Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård, 60 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Vill du jobba med sövning och smärtlindring av patienter i en högteknologisk miljö? Då ska du läsa till specialistsjuksköterska – anestesisjukvård. Som anestesisjuksköterska jobbar du med både planerad och akut verksamhet, såväl självständigt som i team.

Närbild på docka som får vård.

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Som anestesisjuksköterska möter du patienter i alla åldersgrupper. Du ingår i ett team runt patienten där du, i samråd med anestesiologen, ansvarar för planering och genomförande av anestesi i samband med operationer och undersökningar.

Specialistsjuksköterskeprogrammet – anestesisjukvård är en campusförlagd utbildning. Studierna fokuserar på fördjupade kunskaper inom perioperativ anestesiologisk omvårdnad och medicin. Teori integreras med fältstudier, praktiska övningar vid kliniskt träningscentrum och 13 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU sker under höst- och vårtermin inom Region Örebro län eller Region Värmland.

Redan från start kommer du få ta eget ansvar för ditt lärande. Programmet genomsyras av kollaborativt lärande där två eller fler studenter lär tillsammans. Målet med undervisningen är att du utvecklar ett vetenskapligt, kritiskt tänkande och växer in i din kommande profession. Vid Örebro universitet möter du aktiva forskare, kliniska lärare och handledare som kommer att stötta dig under din utbildning.

Efter ett års heltidsstudier har du en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård och en medicine magisterexamen.

Vill du utveckla din kompetens, ta självständiga beslut, utveckla din handlingsberedskap, arbeta i team inom olika verksamheter, och bidra till att utveckla framtidens anestesisjukvård? Då ska du läsa till anestesisjuksköterska vid Örebro universitet!

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård, 60 hp

Utbildningen utgörs av 60 hp inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap där även ämnet medicinsk vetenskap är integrerat motsvarande 10,5 hp. I programmets första termin ges kurserna Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Anestesiologisk omvårdnad och medicin I, 15 hp och Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Anestesiologisk omvårdnad och medicin II, 15 hp. Övriga kurser framgår av utbildningsplanen.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvård

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Helena Sjölin

Anmälningskod ORU-79401

Utbildningen ger dig en möjlighet att självständigt, och i samråd med anestesiolog, arbeta som anestesisjuksköterska med ansvar för patienten före, under och efter en operation eller undersökning. Anestesisjuksköterskan arbetar i första hand inom anestesiavdelningar men även inom andra specialistområden såsom intensiv- och akutsjukvård, ambulanssjukvård samt på skade-och katastrofplatser.


Efterfrågan på anestesisjuksköterskor är stor. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) är det ett bristyrke inom vården i hela Sverige. Det blir allt vanligare att arbetsgivare betalar för att du vidareutbildar dig till specialistsjuksköterska.

Om du tycker om att arbeta personcenterat med patienten i fokus i en högteknologisk miljö är det här en utbildning för dig.

Lönen varierar. Du hittar statistik hos Statistiska centralbyrån.

Det blir allt vanligare att arbetsgivaren betalar för att du ska studera till specialistsjuksköterska

VFU sker dagtid på vardagar med 32 timmar/vecka under 13 veckor, fördelat på tre kurser.

All VFU sker inom Region Örebro län och Region Värmland. Det finns ingen möjlighet att göra sin VFU utanför de avtal som universitetet har. Som antagen till programmet är du garanterad en VFU-placering i programmets kurser. Placeringarna fördelas enligt riktlinjer vid Örebro universitet.

Under utbildningen kommer du att träna på kliniskt träningscentrum (KTC) vid flera tillfällen, till exempel intubation och att sätta larynxmask, nedsövning, svår luftvägshantering, A-HLR, aseptik och sterilitet, bemötande, och scenarioträning.

Programmet är en campusförlagd utbildning och studietakten är heltid under ett år. Av utbildningens 60 högskolepoäng (hp) utgör 49,5 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Resterande 10,5 hp utgörs av kurser inom medicin. Kurserna läses i den ordning som framgår av utbildningsplanen.

Utbildningen bygger vidare på din befintliga kunskap från grundutbildningen och du kommer under utbildningens gång få nya specifika kunskaper och färdigheter. Programmets kurser har en progression och kunskapen fördjupas över tid. Det innebär att några delar återkommer i programmet, men alltid med ett nytt lager kunskap och komplexitet. Syftet är att få en djupinlärning d.v.s. att förstå ämnet, sätta det i relation till annan kunskap och att kritiskt värdera innehållet.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Evelin Gustafsson

Evelin behåller sin grundlön vid studier till specialistsjuksköterska

Efter fyra år som sjuksköterska på akutmottagningen och den postoperativa avdelningen i Region Värmland kände Evelin att det var dags att vidareutbilda sig.

– Jag har ända sedan jag började jobba som sjuksköterska varit intresserad av akutsjukvård och det har känts naturligt att vidareutbilda mig till anestesisjuksköterska. För mig var det viktigt att få klinisk erfarenhet och vara trygg i min roll som sjuksköterska innan jag kände mig redo att läsa vidare, säger Evelin.

I Region Värmland, där Centralsjukhuset i Karlstad ingår, kan sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska söka en utbildningstjänst.

