This page in English

Forskningsprojekt

Hur hörselskadade och döva ungdomar formar sitt liv som vuxen

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Studie av hörselskadade ungdomars livsvillkor och ungdomskultur samt om aktiva utstötningsprocesser utifrån ungdomarnas erfarenheter. Livsförloppsstudie av ett 30-tal hörselskadade ungdomar.
FN s konvention om rättigheter för barn samt konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i fokus.

Beskrivning av projektet och dess syfte

Huvudsyftet med studien är att kartlägga och fördjupa kunskaperna om hörselskadade ungdomars livsvillkor och ungdomskultur samt om aktiva utstötningsprocesser utifrån ungdomarnas erfarenheter. Detta för att kunna utveckla nya strategier i stödet till hörselskadade och döva ungdomar. Vilka likheter och skillnader finns i livsvillkor och mellan de ungdomskulturer som utvecklas bland hörselskadade, döva och hörande ungdomar. Vilken tillhörighet utvecklar CI opererade ungdomar. Är det på samma sätt för pojkar och flickor. Känt är att bara 10?15 procent av hörselskadade och döva ungdomar fortsätter till universitet och högskolor medan 49 procent av alla elever gör det trots att hörselskadade ungdomars begåvning inte skiljer sig från hörande ungdomars. De har också större svårigheter att komma in i arbetslivet. Tidigare studier har även visat att många hörselskadade och döva ungdomar mår psykiskt dåligt. Därför är det mycket viktigt att öka kunskapen om utstötningsprocesser och inkluderande processer utifrån ungdomarnas egna erfarenheter.

Studien består dels av longitudinell studie med hörselskadade unga vuxna. Ny intervjuomgång skall genomföras 2010 med de unga vuxna som intervjuades första gång 1994 andra gången 1996 och nu en tredje gång 2010. I studien undersöks om det finns möjlighet för prediktion av social problematik t.ex. är samma ungdomar isolerade som unga vuxna som var det när de gick på låg och mellanstadiet. I studien kommer också att beskriva ungdomarnas ?skolförloppslinje? dvs. vilka olika skolplaceringar de haft och om det finns något samband med fortsatta studier.

Se även en tvärsnittsstudie där hörselskadade och döva ungdomars livsvillkor, kultur jämförs med hörande ungdomars matchade på relevanta variabler (se Att höra eller nästan inte höra)

Begrepp som, rättigheter, inklusion/exklusion, ungdomskultur och intersektionalitet är centrala.

Finansiärer

  • Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS)