Forskningsprojekt

Förbättring av omhändertagandet av multisjuka äldre

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

 

Handledare vid AFC Anders Hansson, med dr

Medarbetare Margareta Möller, adjungerad professor, vårdvetenskapligt forskningscentrum. Britt-Marie Hennerdal, överläkare, geriatriska kliniken USÖ. Paulina Buchert, arbetsterapeut, vårdvetenskapligt forskningscentrum. Anna Pellmyr, överläkare, geriatriska kliniken USÖ.  Ingvor Pettersson, med dr, Örebro universitet, Katrin Boström, med dr, ledningskansliet, ÖLL. Lars Hagberg, med dr, vårdvetenskapligt forskningscentrum. Peter Engfeldt, adjungerad professor, AFC.

Bakgrund

Befolkningen i Sverige blir allt äldre och därmed antalet individer med kroniska sjukdomar. För att förbättra vården för multisjuka äldre patienter började man för många år sedan inrätta speciella avdelningar eller mobila team för att ta hand om dem. Via dessa gjordes genomgripande medicinska, psykiatriska, funktionella och sociala bedömningar av patienten (Comprehensive Geriatric Assessment = CGA). I en metaanalys av kontrollerade randomiserade studier som utvärderat effekten av detta arbetssätt har man funnit att denna typ av bedömning med åtföljande åtgärder resulterade i att en ökad andel patienter överlevde och kunde återvända till hemmet efter sjukhusvistelsen samt att åtgärderna sannolikt var kostnadseffektiva. De flesta av studierna är genomförda utanför Sverige och heterogena och det framgår inte exakt vilka bedömningar och behandlingar patienterna fått vilket gör att man efterlyser fler och ”bättre” studier som bör vara så utformade att de i stora stycken bygger på den praxis som råder så att resultaten, om de innebär förbättringar, enkelt kan omsättas i ny förbättrad praxis.  Syfte Det övergripande syftet med projektet är att hitta ett för Örebro läns landsting övergripande arbetssätt enligt CGA-modellen för att optimera omhändertagandet av multisjuka äldre patienter med målsättningen att få dem att kunna bo kvar hemma med hög livskvalitet, allt på ett kostnadseffektivt sätt.

Metod

Randomiserad kontrollerad studie där interventionsgruppen erhåller omhändertagande och behandling enligt modifierad CGA-modell och kontrollgruppen får sedvanlig behandling. Primär effektvariabel är livskvalitet (EQ-5D och SF-36). Sekundära effektvariabler är morbiditet, funktionsförmåga, fortsatt eget boende, besök på USÖs akutmottagning, besök på vårdcentral, återinläggning på sjukhus, kostnader (sluten och öppen sjukvård, kommunal omsorg, hjälpmedel), mortalitet, läkemedelsförbrukning och kostnader för den, kvaliteten på läkemedelsbehandlingen, kommunala insatser i form av hemtjänst och hemsjukvård.

Aktuellt läge

Patientinkludering pågår.

Forskare