This page in English

Forskningsprojekt

Merkostnadsersättning för personer med funktionsnedsättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

I projektet studeras statens ansvar för att kompensera merkostnader för personer med funktionsnedsättning. Detta ansvar regleras huvudsakligen i lagen om handikappersättning och vårdbidrag som förväntas ersättas av en ny socialförsäkringsbalk den 1 jan 2011. En huvudfråga är vad det står i lagtexten och hur domstolen tolkar regelverket. En annan fråga är i vilken utsträckning regelverket förhåller sig till den handikappolitiska principen om ekonomisk jämlikhet, dvs. att funktionsnedsättning inte bör ha negativ inverkan på den enskildes ekonomi.

Finansiärer

  • Försäkringskassan