Forskningsprojekt

Samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer (SAMS-studien) och gynnsamma processer i barns utveckling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Kerstin Neander

Forskningsämne

Bakgrund

Denna studie tar sin utgångspunkt i en behandlingsmodell för späd- och småbarnsfamiljer som har utvecklats under de senaste två decennierna i Sverige. Syftet med behandlingen är att främja barns utveckling genom att förebygga och behandla svårigheter i relationen/samspelet mellan barn och föräldrar. Den teoretiska grunden för dessa verksamheter utgörs av anknytningsteori tillsammans med ett ekologisk, transaktionellt perspektiv och Sterns teorier om barns utveckling. Ett salutogent förhållningssätt innebär att man i behandlingen fokuserar på faktorer som stödjer en positiv utveckling och inte bara intresserar sig för det som orsakar problem.


Syfte

Syftet med SAMS var att beskriva späd- och småbarnsfamiljer som deltog i samspelsbehandling vid fyra verksamheter i Sverige, och att undersöka långsiktiga och kortsiktiga förändringar när det gäller föräldrastress, föräldrarnas anknytningsmönster, föräldrarnas psykiska hälsa och tillfredsställelse med livet, föräldrarnas tillgång till socialt stöd och barnens problem.

Material och metod

I denna longitudinella studie deltog ett konsekutivt urval av 101 familjer (94 mammor och 60 pappor) med 118 barn (medianålder 3 år) som under tiden påbörjade behandling vid Björkdungens Familjecentrum i Örebro, Gryningen i Karlskoga, Lindan i Lindesberg eller Lundvivegården i Skövde.

Den naturalistiska studien SAMS- utvärdering av samspelsbehandling i späd- och småbarnsfamiljer är prospektiv och bygger på vetenskapligt prövade självskattningsformulär. Mätningar gjordes när behandlingen inleddes (T1), sex månader senare (T2) och 18 månader efter det att behandlingen inleddes (T3). De instrument somanvändesvar:

- SPSQ Swedish Parenthood Stress Questionnaire
- RQ Relationship Questionnaire
- GHQ 12 General Health Questionnaire
- Livetsstege
- ISSI Interview Schedule for Social Interaction
- SDQ Strengths and DifficultiesQuestionnaire

Bakgrundsdata om familjerna och kontaktorsaker samt en behandlingsdagbok med uppgifter om vilka behandlingsinsatser som gjorts lämnades av personalen. Den statistiska analysen av de observerade förändringarna gjordes med Wilcoxons Signed_Rank Test och Cohens d.

 

Aktuellt läge

Resultaten av SAMS  studien har så här långt presenterats i en vetenskaplig artikel som ingår i Kerstin Neanders doktorsavhandling Indispensable Interaction. Parents? perspectives on parent?child interaction interventions and beneficial meetings. Örebro university, Örebro.

Neander, K., & Engstrom, I. (2009).Parents' assessment of parent-child interaction interventions  a longitudinal study in 101 families. Child and AdolescentPsychiatry and Mental Health 3:8. (finns för fri nedladdning på internet http://www.capmh.com/content/3/1/8 )

Ytterligare en artikel som särskilt belyser pappornas deltagande i behandlingen finns i manusform.

Forskare

Finansiärer

  • Region Örebro Län
  • Stiftelsen Allmänna Barnhuset
  • Örebro universitet