– Utbildningstjänsten är en möjlighet för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig och innebär en anställning på den klinik man specialiserar sig inom med bibehållen grundlön under studietiden. Tjänsten söker man som vilken annan tjänst som helst och känns som en stor förmån när man vill läsa vidare. Motkravet från arbetsgivaren är att man klarar sina studier.

Tuffa studier kräver intresse

Evelin är nöjd med sin specialistutbildning och tycker att det är intressant att fördjupa sig inom ett område. Hon ser stora skillnader mot grundutbildningen eftersom hon och hennes kurskamrater är utbildade sjuksköterskor med arbetslivserfarenhet.

– Vi kan dela med oss av våra erfarenheter från tidigare och från praktiken på ett annat sätt än man gjorde under grundutbildningen. Teorin blir också enklare och mer intressant eftersom jag kan hänga upp den på tidigare erfarenheter från arbetet på uppvakningsavdelningen och akutmottagningen.

Även om studierna är på heltid under ett år har Evelin, som bor i Karlstad, inte haft några bekymmer med att plugga i Örebro.

– Tiden är bra planerad och när vi ska vara i Örebro är det under en sammanhängande tid, i regel två till fyra dagar åt gången.

Utbildningen innebär även verksamhetsförlagd utbildning. Studenterna får önska sig var de vill göra sin praktik inför kursen. För Evelins del innebär praktiken att hon återvänder till sin arbetsgivare på Centralsjukhuset i Karlstad. Hon ser både för och nackdelar med att göra praktiken där hon tidigare arbetat. Fördelen är att hon känner igen sjukhuset och personalen hon ska arbeta med. Nackdelen är att hon missar att se hur ett annat sjukhus arbetar med sina patienter och rutiner.

– Jag har tagits emot väldigt fint som student och trivs själv väldigt bra. Det är en tuff men rolig utbildning och när jag är klar börjar jag direkt min tjänst som anestesisjuksköterska på kliniken.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat 

Jerry Lidberg

Specialistsjuksköterskan Jerry tar hand om svårt skadade och sjuka personer.

Han tycker om variation i sitt arbetsliv och växlar idag mellan att arbeta på ambulansen i Karlskoga, som anestesisjuksköterska på sjukhuset i Karlstad och i det egna företaget TM:s Ambulans med bas i Karlskoga. Det är främst under sommarmånaderna som företaget har uppdrag vid olika arrangemang och de flesta uppdrag är på motorbanan Gälleråsen utanför Karlskoga. TM:s Ambulans har sju ambulanser som bemannas av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och läkare och genomför 250 uppdrag per år.

– Företaget tillhör inte landstinget men vi har ett bra samarbete både med Region Örebro län där de flesta uppdragen sker och SOS Alarm, berättar Jerry.

Om en olycka händer finns TM:s Ambulans på plats och tar hand om de skadade direkt. Om den skadade behöver föras vidare till sjukhus kontaktas SOS alarm och landstingets ambulans larmas, så att tävlingen eller arrangemanget kan fortsätta.

Utbildning öppnar dörrar

Genom att utbilda sig till specialistsjuksköterska har Jerry fått spetskompetens inom flera områden. Han kan självständigt ta hand om sjukare patienter och komplexare situationer.

- Som specialistsjuksköterska är man expert inom sitt område. Man ska kunna leda arbetet och hantera svåra sitautioner självständigt, säger Jerry.

Som ambulanssjuksköterska möter han allt från nyfödda barn till äldre människor, multisjuka personer, människor med psykisk ohälsa och de som är allvarligt skadade efter en olycka. Därför gäller det att ha bred kunskap om olika situationer och att vara lösningsfokuserad.

– Hur får jag ut en förare ur den kraschade bilen på bästa sätt? Hur tar jag ned patienten från lägenheten? Hur smärtlindrar jag i ett dike? Det är situationer vi måste lösa inom ambulanssjukvården.

Som specialistsjuksköterska inom anestesi arbetar Jerry på en operationsavdelning i team med anestesiläkare, operationssjuksköterskor och kirurg. Utbildningen har bland annat gett honom fördjupade kunskaper i luftvägshantering, sövning och smärtlindring.  

– Jag har nytta av mina kunskaper från anestesin även när jag möter svårt skadade eller sjuka personer inom ambulanssjukvården, säger Jerry.  

Bra specialistsjuksköterskeutbildningar

Han är nöjd med specialistsjuksköterskeutbildningarna han har läst vid Örebro universitet. Det har varit bra struktur och god kontakt med lärarna. Till blivande studenter är Jerrys tips att läsa kurslitteraturen och hänga med på föreläsningarna.

– Det handlar inte om att få kunskaper till tentan utan att ha kunskapen när man kommer ut i yrkeslivet.

Utöver arbetet som specialistsjuksköterska inom ambulans, anestesi och det egna företaget arbetar Jerry extra som sjuksköterska inom kommunen.  

– Det kanske är nästa steg, att utbilda mig till distriktssjuksköterska. Men det räcker nog med tre specialistsjuksköterskeutbildningar, säger Jerry.

Text: Anna Asplund
Foto: Privat 

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.