This page in English

Karin Blomberg

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301270

Rum: P2353

Karin Blomberg
Forskningsämne

Om Karin Blomberg

Karin Blomberg är professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet och föreståndare för forskningsmiljön Care about Caring.

Forskning

Karins forskning handlar om relationsskapande vård, en vård där värdighet, tillit och delaktighet främjas, oavsett vårdkontext och patientgrupp.

Interventionsstudier bedrivs där olika metoder, arbetssätt och modeller utvecklas, testas och utvärderas i klinisk verksamhet inom såväl sjukhusbaserad vård som kommunal hälso- och sjukvård. Flera av studierna fokuserar på centrala begrepp inom omvårdnadsvetenskap såsom värdighet, compassion, tillit och beröring.

Karins forskning fokuserar även på professionsutveckling och lärande inom och mellan professioner vilket är centralt för en hållbar relationsskapande hälso- och sjukvård. Andra forskningsområden är palliativ vård och fundamentals of care.

Karin bedriver även studier i tvärvetenskapliga samarbeten om människors uppfattningar om risk för sjukdom och om primär- och sekundärprevention mot cervixcancer. Andra forskningsområden är metodutveckling såsom utveckling och psykometrisk testning av instrument och olika datainsamlingsmetoder.  

Karin har en betydande publicering av vetenskapliga artiklar, läromedel och presentationer vid nationella och internationella konferenser. Hon är anlitad vetenskaplig expert vid framtagande av nationella riktlinjer och vårdprogram. Hon har även anlitats som granskare vid internationella forskningsansökningar och varit opponent, ledamot i betygsnämnder vid flera nationella och internationella disputationer. Karin ingår i International Advisory Board för tidskriften Nurse Education in Practice, är academic-editor för PLOS ONE, och referee för flera etablerade tidskrifter inom omvårdnad och medicin. 

Undervisning

Karin har lång erfarenhet av undervisning bl.a. inom palliativ vård, lärande av praktiska färdigheter och vetenskaplig metod på både grund- och avancerad nivå inom såväl sjuksköterskeprogrammet som läkarprogrammet, samt undervisning inom forskarutbildning och docentkurser. Hon handleder flera doktorander som huvudhandledare och bihandledare. Karin har även erfarenhet som handledare/mentor till post-doc, forskarassistenter och juniora forskare.

Uppdrag

  • Prodekan vid Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet.
  • Beredningsgrupp FORTE Vård och vårdorganisation
  • Ordinarie ledamot i Skyddskommittén vid Örebro universitet.
  • Ledamot i styrgruppen för Forum 2.0 samverkan för äldres hälsa och livsvillkor, Region Örebro Län och Örebro läns kommuner.
  • Ledamot i styrgruppen för Akademiskt vårdboende, Region Örebro Län och Örebro läns kommuner.
  • Huvudområdesansvarig för omvårdnadsvetenskap inom sjuksköterskeprogrammet, Örebro universitet.
  • Ansvarig för gruppen inom medicinsk pedagogik vid Örebro universitet.
  • Universitetsrepresentant i SIGHT, Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm.

 

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter

Övrigt