Publikationer inom temat våld

2016

Andersson Bruck, K. & Cater, Å. (2016). Men for Gender Equality: promising projects for preventing men’s violence against women. I: Majone Steketee, Reneé Römkens, Eliane Smits van Waesberghe, Trees Pels, Katinka Lünnemann, Jodi Mak, Jamila Mejdoubi, Hanna Harthoorn, Preventie van intergenerationeel geweld in Nederland en EU: Verkenning van wat werkt. Bijlagen (ss. 51-63). Atria & Verwey-Jonker Instituut

Cater, Åsa K., Andershed, Anna-Karin & Andershed, Henrik (e-published ahead of print 2016-02-10). Youth victimization in Sweden - To whom is youth victimization reported and from whom do victims receive professional support? International Review of Victimology. Doi: 10.1177/0269758016628945.

Cater, Åsa K. & Sjögren, Johanna (e-published ahead of print 2016-03-02) Child witnesses to intimate partner violence describe their experiences – a typology-based qualitative analysis. Child and Adolescence Social Work. Doi: 10.1007/s10560-016-0443-7.

Howell, Kathryn H., Cater, Åsa K., Miller-Graff, Laura E., Schwartz, Laura E., & Graham-Bermann, Sandra A. (e-published ahead of print 2016-04-22). The relationship between types of childhood victimization and young adulthood criminality. Criminal Behaviour and Mental Health.

Izaguirre, Ainhoa & Cater, Åsa K. (e-published ahead of print 2016-03-18) Child Witnesses to Intimate Partner Violence: Their Descriptions of Talking to People About the Violence. Journal of Interpersonal Violence. Doi: 10.1177/0886260516639256.

Forssell, Anna (in press) Utvärdering av Barnahus Skaraborg. Samverkan över kommun- och myndighetsgränser. Skriftserien i socialt arbete, Örebro universitet. Även publicerad lokalt i Skaraborgsregionen.

Forssell, Anna (submitted) Contact with a violent father after parental separation – when is it beneficial for children’s well-being? Submitted to xxx

Forssell, A. (2016). Better safe than sorry?: Quantitative and qualitative aspects of child-father relationship after parental separation in cases involving intimate partner violence. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Graham-Bermann, S. A. , Cater, Å. K., Miller-Graff, L. E. & Howell, K. H. (2016). Adults’ Explanations for Intimate Partner Violence During Childhood and Associated Effects. Journal of Clinical Psychology.

Johansson, S. & Arvidson, M. (2016). Att bekämpa det onda eller främja det goda : Fyra verksamhetsperspektiv på individer i våldsbejakande miljöer samt preventionsarbete runt dessa. Sociologisk forskning, 53 (4), 345-370. 

Thunberg, S. , Ahonen, L. & Degner, J. (2016). Crime victims in limbo: the importance of collaboration between the municipal social services and victim support organisations. Nordic Social Work Research, 6 (1), 53-68.

2015

Alexandersson, P. , Andershed, H. , Andershed, A. & Cater, Å. (2015). Utsatthet i unga år och psykisk ohälsa i vuxen ålder : sammanfattning av resultat från en intervjustudie av 2 500 unga vuxna. Stockholm: Socialstyrelsen

Broberg, A. , Almqvist, K. , Appell, P. , Axberg, U. , Cater, Å. , Draxler, H. , Eriksson, M. , Grip, K. & et al. (2015). Utveckling av bedömningsinstrument och stödinsatser för våldsutsatta barn. Göteborg: Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Cater, Å. (2015). Barndomsupplevelser av våld och konflikter mellan föräldrarna: unga vuxnas erfarenheter och hälsa. I: Järkestig Berggren, Ulrika, Magnusson, Lennart och Hanson, Elizabeth, Att se barn som anhöriga : Om beroende i relationer, interventioner och omsorgsansvar (ss. 327-342). Kalmar: Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Cater, Å. , Miller-Graff, L. , Howell, K. & Graham-Bermann, S. (2015). Childhood exposure to intimate partner violence and adult mental health problems: relationships with gender and age of exposure. Journal of family Violence, 30 (7), 875-886.

Cater, Å. (2015). Samtal som behandling av unga som upplevt våld i föräldrarnas parrelation. I: När livet känns fel: ungas upplevelser kring psykisk ohälsa (ss. 197-217). Stockholm: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Cater, Å. (2015). Vad barn säger om delaktighet. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å. och Näsman, E., Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå (ss. 229-244). . Gleerups Utbildning AB.

Cater, Å. (2015). Pappas våld mot mamma: barns varierade erfarenheter och behov. Skolhälsan (4), 16-17.

