This page in English

Ann Quennerstedt

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303656

Rum: F3208

Ann Quennerstedt

Om Ann Quennerstedt

Senast uppdaterad 2021-01-07

Verksamhets-/intresseområde

Ann är professor i pedagogik och arbetar huvudsakligen med forskning och forskarutbildning. Hon undervisar också i lärarutbildningen.

Anns forskningsintresse har flera inriktningar. I den forskning hon nu arbetar med står barns rättigheter i fokus, såväl i en generell mening som mer specifikt gällande innebörder av utbildning som mänsklig rättighet. Frågor som intresserar henne är synen på barnet som rättighetssubjekt i utbildningssammanhang, och föreställningar om förskolans och skolans roll och ansvar i att respektera barns rättigheter i utbildning, och att främja demokrati och mänskliga rättigheter i och genom utbildning. Under senare tid har intresset allt mer väckts för hur förskolans och skolans utbildande uppdrag kan förstås i relation till barns mänskliga rättigheter – vad är innebörder av att utbilda för mänskliga rättigheter.

Sedan tidigare hyser hon också ett intresse för utbildningspolitik och läroplansteori med särskild inriktning mot skolans styrning och mot frågor om skolans roll i demokratin (och hur dessa dimensioner hör samman). Frågor om utbildningspolitik och styrning aktualiseras också i relation till barnets rättigheter i utbildning.

Aktuell forskning

Under 2020 startar Ann tillsammans med Lisa Isenström upp projektet Rättighetsbaserad skola, på uppdrag av Unicef Sverige. Under 3 år ska Ann och Lisa studera och utvärdera hur skolor påverkas av att införa Unicefs skolprogram Rättighetsbaserad skola, och vilka effekter man kan se i lärares och elevers uppfattningar och attityder. Ett särskilt intresse riktas mot effekter på barns och ungas inflytande och delaktighet. 

Tidigare forskning

2014-2018 ledde Ann forskningsprojektet Utbildning som växthus för barns och ungas mänskliga rättigheter. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet med 6,6 milj kronor. Forskarteamet bestod förutom Ann själv av Britt Tellgren, Sara Frödén och Lisa Isenström, Örebro universitet, Nina Thelander, Karlstads universitet samt Lotta Brantefors, Uppsala universitet. I projektet undersöktes innebörder av utbildning för mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt i den nordeuropeiska didaktiska forskningstraditionens reste projektet frågor om vad som är innehållet i undervisningen och lärande i, om och genom mänskliga rättigheter, samt hur barn och unga genom detta innehåll ges möjligheter att växa som innehavare av mänskliga rättigheter. Forskningen genomfördes som fältstudier i pedagogisk praktik, med sammanlagt åtta barn- och ungdomsgrupper i förskolan och grundskolans år 2-3, 5 och 8. Projektets resultat har publicerats i ett antal internationella artiklar och i projektrapporten Att undervisa om barns mänskliga rättigheter i förskolan och skolan. Utbildningens syften, innehåll och arbetsmetoder (Quennerstedt, A. red 2019). Rapporten (både svensk och engelsk version) hittar du under Publikationer längst ned på denna sida.

Under 2009-2014 genomförde Ann det femåriga forskningsprojektet Barnets rättigheter i utbildning (finansiering från Vetenskapsrådet i form av forskarassistenttjänst). Projektet syftade till att fördjupa kunskaperna om vad barnets rättigheter i utbildning innebär, och reste frågor kring såväl den mänskliga rätten till utbildning, som frågor om rättigheter i utbildning och genom utbildning.

Ann deltog under åren 2006-2009 i det Vetenskapsrådsfinansierade projektet Utbildning som medborgerlig rättighet – föräldrars rätt, barns rätt, eller…?. Projektet analyserade den ökande tendensen att tala om utbildning i termer av rättigheter, och studerade frågan om eventuella motsättningar mellan barns och föräldrars rättigheter när det gäller utbildning. Projektets resultat har hittills publicerats i internationella tidskrifter och en antologi där projektet slutrapporteras är under sammanställning.

