This page in English

Forskningsprojekt

Kvarts- och partikelexponering i järngjuterier- mekanismer och påverkan på inflammations- och koagulationsmarkörer för luftvägspåverkan och hjärtkärlsjuklighet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

Damm- och kvartsexponering i gjuterier är en etablerad riskmiljö för silikos, lungcancer och påverkan på luftvägarna och lungfunktion. Damm- och kvartsexponering anses också bidra till ökad hjärt-kärlsjuklighet bland järngjuteriarbetare. Partikelexponering med stimulering av inflammations- och koagulationsreaktioner anses vara en mekanism som leder till hjärt-kärlsjuklighet. Även kronisk bronkit har associerats med påverkan på inflammations- och koagulationsmarkörer, liksom hosta. Vi har i tidigare projekt studerat exponering för luftföroreningar i olika arbetsmiljöer och konstaterat samband mellan damm- och partikelexponering samt inflammations- och koagulationsmarkörer i ett antal industriella miljöer.

Upptäckten av NLRP3-inflammasomen har ökat vår förståelse om de bakomliggande mekanismerna för luftföroreningarnas hälsorisker. Inflammasomen är ett signalkomplex som känner av olika typer av främmande ämnen inkluderande partiklar som asbest, kvarts och nanopartiklar.

Syftet med studien är att undersöka dos-effekt samband mellan damm- och kvartsexponering och markörer som tidigt signalerar påverkan på luftvägar, inflammation och koagulation.

  • Vi avser studera damm- och kvartsexponering samt andra partikelmått i svenske gjuterier och samtidigt undersöka inflammations- och koagulationsmarkörer och påverkan på luftvägarna.
  • Vi skall även studera mekanismer för inflammations- och koagulationspåslag vid partikelexponering.
  • Avsikten är att bestämma en lägsta nivå för observerbara effekter (LOAEL) med avseende på biomarkörer och påverkan på luftvägarna. En sådan nivå kan vara utgångspunkt för förbättringar av arbetsmiljö och framtida hygieniska gränsvärden.
  • I studien ingår även att kommunicera risk för damm- och kvartsexponering, med anställda i svenska järngjuterier och olika intresseorganisationer.

Samarbetspartners