This page in English

Ann Quennerstedt

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303656

Rum: F3208

Ann Quennerstedt

Om Ann Quennerstedt

Senast uppdaterad 2023-09-01

Verksamhets-/intresseområde

Ann är professor i pedagogik och arbetar huvudsakligen med forskning och forskarutbildning. Hon undervisar också i lärarutbildningen.

Anns forskningsintresse har flera inriktningar. I den forskning hon nu arbetar med står barns rättigheter i fokus, såväl i en generell mening som mer specifikt gällande innebörder av utbildning som mänsklig rättighet. Frågor som intresserar henne är synen på barnet som rättighetssubjekt i utbildningssammanhang, och föreställningar om förskolans och skolans roll och ansvar i att respektera barns rättigheter i utbildning, och att främja demokrati och mänskliga rättigheter i och genom utbildning. Under senare tid har intresset allt mer väckts för hur förskolans och skolans utbildande uppdrag kan förstås i relation till barns mänskliga rättigheter – vad är innebörder av att utbilda för mänskliga rättigheter.

Sedan tidigare hyser hon också ett intresse för utbildningspolitik och läroplansteori med särskild inriktning mot skolans styrning och mot frågor om skolans roll i demokratin (och hur dessa dimensioner hör samman). Frågor om utbildningspolitik och styrning aktualiseras också i relation till barnets rättigheter i utbildning.

Aktuell forskning

Sedan 2020 bedriver Ann tillsammans med Lisa Isenström projektet Rättighetsbaserad skola, på uppdrag av Unicef Sverige. I studien utvärderas hur skolor påverkas av att införa Unicefs skolprogram Rättighetsbaserad skola, och vilka effekter man kan se i lärares och elevers uppfattningar och attityder. Ett särskilt intresse riktas mot effekter på barns och ungas inflytande och delaktighet. Studien avslutas våren 2024.

Tidigare forskning

2014-2018 ledde Ann forskningsprojektet Utbildning som växthus för barns och ungas mänskliga rättigheter. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet. Forskarteamet bestod förutom Ann själv av Britt Tellgren, Sara Frödén och Lisa Isenström, Örebro universitet, Nina Thelander, Karlstads universitet samt Lotta Brantefors, Uppsala universitet. I projektet undersöktes innebörder av utbildning för mänskliga rättigheter. Projektet undersökte vad som är innehållet i undervisningen och lärande i, om och genom mänskliga rättigheter, samt hur barn och unga genom detta innehåll ges möjligheter att växa som innehavare av mänskliga rättigheter. Projektets resultat har publicerats i ett antal internationella artiklar och i projektrapporten Att undervisa om barns mänskliga rättigheter i förskolan och skolan. Utbildningens syften, innehåll och arbetsmetoder (Quennerstedt, A. red 2019). Rapporten (både svensk och engelsk version) hittar du under Publikationer längst ned på denna sida.

Under 2009-2014 genomförde Ann det femåriga forskningsprojektet Barnets rättigheter i utbildning (finansiering från Vetenskapsrådet i form av forskarassistenttjänst). Projektet syftade till att fördjupa kunskaperna om vad barnets rättigheter i utbildning innebär, och reste frågor kring såväl den mänskliga rätten till utbildning, som frågor om rättigheter i utbildning och genom utbildning.

Ann deltog under åren 2006-2009 i det Vetenskapsrådsfinansierade projektet Utbildning som medborgerlig rättighet – föräldrars rätt, barns rätt, eller…?. Projektet analyserade den ökande tendensen att tala om utbildning i termer av rättigheter, och studerade frågan om eventuella motsättningar mellan barns och föräldrars rättigheter när det gäller utbildning. Projektets resultat har hittills publicerats i internationella tidskrifter och en antologi där projektet slutrapporteras är under sammanställning.

Under åren 2003-2006 deltog Ann i projektet Vadå likvärdighet? som genomfördes med finansiering från Vetenskapsrådet. I projektet studerades likvärdighetsbegreppet i svensk utbildningspolitik ur olika vinklar. Projektet slutrapporterades 2008 i antologin med samma namn som projektet. Anns avhandling Kommunen – en part i utbildningspolitiken (2006) genomfördes i relation till projektet.

Forskningsmiljö

Ann leder tillsammans med Sara Frödén och Martina Norling forskningsmiljön ReCEL (Research on Children’s Education and Learning) vid Örebro universitet. Forskare och doktorander i ReCEL förenas av ett intresse för barns utbildning och lärande, och ägnar sig i sin forskning åt formell och informell pedagogisk verksamhet för barn i åldersspannet 0-12 år.

Undervisning

Ann forskar den största delen av sin arbetstid, men har viss undervisning såväl på grundnivå och avancerad nivå (främst i lärarprogrammen) som på forskarnivå (handledning, forskarutbildningskurser).

Hon handleder följande doktorander:

Jeanette Koskinen, sedan 2020 (huvudhandledare)

Helena Yourston, sedan 2020 (huvudhandledare)

Linnéa Waldekranz, sedan 2020 (biträdande handledare)

Universitets-/institutionsuppdrag

Ann är föreståndare för forskarskolan Utbildningsvetenskap med inriktning mot didaktik, som finns vid Örebro universitet. Se Forskarskolan UVD

Internationellt samarbete och internationella uppdrag

Ann är link-convenor för EERA-nätverket Research in Children’s Rights in Education (EERA: European Educational Research Association). Nätverket träffas årligen vid forskningskonferensen European Conference in Educational Research (ECER).

Hon är associate editor för den vetenskapliga tidskriften International Journal of Children’s Rights. 

Ann leder det VR-finansierade nätverket International Network for Children's Human Rights Education.

Publikationer

För Anns publikationer, se separat flik på denna sida, eller gå till http://scholar.google.se/citations?hl=sv&user=lIQceyEAAAAJ&view_op=list_works

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Samlingsverk (redaktör)