Forskningsprojekt

Föräldrars erfarenheter av kontakt med Socialtjänsten i samband med misstanke om barnmisshandel (Daphne-projektet)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Kerstin Neander

Forskningsämne

Bakgrund

Inom ramen för Daphne III programmet, EU-kommissionens initiativ för att bidra till att beskydda barn och ungdomar mot våld, drivs projektet Prevent and Combat Child Abuse: What Works? som syftar till att öka kunskapen om aktuella strategier, nationellt, regionalt och lokalt, för att motarbeta barnmisshandel. Projektet drivs av partners från Holland, Tyskland, Portugal, Ungern och Sverige. Efter en nu genomförd kartläggning av nationella strategier för att motverka barnmisshandel i de fem länderna genomförs kvalitativa intervjuer i de fem länderna för att undersöka föräldrars erfarenheter av dessa insatser. Denna studie utgör det svenska bidraget. I Sverige innebär vår lagstiftning att föräldrar som misstänks för att ha misshandlat sina barn anmäls till Socialtjänsten och där blir föremål för utredning. Detta kan också leda till att andra insatser initieras. Som en följd av att anmälningsbenägenheten har ökat blir ett relativt stort antal föräldrar för utredning enligt Socialtjänstlagen. Erfarenhetsmässigt vet man att en majoritet av dessa föräldrar och barn kommer att fortsätta leva tillsammans, det vill säga att det är få barn av alla som utreds som familjehemsplaceringar. Vilka upplevelser föräldrarna har av samhällets insatser och vilka konsekvenser det har för deras fortsatta föräldraskap har på så sätt stor betydelse också för de berörda barnen. Trots ett intensivt utvecklingsarbete när det gäller metodiken vid utredningar har det inte gjorts några studier om föräldrars upplevelser och erfarenheter av denna process och av de insatser som initierats i samband med den. Det finns således ett stort behov av kunskaper inom detta fält.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur föräldrar som varit misstänkta för barnmisshandel upplevt sin kontakt med socialtjänsten.

Material

Intervjuer har genomförts med 15 föräldrar (åtta mödrar och sju fäder) från nio familjer.

Metod

Studien är en kvalitativ intervjustudie som omfattar föräldrar som har anmälts till Socialtjänsten på grund av misstanke om barnmisshandel. Intervjuerna har spelats in och skrivits ut. Analys av texten kommer att göras enligt Max van Manens hermeneutiska-fenomenologiska metod. Denna metod, syftar till fånga människors levda erfarenheter och upplevelser. Det innebär att intervjuerna byggs upp av öppna frågor och att det är forskningspersonernas egen sätt att beskriva sina erfarenheter som är centrala. Analysen av texten görs i olika steg och utmynnar i ett antal meningsskapande teman som tillsammans med citat fångar det forskningspersonerna har uttryckt i intervjuerna.

Aktuellt läge

Intervjuerna är genomförda. Analysarbetet pågår.

Forskare

Forskargrupper

Finansiärer

  • EU Övriga
  • Region Örebro Län