Forskningsprojekt

Anknytningsmönster och interpersonella problem - patienters erfarenheter av psykoterapi

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Bakgrund

I psykoterapiforskning och i klinisk verksamhet ställs frågor om hur patienters problem påverkas av psykoterapi. Att efterfråga patienters egna erfarenheter har betonats som ett komplement till nuvarande forskning. Anknytningsmönster har under de senaste decennierna uppmärksammats som betydelsefulla faktorer för utvecklandet och vidmakthållandet av psykiska problem och för svårigheter i relationer. Valida och reliabla metoder har utarbetats för att mäta anknytningsmönster hos vuxna. I samarbete med Psykoterapigruppen undersöks patienters erfarenheter av problem och förändringar efter psykoterapi samt patienters anknytningsmönster och deras samband till interpersonella problem.


Syfte

Att undersöka anknytningsmönster och interpersonella problem före och efter psykoterapi samt belysa psykoterapins påverkan ur patientens perspektiv.

Material och metod

Självskattningsformulär som klarlägger anknytningsmönster och interpersonella problem används tillsammans med journaluppgifter för att undersöka förhållanden före psykoterapi hos 168 patienter. För att undersöka psykoterapins påverkan ur patienternas perspektiv har 14 patienter intervjuats efter avslutad psykoterapi. Intervjuerna analyseras med metoden kvalitativ innehållsanalys och resultaten presenteras i två delstudier.


Aktuellt läge

Tre artiklar är publicerade och en insänd till vetenskaplig tidskrift. Arbetet med att slutföra en sammanläggningsavhandling pågår.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Örebro universitet

Samarbetspartners