This page in English

Forskningsprojekt

Hörteknik och dess användning i skolan

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Tidigare undersökningar och kartläggningar som studerat delaktighet för elever med hörselnedsättning i inkluderande verksamheter ger i regel ingen samlad bild av hur hörteknik fungerar tekniskt och pedagogiskt eller i vilken utsträckning den blir använd. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) genomför därför en studie med ambitionen att belysa frågor som rör funktion och användning av hörteknik för att uppnå en säkrare grund för dels rådgivande insatser från stat och landsting till personal inom offentlig och fristående skolverksamhet under statlig tillsyn, dels förskrivningsprocessens val av hörteknik till elever i skolan.

Samtidigt med HODA-studien genomförs en litteraturstudie. Denna utgår från HODA-projektets frågeställningar och har i första hand omfattat vetenskapliga artiklar men även svenska och utländska rapporter eller motsvarande.

HODAs slutrapport finns nu tillgänglig på engelska på Specialpedagogiska myndighetens hemsida.