Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska, 60 hp

Starttermin: Hösten 2024 (öppen)

Vill du utveckla hållbara arbetsmiljöer för att människor ska må bra på jobbet? Som företagssjuksköterska arbetar du på företagshälsovården med specialistkunskaper om hur man främjar hälsa, förebygger ohälsa och rehabiliterar inom arbetslivet.

Fyra sjuksköterskestudenter sitter runt ett bord.
Öppen för anmälan Anmäl dig nu

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Som enda universitet i landet erbjuder vi Specialistsjuksköterskeprogrammet- företagssjuksköterska. Det är till för dig som är legitimerad sjuksköterska och är intresserad av att börja arbeta inom företagshälsovården eller som redan arbetar inom företagshälsovården och bättre vill möta kundernas behov och känna dig tryggare i din yrkesroll. Förutom en magisterexamen får du också en specialistsjuksköterskeexamen i företagshälsovård.

Arbetet som företagssjuksköterska är omväxlande, där får du arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå. Du möter arbetsgivare och deras anställda som behöver hjälp med allt från fysisk arbetsmiljö, som till exempel buller och damm, till missbruksproblematik eller rehabilitering efter långtidssjukskrivning.

Utbildningen innehåller föreläsningar av yrkesverksamma specialister inom företagshälsovård och arbetsmedicin, i ämnen som till exempel ergonomi, arbetspsykologi, arbetsmiljölagstiftning och hälsoekonomi. Det ingår praktiska moment som att utföra lungfunktionsundersökningar och hörselkontroller. Programmet innefattar aktuell forskning inom folkhälsa, hur man motiverar till livsstilsförändringar och hur man arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete.

Programmet ges på halvfart under två år med 4-5 träffar per termin i form av campusförlagda veckor och tentamenstillfällen. Du kommer att ha en verksamhetsförlagd del (VFU) på 120 timmar under utbildningen. Du har möjlighet att påverka på vilken ort och under vilken del av terminen som du gör din VFU.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska, 60 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen som sker under termin tre genomförs på heltid.

Termin 1 läser du två omvårdnadskurser på avancerad nivå. Kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng (hp) vardera och ges parallellt. Den ena kursen, vetenskapsteori och forskningsmetodik, förbereder dig för det examensarbete som du ska slutföra under termin 4. I den andra kursen får du grundläggande kunskaper om företagshälsovård, som till exempel hälsoekonomi, systematiskt arbetsmiljöarbete, etiska dilemman, medicinska kontroller i arbetslivet samt vårdpedagogiska samtal.

Termin 2 läser du en medicinkurs på avancerad nivå om 15 hp. Kursen arbetsmedicin innehåller praktiska övningar blandat med teoretiska föreläsningar om bland annat lungfunktion, hörsel och ergonomi. Kursen ger dig en fördjupning i de arbetsmiljöföreskrifter som finns i Sverige.

Under termin 3 genomför du den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). I kursen som är en omvårdnadskurs om 7,5 hp på avancerad nivå får du också inblick i sjukförsäkringssystemet och fördjupar dina kunskaper i hälsoekonomi och krishantering på arbetsplatser. Parallellt läser du ytterligare en omvårdnadskurs om 7,5 hp på avancerad nivå i arbetspsykologi, organisation och folkhälsa. Här får du lära dig mer om arbetspsykologi på individ-, grupp- och organisationsnivå och om hur förändringar av livsstilsfaktorer kan främja hälsa och förebygga ohälsa.

Termin 4 skriver du ett examensarbete om 15 hp inom omvårdnadsvetenskap på avancerad nivå med inriktning mot företagssjuksköterskans arbetsområde.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Halvfart

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 30

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot företagssjuksköterska

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Jenny Windahl

Anmälningskod ORU-79403

Studenter från specialistsjuksköterskeprogrammet-företagssjuksköterska är efterfrågade på arbetsmarknaden. Vanliga arbetsuppgifter för en företagssjuksköterska/företagssköterska är hälsokartläggningar på individ- och gruppnivå, medicinska kontroller, drogtester, nyanställningsundersökningar, kartläggningssamtal vid hög sjukfrånvaro, riskbedömningar av arbetsplatser samt rehabilitering vid missbruk. En viktig uppgift är utbildningsinsatser till grupper om till exempel levnadsvanor, stress och sömn.


Som företagssjuksköterska/företagssköterska kan du arbeta vid något av det stora nationella företagen i branschen, eller på en lokal företagshälsovård. Försvaret samt vissa kommuner och landsting/regioner har inbyggdföretagshälsovård och kan därför bli en aktuell arbetsgivare för dig.


Lönen varierar beroende på ort, arbetsgivare, erfarenhet och utbildning

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.HV@oru.se

Edina Sadzak

Hur är det att plugga till företagssjuksköterska på Specialistsjuksköterskeprogrammet?

Edina Sadzak läser till specialistsjuksköterska med inriktning mot företagssjuksköterska.
"Utbildningen ger mig kunskap och inspiration som gör mig tryggare i min yrkesroll", säger hon.

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.