Forskningsprojekt

Betydelsen av kunskap hos patienter som får hemodialysbehandling

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Patienter som genomgår hemodialys i Sverige har ökat kontinuerligt under de senaste decennierna. Majoriteten av patienterna får dialysbehandling tre gånger i veckan. Tidigare forskning antyder att kunskap om den egna sjukdomen och behandlingen har flera positiva effekter. Kunskap gör det möjligt för dialyspatienterna att fatta autonoma beslut som kan förbättra deras situation och öka deras livskvalitet. Kunskap är också en förutsättning för upplevelse av att vara delaktig i behandlingen, vilket i sin tur har påvisat positivt samband med livskvalitet. Vidare har en känsla av sammanhang (KASAM) hos patienten visat sig positivt påverka hur en person anpassar sig till påfrestande situationer. Det finns få studier som undersökt förhållandet mellan kunskap och KASAM. En hög känsla av komponenten begriplighet i begreppet KASAM skulle kunna vara en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap.

Syftet med projektet är att undersöka samband mellan kunskap, livskvalitet, känsla av sammanhang, upplevelse av delaktighet och sjukdomsparametrar hos patienter i hemodialys.

Projektet har en korrelativ design. Data samlas in, dels på dialysmottagningen genom en strukturerad intervju utifrån ett instrument speciellt utarbetat för skattning av kunskapsnivå hos dialyspatienter, dels genom frågeformulär som skickas hem till patienten, och dels hämtas data från patientens journal.

Projektet genomförs i ett samarbete mellan Hemodialys mottagningen, Universitetssjukhuset Örebro, och Hälsoakademin, Örebro universitet.

Samarbetspartners

  • Ann Langius-Eklöf, Karolinska institutet
  • Hemodialysmottagningen USÖ