Under åren 2003-2006 deltog Ann i projektet Vadå likvärdighet? som genomfördes med finansiering från Vetenskapsrådet. I projektet studerades likvärdighetsbegreppet i svensk utbildningspolitik ur olika vinklar. Projektet slutrapporterades 2008 i antologin med samma namn som projektet. Anns avhandling Kommunen – en part i utbildningspolitiken (2006) genomfördes i relation till projektet.

Forskningsmiljö

Ann leder tillsammans med docent Anne Lillvist och docent Bodil Sundberg forskningsmiljön ReCEL (Research on Children’s Education and Learning). Miljöns medlemmar tillhör enheterna för pedagogik och naturvetenskapens och teknikens didaktik vid Örebro universitet. Forskare och doktorander i ReCEL förenas av ett intresse för barns utbildning och lärande, och ägnar sig i sin forskning åt formell och informell pedagogisk verksamhet för barn i åldersspannet 0-12 år.

Undervisning

Ann forskar den största delen av sin arbetstid, men har viss undervisning såväl på grundnivå och avancerad nivå (främst i lärarprogrammen) som på forskarnivå (handledning, forskarutbildningskurser).

Hon handleder följande doktorander:

Hanna Thuresson, sedan 2017 (huvudhandledare)

Jeanette Koskinen, sedan 2020 (huvudhandledare)

Helena Yourston, sedan 2020 (huvudhandledare)

Linnéa Waldekranz, sedan 2020 (biträdande handledare)

Universitets-/institutionsuppdrag

Ann är ämnesansvarig för ämnet pedagogik vid Örebro universitet.

Hon ingår 2020-21 i projektgruppen för Örebro universitets forskningsutvärdering, ORU2020.

Internationellt samarbete och internationella uppdrag

Ann är link-convenor för EERA-nätverket Research in Children’s Rights in Education (EERA: European Educational Research Association). Nätverket träffas årligen vid forskningskonferensen European Conference in Educational Research (ECER).

Hon är associate editor för den vetenskapliga tidskriften International Journal of Children’s Rights. 

Publikationer

För Anns publikationer, se separat flik på denna sida, eller gå till http://scholar.google.se/citations?hl=sv&user=lIQceyEAAAAJ&view_op=list_works

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Thuresson, H. & Quennerstedt, A. (2020). Barns och elevers inflytande i förskolan och skolan: En forskningsöversikt. Educare - Vetenskapliga skrifter (2), 92-116.
Quennerstedt, A. & Moody, Z. (2020). Educational Children's Rights Research 1989-2019: Achievements, Gaps and Future Prospects. The International Journal of Children's Rights, 28 (1), 183-208.
Isenström, L. & Quennerstedt, A. (2020). Governing rationalities in children's human rights education. International Journal of Educational Research, 100.
Robinson, C. , Phillips, L. & Quennerstedt, A. (2020). Human rights education: developing a theoretical understanding of teachers’ responsibilities. Educational review (Birmingham), 72 (2), 220-241.
Frödén, S. & Quennerstedt, A. (2020). The child as a gendered rights holder. Childhood, 27 (2), 143-157.
Quennerstedt, A. , Robinson, C. & I'Anson, J. (2018). The UNCRC: The Voice of Global Consensus on Children's Rights?. Nordic Journal of Human Rights, 36 (1), 38-54.
Öhman, M. & Quennerstedt, A. (2017). Questioning the no-touch discourse in physical education from a children's rights perspective. Sport, Education and Society, 22 (3), 305-320.
I'Anson, J. , Quennerstedt, A. & Robinson, C. (2017). The International Economy of Children's Rights: issues in translation. The International Journal of Children's Rights, 25 (1), 50-67.
Quennerstedt, A. (2016). Children's Human Rights at School - As Formulated by Children. The International Journal of Children's Rights, 24 (3), 657-677.
Arneback, E. & Quennerstedt, A. (2016). Locations of racism in education: a speech act analysis of a policy chain. JEP: eJournal of Education Policy, 31 (6), 773-788.
Quennerstedt, A. (2016). Young children's enactments of human rights in early childhood education. International Journal of Early Years Education, 24 (1), 5-18.
Quennerstedt, A. , Harcourt, D. & Sargeant, J. (2014). Forskningsetik i forskning som involverar barn.: Etik som riskhantering och etik som forskningspraktik.. Nordic Studies in Education, 34 (2), 77-93.
Quennerstedt, A. & Quennerstedt, M. (2014). Researching children's rights in education: sociology of childhood encountering educational theory. British Journal of Sociology of Education, 35 (1), 115-132.
Quennerstedt, A. (2013). Children's rights research moving into the future: challenges on the way forward. The International Journal of Children's Rights, 21 (2), 233-247.
Quennerstedt, A. (2011). The construction of children's rights in education: a research synthesis. The International Journal of Children's Rights, 19 (4), 661-678.
Quennerstedt, A. (2010). Children, but not really humans?: Critical reflections on the hampering effect of the "3 p's". The International Journal of Children's Rights, 18 (4), 619-635.
Quennerstedt, A. (2010). Den politiska konstruktionen av barnets rättigheter i utbildning. Pedagogisk forskning i Sverige, 15 (2/3), 119-141.
Quennerstedt, A. (2009). Children's rights in education - transforming universal claims into New Zealand policy. New Zealand journal of educational studies, 44 (2), 63-78.
Englund, T. & Quennerstedt, A. (2008). Linking curriculum theory and linguistics: the performative use of 'equivalence' as an educational policy concept. Journal of Curriculum Studies, 40 (6), 713-724.

