Forskningsprojekt

Kvinnors och vårdgivares perspektiv på cancer i livmoderhalsen och dess prevention

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Karin Blomberg

Livmoderhalscancer är den andra vanligaste cancerformen hos kvinnor globalt sett. Humant papillomvirus (HPV) är den viktigaste etiologiska faktorn till livmoderhalscancer och den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen bland ungdomar och yngre vuxna. Utvecklande av cancer i livmoderhalsen är dock mycket långsamt och medger möjligheten till preventiva insatser som t.ex. gynekologisk cellprovtagning. Under det senaste året har kopplingen mellan HPV och livmoderhalscancer aktualiserats i media. Vaccin som skyddar mot HPV har godkänts och beskrivs som ett nytt paradigm inom preventionen av livmoderhalscancer. Både vaccination mot HPV och specifika HPV-tester har erbjudits kvinnor via olika reklamkampanjer och webbsidor. Dock saknas kunskap utifrån kvinnors perspektiv. Kopplingen till en sexuellt överförbar sjukdom kan väcka obehag och skapa problem i relationer till andra, till sexuella partners och till kvinnan själv och hennes kropp. Detta kräver kunskap om hur kvinnor förstår och tänker omkring cancer i livmoderhalsen, dess prevention och sambandet mellan cancer och HPV. Detta berör inte bara kvinnan utan också partners, familjen och samhället i stort.


Syfte
Projektet är en fortsättning av det tvärvetenskapliga forskningsprojektet "Between sickness and health- a multidisciplinary study of professional and lay participants in a cervical cancerscreening program", huvudansvarig Carol Tishelman, Professor i omvårdnad, Karolinska Institutet. Projektet syftar till att undersöka hur kvinnor och vårdgivare resonerar om cancer i livmoderhalsen och dess prevention i relation till kvinnors hälsa i stort.


Metod
Genom olika datainsamlingsmetoder såsom faxmeddelanden, individuella intervjuer, telefonintervjuer, traditionella fokusgrupper och fokusgrupper via webben fångas perspektiv från kvinnor vilka har deltagit och inte deltagit i den gynekologiska cellprovtagningen, kvinnor med erfarenhet av att fått ett avvikande cellprovsvar, barnmorskor och gynekologer vilka är verksamma i den organiserade gynekologiska cellprovtagningen.


Referenser:
Blomberg K., Ternestedt B-M., Törnberg, S., & Tishelman C. Tensions between the Public and Private: How do women who choose not to participate in population-based cervical cancer screening reason about their decision. Inskickad för publikation.

Forskare