This page in English

Forskningsprojekt

En arbetsrättslig gråzon mellan offentligt och privat

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Den kommunala vården och omsorgen har förts över från relativt stora offentliga enheter till mindre och alltmer privata verksamheter. För att möta det ökade behovet av personlig vård och omsorg har nya former av personliga tjänster skapats. Dit hör till exempel personliga assistenter, boendestödjare, personliga ombud och anhörigvårdare. De tjänsterna befinner sig i en ”gråzon” mellan offentligt och privat: Uppgifterna utförs ofta av privata aktörer och samtidigt är det offentliga regelverket delvis styrande och verksamheten finansieras med offentliga medel. Ibland utförs arbetsuppgifterna av en familjemedlem till brukaren och arbetet befinner sig då också i en gråzon mellan anställningsförhållande och familjeförhållande. Kommunen, entreprenörer och anordnare av olika slag eller brukaren av tjänsterna kan vara arbetsgivare för dem som utför de nämnda tjänsterna. Olika arbetsrättsliga regler tillämpas beroende på vem som är arbetsgivare. Särskilda kollektivavtal för området ersätter ofta regler i lag. Den arbetsrättsliga lagstiftningens mål kan ibland vara svårförenliga med den sociala rättighetslagstiftningens mål och arbetstagarnas ställning i kollektivavtalen bli både oklar och svag. Det kan också vara oklart vad som ska betraktas som en anställning och vem som ska anses ha arbetsgivaransvaret.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)