Böcker

Quennerstedt, A. , Thelander, N. & Hägglund, S. (2020). Barns och ungas rättigheter i utbildning (2ed.). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Hägglund, S. , Quennerstedt, A. & Thelander, N. (2013). Barns och ungas rättigheter i utbildning (1ed.). Gleerups Utbildning AB.

Doktorsavhandlingar

Quennerstedt, A. (2006). Kommunen - en part i utbildningspolitiken?. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Quennerstedt, A. (2019). Att undervisa om, i och genom barns mänsk-liga rättigheter i skolans tidiga år. I: Ann quennerstedt, Att undervisa om barns mänskliga rättigheter i förskolan och skolan:Utbildningens syften, innehåll och arbetsmetoder: [Teaching children’s human rights in early childhood education and schoolEducational aims, content and processes] (ss. 54-70). Örebro: Örebro universitet.
Quennerstedt, A. (2019). Klämd mellan mänskliga rättigheter. I: Anette Olin, Jonas Almqvist, Karim Hamza, Lisbeth Gyllander Torkildsen, Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling (ss. 164-166). Lund: Studentlitteratur AB.
Quennerstedt, A. (2019). Projektets syften och inramning. I: Ann Quennerstedt, Att undervisa om barns mänskliga rättigheter i förskolan och skolan: Utbildningens syften, innehåll och arbetsmetoder: [Teaching children’s human rights in early childhood education and school: Educational aims, content and process] (ss. 9-32). Örebro: Örebro universitet.
Quennerstedt, A. (2019). Syntetiserande diskussion och slutsatser. I: Ann Quennerstedt, Att undervisa om barns mänskliga rättigheter i förskolan och skolan: Utbildningens syften, innehåll och arbetsmetoder: [Teaching children’s human rights in early childhood education and school: Educational aims, content and processes] (ss. 104-116). Örebro: Örebro universitet.
Öhman, M. , Segolsson, J. , Quennerstedt, A. , Lennqvist Lindén, A. & Tolgfors, P. (2017). Fysisk beröring mellan lärare och elev i utbildningssammanhang. I: Jonas Almqvist, Karim Hamza, Anette Olin, Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare (ss. 155-171). Lund: Studentlitteratur AB.
Quennerstedt, A. (2015). Education and children's rights. I: Vandenhole, Wouter; Desmet, Ellen; Reynaert, Didier & Lembrechts, Sara, The Routledge International Handbook of Children's Rights Studies (ss. 201-215). New York: Routledge.
Quennerstedt, A. (2012). Transforming children's human rights: from universal claims to national particularity. I: Michael Freeman, Law and childhood studies (ss. 104-116). Oxford: Oxford University Press.
Quennerstedt, A. (2011). Barns och föräldrars rättigheter i utbildning: en balansakt i Konventionen om barnets rättigheter. I: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller … ? (ss. 53-78). Göteborg: Daidalos.
Wahlström, N. & Quennerstedt, A. (2011). I mellanrummet mellan universell rätt och nationell lag: en teoretisk inramning. I: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller… ? (ss. 129-141). Göteborg: Daidalos.
Quennerstedt, A. (2011). Relationen mellan barns och föräldrars rättigheter gällande utbildning i den svenska barnrättspolitiken. I: Tomas Englund, Utbildning som medborgerlig rättighet: föräldrarätt eller barns rätt eller -? (ss. 169-196). Göteborg: Daidalos.
Quennerstedt, A. (2008). Kommunal skolpolitik i likvärdighetens namn. I: Tomas Englund, Ann Quennerstedt, Vadå likvärdighet?: Sstudier i utbildningspolitisk språkanvändning (ss. 36-56). Göteborg: Daidalos.
Englund, T. & Quennerstedt, A. (2008). Likvärdighetsbegreppet i svensk utbildningspolitik. I: Vadå likvärdighet?: Studier i utbildningspolitisk språkanvändning (ss. 7-35). Göteborg: Daidalos.
Jarl, M. , Kjellgren, H. & Quennerstedt, A. (2007). Förändringar i skolans organisation och styrning. I: Jon Pierre, Skolan som politisk organisation (ss. 23-47). Malmö: Gleerup.
Quennerstedt, A. (2007). Kommunens ansvar och inflytande på skolområdet. I: Jon Pierre, Skolan som politisk organisation (ss. 49-65). Malmö: Gleerups.

