Forskningsprojekt

Fördelning av tillfällig föräldrapenning och dess konsekvenser för kvinnors och mäns löneutveckling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Forskningsämne

I det här projektet studeras hur mödrar och fäder i Sverige fördelar den tillfälliga föräldrapenningen (TFP, de s k VAB-dagarna) mellan sig och om denna fördelning får konsekvenser för deras lön. Projektet genomförs med hjälp av statistiska analyser av svenska registerdata. År 1974 lades grunden för den nuvarande svenska föräldraförsäkringen som fadern och modern kan utnyttja i lika hög grad. Ett viktigt mål var att öka mäns ansvar i familjen och därmed skapa mer lika förutsättningar för kvinnor och män i familjelivet och på arbetsmarknaden. Även om mäns utnyttjande av föräldraförsäkringen har ökat sedan införandet så tar kvinnor fortfarande ut merparten av försäkringsdagarna. Detta projekt ämnar besvara två frågor. För det första bygger projektet vidare på tidigare studier genom att undersöka om den ojämna fördelningen av TFP har samma orsaker som fördelningen av hushållsarbete i heterosexuella par. Fördelningen av hushållsarbete har i tidigare studier kunnat kopplas till resursfördelningen i familjen, t.ex. skillnader i kvinnans och mannens inkomst och utbildning. Fördelningen har också kopplats till genusskapande processer. Kvinnan utför oftast mer hushållsarbete än mannen även i par där resursfördelningen borde kunna resultera i en omvänd fördelning av hushållsarbetet. Ett syfte med det här projektet är att studera om dessa båda förklaringsmodeller också gäller för fördelningen av TFP. För det andra genomförs den första studien av hur kvinnors och mäns lön påverkas av fördelningen av TFP. Annan föräldraledighet har visat sig vara negativ för löneutvecklingen. Liksom annan föräldraledighet innebär uttag av TFP frånvaro från arbetet och det kan också försvåra arbetsuppgifter med krav på tillgänglighet och närvaro. Det är därför möjligt att TFP har en liknande inverkan på lönen som annan föräldraledighet har. De analyser som genomförs baseras på en longitudinell databas med registerdata som möjliggör att samma individer följs från 1993 till 2007. Projektet genomförs av Katarina Boye och finansieras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Forskargrupper

Finansiärer

  • Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)