This page in English

Forskningsprojekt

Orika-studien. Operativ riskbedömning inom kriminalvårdsanstalt

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Denna studie avser att undersöka beslutsprocessen i kriminalvården med fokus på riskbedömning; hur olika beslutsfattare tillmäter olika omständigheter hos klienten olika vikt beroende på beslutstyp samt hur organisationen kommunicerar risk och vilken inverkan detta kan få på beslutsfattandet. Det övergripande syftet med denna studie är, att inom kriminalvårdsanstalt undersöka hur risk- och skyddsfaktorer i en riskbedömning uppfattas och kommuniceras vid beslutsfattande som rör permissions-, besöks- och telefonbeslut.
Utifrån det övergripande syftet har fyra frågeställningar utkristalliserats, vår intention är att inom kriminalvårdsanstalt undersöka:
Vilka perceptioner om risk- och skyddsfaktorer som finns inom olika yrkeskategorier rörande intagnas?
Hur sker kommunikationen om risk- och skyddsfaktorer inom den egna gruppen, mellan olika yrkeskategorier samt organisationens ramverk och uppdrag ?
Vilka andra omständigheter kan påverka perception och kommunikation av risk- och skyddsfaktorer vid beslutshantering?
Hur införlivas perception och kommunikation vad gäller risk- och skyddsfaktorer i det operativa beslutsfattandet rörande intagna?

Rapporten har en multistrategisk design bestående av tre metodologiska delar. Syftet med den första delstudien var att utforska och identifiera vad som påverkar personalens perception, kommunikation och hantering avseende risk- och skyddsfaktorer vid beslutsfattande rörande intagna. Dessa data låg till grund för en större enkätstudie som utgöra rapportens andra del. I ett tredje steg kommer en vinjettstudie att utföras för att se om och hur resultat från de två första delstudierna överensstämmer med ett praktiskt exempel.

Studien genomförs i samarbete med FoU-enheten Kumla.