Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska, 60 hp

Starttermin: Hösten 2022 (Inställt)

Vill du utveckla hållbara arbetsmiljöer för att människor ska må bra på jobbet? Som företagssjuksköterska arbetar du på företagshälsovården med specialistkunskaper om hur man främjar hälsa, förebygger ohälsa och rehabiliterar inom arbetslivet.

Inställt

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Specialistsjuksköterskeprogrammet företagssjuksköterska ingår inte i programutbudet HT2022 av resursmässiga skäl.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska, 60 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen som sker under termin tre genomförs på heltid.

Termin 1 läser du två omvårdnadskurser på avancerad nivå. Kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng (hp) vardera och ges parallellt. Den ena kursen, vetenskapsteori och forskningsmetodik, förbereder dig för det examensarbete som du ska slutföra under termin 4. I den andra kursen får du grundläggande kunskaper om företagshälsovård, som till exempel hälsoekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete, etiska dilemman, medicinska kontroller i arbetslivet samt vårdpedagogiska samtal.

Termin 2 läser du en medicinkurs på avancerad nivå om 15 hp. Kursen arbetsmedicin innehåller praktiska övningar blandat med teoretiska föreläsningar om bland annat lungfunktion, hörsel och ergonomi. Kursen ger dig en fördjupning i de arbetsmiljöföreskrifter som finns i Sverige.

Under termin 3 genomför du den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). I kursen som är en omvårdnadskurs om 7,5 hp på avancerad nivå får du också inblick i sjukförsäkringssystemet och fördjupar dina kunskaper i hälsoekonomi och krishantering på arbetsplatser. Parallellt läser du ytterligare en omvårdnadskurs om 7,5 hp på avancerad nivå i arbetspsykologi, organisation och folkhälsa. Här får du lära dig mer om arbetspsykologi på individ-, grupp- och organisationsnivå och om hur förändringar av livsstilsfaktorer kan främja hälsa och förebygga ohälsa.

Termin 4 skriver du ett examensarbete om 15 hp inom omvårdnadsvetenskap på avancerad nivå med inriktning mot företagssjuksköterskans arbetsområde.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2022

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 30

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot företagssjuksköterska

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Jenny Windahl

Anmälningskod ORU-79204

Studenter från specialistsjuksköterskeprogrammet-företagssjuksköterska är efterfrågade på arbetsmarknaden. Vanliga arbetsuppgifter för en företagssjuksköterska/företagssköterska är hälsokartläggningar på individ- och gruppnivå, medicinska kontroller, drogtester, nyanställningsundersökningar, kartläggningssamtal vid hög sjukfrånvaro, riskbedömningar av arbetsplatser samt rehabilitering vid missbruk. En viktig uppgift är utbildningsinsatser till grupper om till exempel levnadsvanor, stress och sömn.


Som företagssjuksköterska/företagssköterska kan du arbeta vid något av det stora nationella företagen i branschen, eller på en lokal företagshälsovård. Försvaret samt vissa kommuner och landsting/regioner har inbyggdföretagshälsovård och kan därför bli en aktuell arbetsgivare för dig.


Lönen varierar beroende på ort, arbetsgivare, erfarenhet och utbildning

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: This is an email address

Edina Sadzak

Hur är det att plugga till företagssjuksköterska på Specialistsjuksköterskeprogrammet?

Edina Sadzak läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot företagssjuksköterska.
"Utbildningen ger mig kunskap och inspiration som gör mig tryggare i min yrkesroll", säger hon.