Forskningsprojekt

Vuxnas val inför möjligheten att studera

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sam Paldanius

Forskningsämne

Projektet syftar till att vitalisera en klassisk forskningsfråga inom det vuxenpedagogiska fältet: Vilka vuxna väljer att studera? Man kan även turnera frågan så att den handlar om vilka som inte väljer att studera. I båda fallen finns en uppenbar följdfråga: Varför? Ibland har forskningsområdet diskuterats under rubriken rekrytering, men det har även en djupare dimension, som rör social selektion och reproduktion av sociala gruppers positioner i bestämda samhällen. Man kan notera att frågan i vissa historiska skeden stått högt på den politiska agendan under växlade förtecken. Åtskillig forskning har bedrivits, men det finns flera skäl att återkomma till området: 1. Tyngdpunkten i den tidigare forskningen inom området ligger långt tillbaka i tiden. 2. I Sverige har sedan mitten på 1970-talet bedrivits en mycket ambitiös politik, när det gäller att involvera vuxna i studier. Detta ger en god grund att studera vad som händer, när villkoren för att delta i vuxenstudier under lång tid varit bättre än i praktiskt taget alla andra länder. Teoribildning har i hög grad vilat på andra, nordamerikanska, vuxenutbildningsvillkor 3. Andra teoretiska verktyg än de som tidigare använts bör kunna ge nya svar. 4. Med tanke på att de generösa villkoren i Sverige fungerat så länge finns goda möjligheter att se vad som händer när dessa villkor ?normaliserats?, dvs. när vuxna mer eller mindre tar för givet att man kan studera med ekonomiskt stöd, studera på högskola utan studentexamen etc.

Forskare