Forskningsprojekt

Utbildning som deliberativ kommunikation - förutsättningar, möjligheter och konsekvenser

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Tomas Englund

Forskningsämne

Forskningsprojektet "Utbildning som deliberativ kommunikation - förutsättningar, möjligheter och konsekvenser" har finansierats med sammanlagt 3,9 miljoner från Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén. Projektet fick planeringsbidrag 2001 och startade den 1 jan 2002 och varade formellt tre år, alltså till och med 2004 med 2005 som ytterligare dispositionsår samt med slutrapportering till VR / UVK i mars 2006 och kompletterande slutrapportering under 2006-2007. Se vidare fullständig publikationslista.

Projektets vetenskaplige ledare har varit professor Tomas Englund och projektet har varit förlagt till Pedagogiska institutionen, Örebro universitet.

Projektets syfte är att analysera utbildningssystemets (grundskola, gymnasieskola, lärarutbildning och folkbildning) framtida roll och potential för att bevara, utveckla och förstärka en deliberativ demokrati. Projektet riktar därvid sitt fokus mot såväl de utbildningspolitiska som de institutionella förutsättningarna för i vilken utsträckning undervisnings- och lärandeprocesser kan utvecklas i riktning mot vad som kan betecknas som deliberativa samtal och en praxis som i övrigt kan sättas i relation till deliberativ demokrati. Analyser av relationen utbildning - (deliberativ) demokrati sker inom projektet utifrån ett antal olika infallsvinklar men med en gemensam betoning av utbildning som ett potentiellt offentligt rum där politisk, social och kulturell mångfald är utmärkande.

Projektets ansatser hålls samman av följande frågeställningar:

- att utveckla och precisera den deliberativa demokratiteorins grundläggande idéer i relation till utbildning som offentligt rum,

- att analysera de i vid mening utbildningspolitiska förutsättningarna för skola och annan utbildning som en deliberativt demokratisk miljö,
- att analysera möjligheter och begränsningar för att förändra skolans inre arbete i riktning mot deliberativ demokrati samt
- att analysera relationen lärande - deliberativa samtal inom olika ämnesområden, dvs pröva deliberativa samtal som didaktisk idé.För korta betraktelser över projektets huvudresultat, se
Englund, Tomas (2005): Det deliberativa samtalet - didaktiska möjligheter och begränsningar. I Lära ut och in - om innehållet i pedagogisk verksamhet s. 21-26.
Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie 11.

Englund, Tomas (2005): Det goda samtalets potentialer. I Utbildningsvetenskap. Resultatdialog och framåtblick. Vetenskapsrådets rapportserie 13:200 44-49. Underlag för konferens anordnad av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté den 22 sep 2005.

Englund, Tomas (2006): Education as deliberative communication - preconditions,
possibilities and consequences (project report to the Committee for Educational Research, Swedish Research Council)

För utförligare analyser av projektets frågor, se
Englund, Tomas (kommande 2007): Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet. Göteborg: Daidalos.

För en sammanhållen internationell presentation av några av projektets analyser, se
Journal of Curriculum Studies 38:5.

Forskare

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Gert Biesta, Exeter University
  • Lars Lövlie, Pedagogisk forskningsinstitut, universitetet i Oslo