This page in English

Forskningsprojekt

Att höra eller nästan inte höra

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Totalstudie av alla ungdomar i Örebro län 2005 och 2007 i årskurserna 7, 9 och 2 på gymnasiet där situationen för ungdomar med hörselnedsättning jämförs med hörande ungdomars (Liv & hälsa ung).

Beskrivning av projektet och dess syfte

Med utgångspunkt i undersökningen Liv & hälsa ung som genomförs av Samhällsmedicinska enheten, Örebro läns landsting har i ett samarbete med forskargruppen ICU CHILD ungdomars levnadsvanor, hälsa och livsvillkor analyserats. Liv & hälsa ung är en totalundersökning av samtliga elever i Örebro län som går i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet och den har gjorts vartannat år sedan 2005. I projektet Att höra eller nästan inte höra riktas ett speciellt intresse kring de hörselskadade elevernas situation. Resultaten visar att de flesta hörselskadade ungdomarna går i den reguljära skolan och har lätta eller måttliga hörselskador. Drygt fem procent av eleverna anger att de har ett funktionshinder när det gäller hörseln och de rapporterar ofta en utsatt situation. Det finns även hörselskadade ungdomar med grava hörselskador på specialskolan/riksgymnasiet för döva och hörselskadade. En fördjupad analys av situationen visar att de hörselskadade ungdomarna är en grupp som rapporterar en mängd hälsorelaterade problem, många känner sig mobbade av kamrater eller kränkta av vuxna i skolan. Det är också en grupp som förhållandevis ofta rapporterar bruk av alkohol, tobak och narkotika. De kan även ha andra funktionsnedsättningar eller tinnitus. De hörselskadade ungdomarna är en högriskgrupp som behöver uppmärksammas och få ett bättre anpassat stöd. Det behövs fördjupade studier av hur stödet kan utformas på ett relevant sätt, speciellt gäller det de barn och ungdomar som har flera funktionshinder där hörselskadan är ett.