This page in English

Forskningsprojekt

Nation och globalisering i utrikesnyheter. Kultur och politik i cirkulationen av internationella nyhetsbilder (2008-2012)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Projektet är centrerat kring utrikes bildspel i online-tidningar från Sverige, Storbritannien och USA. Den teoretiska inramningen består huvudsakligen av teorier om: utvecklingen av nyheter online, globaliseringsteorier, särskilt gällande en nations, kultur- och globaliseringsskala, samt teorier om betydelser av nyhetsbilder, både när det gäller cirkulation och representation. Ett viktigt delmål med projektet är också att utveckla identitetspolitik-teori för mediestudier. Detta genomförs framför alt genom studier av representationer av människor från olika delar av världen i bildspel i form av "årsrevyer" och bildspel som fokuserar på första maj-demonstrationer.

En annan delstudie omfattar representationer av olika religioner i bildspelen. Alla delstudierna tillämpar diskursanalytiska metoder, särskilt "the analytics of mediation", som har utvecklats för studier av dokumentära bildspråk. Deltagande observation och semi-strukturerade intervjuer med bildredaktörer och fotografer genomförs också. Huvudsakligen intervjuas anställda vid internationella nyhetsbyråer eftersom majoriteten av bilderna i bildspelen kommer från nyhetsbyråer. Hittills har intervjuer genomförts i London, Toronto och Durban.

Publicerade texter från projektet

Roosvall, A. (2009) “Global Divides in Cosmographic Genres. Charity, Solidarity and Different Explanations of Difference” in Nordicom Review. Jubilee Issue, 30(2009)

Roosvall, A. (2010) ”Image-Nation. The National, the Cultural and the Global in Foreign News Slide-shows” i Roosvall, Anna & Salovaara-Moring, Inka (red.) Communicating the Nation. National Topographies of Global media Landscapes. Göteborg: Nordicom

Roosvall, A. (2013) “The Identity Politics of World News. Oneness, Particularity, Identity and Status in Online Slideshows”, International Journal of Cultural Studies, Prepublished January 24 2013. DOI: 10.1177/1367877912464369.