This page in English

Forskningsprojekt

Beslutfattande inom den sociala barnavården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Kjerstin Andersson Bruck

Forskningsämne

Att fatta beslut inom den sociala barnavården är en komplicerad process som görs i komplexa situationer som kräver av socialarbetaren att hen förhåller sig till de organisatoriska, juridiska, och personella faktorer som påverkar det dagliga arbetet. Dock är de kognitiva-, psykologiska-, emotionella- och fysiska processerna som under beslutsprocessen och vid tidpunkten för beslutet inte tydliga eller observerbara för omgivningen. Ett beslut som tas är en aktiv handling, som föregås av ett skapande eller görande. I vilken omfattning eller på vilket sätt beslutfattaren är medveten om vad som pågår under beslutsprocessen influerar och påverkar sättet ett beslut fattas på och hur beslutfattande sker. Att göra en bedömning och fatta ett beslut innefattas av mer än att följa en given standardiserad form i ett utredningsdokument. Det saknas dock kunskap om vad det innebär att fatta beslut som kan vara livsavgörande för ett barn. Därför är syftet med denna studie att utforska dels vad ett beslut är utifrån en fenomenologisk ansat, dels vad ett beslutfattande innebär i praktiken hämtat ur socialarbetarens perspektiv och erfarenheter. Projektet bygger på narrativa intervjuer med socialarbetare. Intervjuerna påbörjades i maj 2018 och planerar att fortgå under resten av 2018.

Finansiärer

  • Örebro universitet