Konferensbidrag

Quennerstedt, A. (2018). The UNCRC - the voice of global consensus on children's rights?. Konferensbidrag vid The European Conference on Educational Research (ECER 2018), Bolzano, Italy, September 3-7, 2018.
Quennerstedt, A. (2017). Teaching and Learning Children’s Human Rights in Grade 2: What? Why? and How?. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, August 22-25, 2017.
Quennerstedt, A. (2017). Teaching and Learning Children's Human Rights: Why? What? And How?. Konferensbidrag vid The Australian Association for Research in Education (AARE) Conference, (AARE 2017), Canberra, Australia, November 26-30, 2017.
Quennerstedt, A. (2016). Utbildning - ett växthus för barns och ungas mänskliga rättigheter. Konferensbidrag vid Vetenskapsrådets resultatdialog 2016, Örebro University, Örebro, Sweden, November 21-22, 2016.
Quennerstedt, A. (2016). Young children's enactment of human rights in early childhood education. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2016), Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Quennerstedt, A. & Öhman, M. (2015). Questioning the no-touch discourse in Physical Education from a children’s rights perspective. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER), Education and Transition. Contributions from Educational Research, Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.
Quennerstedt, A. (2014). The Swedish refraction: children’s and young people’s human rights in Swedish curricula. I: European Conference in Educational Research (ECER). Konferensbidrag vid European Conference in Educational Research (ECER), The Past, the Present and Future of Educational Research in Europe, Porto, Portugal, September 2-5, 2014.
Quennerstedt, A. (2013). Children’s constructions of themselves as holders of human rights. Konferensbidrag vid ECER 2013, Istanbul, Turkey..
Quennerstedt, A. (2012). Shapes of freedom: in rights theory and educational practice. Konferensbidrag vid ECER, Cadiz Sep 2012.
Quennerstedt, A. (2011). Transforming children's rights in education from universal claims to national particularity. Konferensbidrag vid NERA, Jyväskylää, 10-12 mars 2011.

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)

Englund, T. (ed.) & Quennerstedt, A. (ed.) (2008). Vadå likvärdighet?: Studier i utbildningspolitisk språkanvändning. Göteborg: Daidalos.