Forskningsprojekt

Myndighetstext för ett säkrare samhälle i brukarperspektiv

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Språket är varje myndighets viktigaste arbetsredskap. Det är framförallt med texter av olika slag som en myndighet fullgör sina uppdrag. Därför är det också viktigt att myndighetsspråket är begripligt och att texten är användbar för läsaren. Om de tilltänkta läsarna inte finner några beröringspunkter med de budskap och den kunskap myndigheten vill förmedla är sannolikheten stor att de avvisar texterna istället för att läsa dem. Kunskap om hur olika mottagargrupper reagerar på myndighetens sätt att använda språket behövs för att en myndighet ska kunna anpassa form och innehåll till dem man vill nå.

Räddningsverket publicerar varje år en mängd olika texter som ska bidra till ett säkrare samhälle. Vi vill undersöka vad som händer i det språkliga mötet mellan text och läsare. De texter som studeras ska ha ett tydligt angivet syfte och tydligt definierade målgrupper. Det kan vara en lärobok, en webbpublicerad handbok, en s.k. idéhandbok, en forskningsrapport och en bearbetad EU-text som t.ex. Räddningsverkets "populärversion" av regelverket för transport av farligt gods.

Vi vill ta reda på mer om myndighetens och läsarnas språkbruk och finna ut var och när myndighetskommunikationen fungerar och om, var och varför förståelse- eller handlingsproblem uppstår. Projektet syftar till ökad kunskap om samspelet mellan mottagare och myndighetstext och kan ses som ett led i beskrivningen av skriftanvändningen i det svenska samhället.

Finansiärer

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)