This page in English

Forskningsprojekt

Arbetsrelaterad motivation - identifiering och utveckling av mätinstrument

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Flera studier visar att sjuksköterskor idag i större utsträckning än tidigare lämnar sitt yrke i förtid. I linje med detta har även en minskning av antalet specialistutbildade sjuksköterskor påvisats i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Att vårdpersonal lämnar den organisation de är verksamma inom har negativa konsekvenser för såväl individen som samhället. Flera olika faktorer kan bidra till denna utveckling. En viktig bidragande faktor som föreslagits är brist på motivation (arbetsrelaterad motivation). Grad av motivation kan påverka både kvalitet och innehåll inom sjukvården. Den kunskap som finns idag om vad som motiverar sjuksköterskor att stanna kvar i, och vidareutvecklas inom yrket är bristfällig. Således finns ett stort behov av tillförlitliga och valida skattningsskalor/mätinstrument som grund för att dels kartlägga faktorer som kan påverka motivationen hos sjukvårdspersonal och dels möjliggöra utveckling av interventioner i syfte att främja motivationen. Syftet med projektet är att dels identifiera och sammanställa befintliga mätinstrument/skattningsskalor vilka har påvisad reliabilitet och validitet avseende arbetsrelaterad motivation och att översätta och validera utvalt instrument till svensk kontext. Litteraturgenomgång och översättning och psykometriska analyser planeras.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet