This page in English

Forskarutbildningsämnet måltidskunskap

Ämnet måltidskunskap är mång- och tvärvetenskapligt och vilar på en integrerad kunskapsbas av vetenskap, hantverk och estetiskt gestaltande. Den vetenskapliga ansatsen är samhällsvetenskaplig/ humanistisk med inslag av naturvetenskap.

Om forskarutbildningsämnet

Fakultet

Fakulteten för ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Institution

Restaurang- och hotellhögskolan

Allmän studieplan

Ämnesansvarig

Forskning i måltidskunskap vid Örebro universitet omfattar tre integrerade områden; Måltiden som upplevelse och estetisk gestaltning, Måltiden i samhällsrummet och Måltiden för hälsa, säkerhet och hållbarhet. I studier av professionellt framtagna måltider och vistelser med värdskapsperspektiv utgör modellen "Måltidens fem aspekter" (FAMM) med rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen ett viktigt teoretiskt ramverk.

I gränssnittet mot andra vetenskaper såsom etnologi, företagsekonomi, genusvetenskap, kulturgeografi, livsmedelsvetenskap, miljövetenskap, medicin, musikvetenskap, näringslära, pedagogik, psykologi, sensorik, sociologi och turismvetenskap etc., kan breddade och/eller fördjupade perspektiv anläggas.