Forskningsprojekt

Ensamkommande flyktingbarn

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

På väg in i det svenska samhället Om ensamkommande flyktingbarns erfarenheter, behov och stöd, i ljuset av FN s barnkonvention

Beskrivning av projektet och dess syfte

Den övergripande syftet med projektet är att studera de ensamkommande flyktingbarnen och deras livsvillkor, levnadsvanor och hälsa samt vilket stöd de får i Sverige i ljuset av FN s barnkonvention. Projektet består av fyra olika delstudier med delvis olika fokus. Inledningsvis kommer vi att göra en systematisk litteraturstudie för att få kännedom om det aktuella kunskapsläget och dels vilka de kritiska frågeställningarna är inom de olika delområden vi vill studera. Projektet, som granskats och godkänts av regionala etikprövningsnämnden består av fyra delstudier.

Del 1 I projektet ingår att bygga upp en kunskapsbas gällande målgruppen.

Del 2 Utvärdering av dagverksamheten Solitario, Eskilstuna kommun för ensamkommande flyktingbarn som startade under senare delen av våren 2009. Solitario är en öppen och för ungdomarna kostnadsfri dagverksamhet vilken riktar sig till såväl pojkar som flickor, i åldrarna 13-20 år. Ungdomarna bor på kommunens boende för asylsökande eller för dem som beviljats permanent uppehållstillstånd (PUT) alternativt i familjehem. Utvärderingen av Solitarios verksamhet är en samtidigt en explorativ studie av en verksamhet med ett inkluderande syfte för ensamkommande flyktingbarn i kommunen. Det är en unik verksamhet.

Del 3 I vilken utsträckning har ensamkommande flyktingbarn post traumatiskt stressyndrom (ptsd) eller liknande psykisk ohälsa och vilken hjälp får de. Studien kommer att genomföras på tre eventuellt fyra boenden för ensamkommande flyktingbarn där det bor 30-40 barn.

Del 4 Granskning av God mans organisation, funktion och relation till ensamkommande flyktingbarn Projektet har finansierats av Europeiska flyktingfonden och Örebro universitet.

Finansiärer

  • Europeiska flyktingfonden
  • Örebro universitet