Cater, Å. & Överlien, C. (2015). Etiska dilemman i forskning. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å. och Näsman, E., Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå (ss. 27-42).  Gleerups Utbildning AB

Cater, Å. (2015). Stödinsatser i Sverige: vad vi vet och vad vi behöver barns hjälp att förstå. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å. och Näsman, E., Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå (ss. 185-198). . Gleerups Utbildning AB.

Cater, Å. (2015). Vad barn säger om våld. I: Eriksson, M., Källström Cater, Å. och Näsman, E., Barns röster om våld : att lyssna, tolka och förstå (ss. 43-60). . Gleerups Utbildning AB

Eriksson, M. (ed.) , Cater, Å. (ed.) & Elisabet, N. (ed.) (2015). Barns röster om våld: att lyssna, tolka och förstå (2ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB

Forssell, A. & Cater, Å. (2015). Patterns in child–father contact after parental separation in a sample of child witnesses to intimate partner violence. Journal of family Violence, 30 (3), 339-349

Howell, K. , Cater, Å. , Miller-Graff, L. & Graham-Bermann, S. (2015). The process of reporting and receiving support following exposure to intimate partner violence during childhood. Journal of Interpersonal Violence, 30 (16), 2886-2907

Miller-Graff, L. , Cater, Å. , Howell, K. & Graham-Bermann, S. (2015). Victimization in childhood: general and specific associations with physical health problems in young adulthood. Journal of Psychosomatic Research, 79 (4), 265-271.

Miller-Graff, L. , Cater, Å. , Howell, K. & Graham-Bermann, S. (2015). Parent-Child Warmth as a Potential Mediator of Childhood Exposure to Intimate Partner Violence and Positive Adulthood Functioning.

Näsman, E. , Cater [Källström Cater], Å. & Eriksson, M. (2015). Perspektiv på barns röster om våld. I: Eriksson, Cater och Näsman, Barns röster om våld: att lyssna, tolka och förstå (ss. 7-26). Gleerups Utbildning AB.

2014

Andersson, K. & Cater, Å. (2014). Det våldbevittnande barnets ontologi. Tidskrift för Genusvetenskap, 35 (2-3), 82-103.

Cater, Å. & Forssell, A.M. (2014) Descriptions of fathers’ care by children exposed to intimate partner violence (IPV): relative neglect and children’s needs. Child & Family Social Work, 19 (2), 185-193.

Cater, Å. , Andershed, H. & Andershed, A. (2014). Youth victimization in Sweden: prevalence, characteristics and relation to mental health and behavioral problems in young adulthood. International Journal of Child Abuse & Neglect, 38 (8), 1290-1302.

Cater, Å. (2014). Children’s descriptions of participation processes in intervention for children exposed to intimate partner violence. Child and Adolescent Social Work Journal, 5 (31), 455-473.

Cater, Å. & Grip, K. (2014). Kids Club i Sverige: resultat från en förstudie av en metod för att stödja barn som upplevt våld mot mamma. Örebro: Örebro universitet (Working Papers and Reports Social work 4).

Cater, Å. & Øverlien, C. (2014). Children exposed to domestic violence: a discussion about research ethics and researchers’ responsibilities. Nordic Social Work Research, 4 (1), 67-79.

Cater [Källström Cater], Å. & Forssell, A. (2014). Descriptions of fathers’ care by children exposed to intimate partner violence (IPV): relative neglect and children’s  needs. Child & Family Social Work, 19 (2), 185-193.

Källström Cater, Å. & Ekbom, I. (2014). Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj: reflektioner utifrån olika perspektiv. Uppsala: Regionförbundet Uppsala län (FoU-rapport, Regionförbundet Uppsala län 2).

Miller, L. E. , Cater, Å. , Howell, K. H. & Graham-Bermann, S. A. (2014). Perpetration patterns and environmental contexts of IPV in Sweden: relationships with adult mental health. International Journal of Child Abuse & Neglect, 38 (1), 147-158.

Thunberg, Sara (2014). Who cares? – A study of the Social Services’ Responsibility for Crime Victims.I: Brottsoffermyndigheten, Brottsoffer i fokus 2014 (ss. 97-142). – De vinnande bidragen i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling 2014. Brottsoffermyndigheten: Umeå.

2013

Cater, Å. & Stenholm, C. (2013). Våldsutövande mäns och våldsutsatta kvinnors föräldraskap : en kurs om professionella förhållningssätt till barns behov.

2012

Andersson K. (2012) Constructing and being ‘the Other’: young men’s talk on ethnic racist violence. In Celine-Marie Pascale (red.) Inequality & The Politics of Representation: A Global Landscape. Pine Forge/SAGE

 

Äldre publikationer


Läs även om äldre forskningspublikationer på respektive forskares profilsida, alternativt i DiVA.