This page in English

Forskningsprojekt

NSS - Nordic Safety and Security

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2008 - 2011

Kontaktperson

Magnus Löfstrand

Forskningsämne

Samhällets säkerhet, skydd och beredskap är idag ett högprioriterat ämne, i Sverige såväl som utomlands. Nordic Safety and Security (NSS) är ett regionalt utvecklingsprojekt vars mål och syfte är att skapa förutsättningar och grunden till ett kompetenscentrum för säkerhet och sårbarhet i övre Norrland.

NSS står bakom omfattande arbete kring utbildning och praktiska övningar för att förbättra kompetens och kommunikation inom blåljusmyndigheter. Begreppet avser polis, brandmän och brandingenjörer, samt ambulanspersonal med olika utbildningsprofiler. Då dessa utbildningar är utspridda i regionen är metodisk koordinering och samverkan en förutsättning för att verksamheten ska fungera.

Projektet satsar även stort på säkerhetsrelaterad forskning och produktutveckling. Detta för att de olika komponenterna i ett samhälle dels ska kunna upptäcka nya hot innan skada inträffar och dels besitta resurser och kunskap vad gäller återuppbyggnad efter allvarlig påfrestning. Verksamheten styrs från övre Norrland men har en bred internationell marknad.

Projektet är unikt i sitt slag i och med att slutanvändare, forskare och företag samtliga finns representerade inom samma ramar.  Framgångskonceptet kan sammanfattas i en plattform där forskning, utbildning, innovation, testning och övning sammanfogas för att bilda ett nätverk inom Säkerhet och Sårbarhet.

NSS är ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut(FOI) och ska på sikt göra regionen till en betydande internationell aktör vad gäller utveckling av produkter, tjänster och hjälpmedel relaterade till säkerhet, risk- och krishantering.