Forskningsprojekt

Vadå likvärdighet?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Tomas Englund

Projektet som startade 2003 är finansierat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och utgår från antagandet att de olika sätten att tala om likvärdig utbildning speglar hur grupperingar i samhället genom sitt språkliggörande söker konstituera den önskvärda skolan. Avsikten med projektet är att belysa några av de implikationer som olika tolkningar av likvärdighetsbegreppet får för skolan, och att därmed bidra till ett samtal om skolan i ett utbildningspolitiskt perspektiv. Den första ansatsen (Englund) ämnar utveckla en karta med olika bestämningar av likvärdighetsbegreppet samt en preliminär analys av vilka sociala krafter som bär upp dessa olika bestämningar. Den andra ansatsen (Francia) analyserar det komplexa talet om den likvärdiga skolan genom att studera konflikter mellan den kommunala nivån och den statliga styrningen. Den tredje ansatsen (Wahlström) undersöker vad förskjutningar av likvärdighetsbegreppet innebär för skolans verksamhet ur ett kunskapsperspektiv. Studien avser att belysa på vilket sätt de båda begreppen kunskap och likvärdighet kopplas till varandra samt de konsekvenser som denna koppling kan ge. Den fjärde ansatsen (Quennerstedt) avser att belysa om det finns konkurrerande synsätt på vad som rör kommunernas uppdrag som part i utbildnings-politiken, och hur dessa i så fall ser ut, och vilka de möjliga implikationerna är. Den femte ansatsen (Moreno) vill analysera decentraliserings- och centraliseringspolitik i Europa och dess effekter på likvärdighet / jämlikhet inom den europeiska kontexten. I den ansatsen (Olsson) analyseras relationen mellan valfrihets-begreppet och likvärdighetsbegreppet.

För en kort sammanfattning av projektets resultat, se Englund & Quennerstedt (2006). Se vidare projektets sammanfattande antologi, Englund & Quennerstedt red. (2008) och för övrig publicering se projektets hela publikationslista nedan.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)