmedla ny kunskap och följa omvärldens utveckling inom specialistområdet.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (hp) på avancerad nivå och innehåller både teori, praktiska övningar såsom scenario träning på universitetets kliniska träningscenter och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under åtta veckor. Programmet ges på halvfart men VFU-delen görs på helfart. Studierna är i huvudsak campusbaserade men inslag av nätbaserad distansundervisning förekommer. Under VFU ingår även en dag på förlossningsavdelningen och en vecka på anestesin. I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser där du utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt, för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom området. Du avslutar dina studier med ett examensarbete på 15 hp. Utbildningen leder till yrkesexamen som specialistsjuksköterska samt magisterexamen inom omvårdnadsvetenskap.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård, 60 hp

Av utbildningens 60 högskolepoäng (hp), utgör 45 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Inom ramen för huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning. Resterande 15 hp utgörs av en kurs inom medicin. Kurserna läses i den ordning som framgår under föregående rubrik.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Helena Sjölin

Anmälningskod ORU-79201

Specialistsjuksköterskeprogrammet, med inriktning ambulanssjukvård ger dig specialkunskaper för att arbeta inom ambulanssjukvården, både vanlig ambulans men även inom helikoptersjukvården. Arbetet som ambulanssjuksköterska är både kvalificerat och självständigt. Du kommer möta patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Din uppgift blir att bedöma och behandla patienterna utifrån dess specifika behov i hemmet, på skadeplatsen och under transporten till akutmottagningen eller annan vårdinrättning. På många ambulansstationer i Sverige krävs specialistsjuksköterskeexamen inom ambulanssjukvård och efterfrågan är stor.

Programmet ger även behörighet att fortsätta mot masterexamen inom omvårdnadsvetenskap. Det öppnar även möjligheten för dig att fortsätta med en forskarutbildning inom området.

Utbildningen ges på halvfart under två år förutom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som går på helfart under åtta veckor.

Huvudämnen är medicin avancerad nivå, omvårdnadsvetenskap avancerad nivå, forskningsmetodik och vetenskapsteori.

Lönen varierar. Du hittar statistik hos Statistiska centralbyrån.

Studierna sker både genom traditionella och webbaserade föreläsningar. Eftersom studenterna kommer från stora delar av landet finns mycket material och uppgifter att studera på distans. Vi träffas på Kliniskt träningscenter (KTC) och övar scenariofall i så reell miljö som möjligt så du är förberedd inför den verksamhetsförlagda utbildningen.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Jerry Lidberg

Specialistsjuksköterskan Jerry tar hand om svårt skadade och sjuka personer.

Han tycker om variation i sitt arbetsliv och växlar idag mellan att arbeta på ambulansen i Karlskoga, som anestesisjuksköterska på sjukhuset i Karlstad och i det egna företaget TM:s Ambulans med bas i Karlskoga. Det är främst under sommarmånaderna som företaget har uppdrag vid olika arrangemang och de flesta uppdrag är på motorbanan Gälleråsen utanför Karlskoga. TM:s Ambulans har sju ambulanser som bemannas av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och läkare och genomför 250 uppdrag per år.

– Företaget tillhör inte landstinget men vi har ett bra samarbete både med Region Örebro län där de flesta uppdragen sker och SOS Alarm, berättar Jerry.

Om en olycka händer finns TM:s Ambulans på plats och tar hand om de skadade direkt. Om den skadade behöver föras vidare till sjukhus kontaktas SOS alarm och landstingets ambulans larmas, så att tävlingen eller arrangemanget kan fortsätta.

Utbildning öppnar dörrar

Genom att utbilda sig till specialistsjuksköterska har Jerry fått spetskompetens inom flera områden. Han kan självständigt ta hand om sjukare patienter och komplexare situationer.

- Som specialistsjuksköterska är man expert inom sitt område. Man ska kunna leda arbetet och hantera svåra sitautioner självständigt, säger Jerry.

Som ambulanssjuksköterska möter han allt från nyfödda barn till äldre människor, multisjuka personer, människor med psykisk ohälsa och de som är allvarligt skadade efter en olycka. Därför gäller det att ha bred kunskap om olika situationer och att vara lösningsfokuserad.

– Hur får jag ut en förare ur den kraschade bilen på bästa sätt? Hur tar jag ned patienten från lägenheten? Hur smärtlindrar jag i ett dike? Det är situationer vi måste lösa inom ambulanssjukvården.

Som specialistsjuksköterska inom anestesi arbetar Jerry på en operationsavdelning i team med anestesiläkare, operationssjuksköterskor och kirurg. Utbildningen har bland annat gett honom fördjupade kunskaper i luftvägshantering, sövning och smärtlindring.  

– Jag har nytta av mina kunskaper från anestesin även när jag möter svårt skadade eller sjuka personer inom ambulanssjukvården, säger Jerry.  

Bra specialistsjuksköterskeutbildningar

Han är nöjd med specialistsjuksköterskeutbildningarna han har läst vid Örebro universitet. Det har varit bra struktur och god kontakt med lärarna. Till blivande studenter är Jerrys tips att läsa kurslitteraturen och hänga med på föreläsningarna.

– Det handlar inte om att få kunskaper till tentan utan att ha kunskapen när man kommer ut i yrkeslivet.

Utöver arbetet som specialistsjuksköterska inom ambulans, anestesi och det egna företaget arbetar Jerry extra som sjuksköterska inom kommunen.  

– Det kanske är nästa steg, att utbilda mig till distriktssjuksköterska. Men det räcker nog med tre specialistsjuksköterskeutbildningar, säger Jerry.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat