Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 60 hp

Starttermin: Hösten 2024 (anmälan stängd)

Vill du arbeta som barnsjuksköterska på barnklinik, inom barnhälsovård eller elevhälsa? Som specialistsjuksköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande samt med omvårdnad av nyfödda, äldre barn och ungdomar.

En liten flicka som håller om en nalle.

Behörighet

Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom är en utbildning på avancerad nivå som ger dig fördjupade kunskaper inom omvårdnadsvetenskap och medicin. Du tränas i att kunna använda forskningsbaserad kunskap och ett professionellt förhållningssätt i mötet med patienter, anhöriga och kollegor i olika vårdmiljöer och situationer för att utvecklas till en självständig, reflekterande och lärande specialistsjuksköterska. Utbildningen ger dig den kunskap som krävs för att ansvara för hälsoundersökning och vaccinationsverksamhet. Efter examen är du behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns inom barnhälsovård och elevhälsa.

De flesta lärarna på utbildningen arbetar även kliniskt och flera är aktiva forskare. Det skapar en utbildning där vardagens kliniska hälso- och sjukvård, utbildning och forskning är tätt sammanlänkade. Undervisningen är uppbyggd så att du redan från början tar ett eget ansvar för att söka information och stimuleras till ett aktivt lärande. Målet är att du ska utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och kunna bidra till att utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Programmet bedrivs som distansutbildning under två terminer med 10-15 fysiska campusdagar under hela programmet, varav vissa obligatoriska. Studierna sker med hjälp av webbaserad lärplattform, vilket kräver god datorkunskap samt tillgång till dator med stabil internetuppkoppling, utrustad med webbkamera och headset.

VFU:n inom områdena barnsjukvård, barnhälsovård och elevhälsa är i huvudsak förlagd till Region Örebro län och länets kommuner eller till hemorten efter överenskommelse.

Efter specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom kan du arbeta som specialistsjuksköterska (barnsjuksköterska/skolsköterska) på sjukhus, inom barnhälsovård eller från förskoleklass till gymnasiet. Du väljer ett framtidsyrke med goda karriärmöjligheter där barnsjukvård, barnhälsovård eller elevhälsa är i fokus.

Utbildningsplan Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 60 hp

Av utbildningens 60 högskolepoäng (hp), utgör 45 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Inom ramen för huvudområdet ingår verksamhetsförlagd utbildning. Resterande 15 hp ges inom området medicin. Under programmets första termin läses kurserna Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns och ungdomars hälsa, 19,5 högskolepoäng samt Medicin, avancerad nivå, Pediatrik, 10,5 högskolepoäng. Under termin 2 läses Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Pediatrisk omvårdnad, 15 högskolepoäng och Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 15 högskolepoäng.

Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete. Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska A.

Antagningspoäng: Sök antagningsstatistik på uhr.se

Programmet ges: Höstterminen 2024

Studietakt: Heltid

Nivå: Avancerad nivå

Antal platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag

Studieort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Examen: Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma.

Programansvarig: Jenny Windahl

Distansutbildning

Anmälningskod ORU-79404

Som specialistsjuksköterska arbetar du både inom offentlig och privat hälso- och sjukvård, som barnsjuksköterska på sjukhus, inom barnhälsovården eller som skolsköterska inom elevhälsan.

Du väljer ett framtidsyrke som barnsjuksköterska med goda karriärmöjligheter där barnsjukvård, barnhälsovård eller elevhälsa är i fokus. Efterfrågan på specialistsjuksköterskor är stor och du har goda förutsättningar att få arbete efter avslutad examen. Barnsjuksköterskan har ett arbete med stor bredd från omvårdnad av nyfödda och svårt sjuka barn och ungdomar till förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar.

Du som är legitimerad sjuksköterska och vill vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska för att jobba med barn och ungdomar i åldern 0-18 år ska söka den här utbildningen. Efter avslutad utbildning kan du arbeta med vård och omvårdnad av barn och ungdomar eller jobba med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder riktade mot den här åldersgruppen. Du kan arbeta som barnsjuksköterska på sjukhus, som sjuksköterska inom barnhälsovården eller som skolsköterska från förskoleklass till gymnasiet i elevhälsan.

Programmet startar varje hösttermin och utbildningen omfattar 40 veckor heltidsstudier med kurser i medicin och omvårdnadsvetenskap vilket inkluderar verksamhetsförlagd utbildning (VFU). VFU:n inom områdena barnsjukvård, barnhälsovård och elevhälsa är i huvudsak förlagd till Region Örebro län och länets kommuner alternativt på hemorten efter överenskommelse.

  • Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns och ungdomars hälsa, 19,5 högskolepoäng (A1N)
  • Medicin, avancerad nivå, Pediatrik, 10,5 högskolepoäng (A1N)
  • Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Pediatrisk omvårdnad, 15 högskolepoäng (A1F)
  • Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Examensarbete med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdom, 15 högskolepoäng (A1E)

Hur svårt det är att komma in på utbildningen varierar från år till år. Föregående års poäng kan ge en indikation. Antagningspoängen hittar du på Universitets- och högskolerådets (UHR) webbsida.

Elevhälsa innebär att det ska finnas medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser för elever i alla skolformer. För de medicinska insatserna innebär det att det ska det finnas skolläkare och skolsköterska. I och med att elevhälsa infördes i skollagen ersattes skolhälsovård med elevhälsans medicinska insatser.

Till våra studievägledare kan du vända dig med frågor som rör ämnen, kurser, program och arbetsmarknad. Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Våra studievägledare kan även informera om tillgodoräknande, studieuppehåll samt studieavbrott. En studievägledare har tystnadsplikt.

Om du har frågor om boende, introduktionen eller vad du måste göra innan din studiestart, gå då in på sidan Välkommen ny student.

Studievägledare: Emma Johansson

Telefon: 019 303000 (växel)

E-post: studievagledning.HV@oru.se

Tre studenter som pluggar vid Örebro universitet

Plugga i Örebro

Studentlivet är mycket mer än bara studier. Läs om hur det är att plugga i Örebro och mer som hör till livet som student.

En student öppnar dörren till sin lägenhet.

Hitta studentboende

Korridor, inneboende eller egen lägenhet. Det finns flera sätt du kan bo som student. Här har vi samlat tips och råd för hur du skaffar din studentbostad.