This page in English

Forskningsprojekt

Platsens politik. Etnicitet och klass i medierepresentationer av ursprungsfolk och resandefolk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Forskningsämne

Ursprungsfolk tillskrivs ofta särskild status som grundar sig på en långvarig koppling till specifika platser (eller så argumenteras det för dylik status med hjälp av dylika argument). Traditionellt mobila minoriteter, som olika resandefolk, till exempel "travelers" i Storbritannien och romer runtom i Europa, tillskrivs vanligtvis inte likvärdig status, även om de kan vara erkända som officiella minoriteter. Det här projektet utforskar diskurser om ursprungsfolk och traditionellt mobila minoriteter i medierepresentationer och analyserar i detta avseende särskilt platsens betydelse. Plats ses här som en nodalpunkt, en "tom" signifikant runt vilken andra tecken, såsom exempelvis rättigheter och andlighet, organiseras. Lingvistiska och visuella skildringar av plats i medierepresentationerna relateras huvudsakligen till etnicitet och klass i analysen (men undersökningen är öppen för anknytning av flera konstituerande kategorier). Projektets teoretiska grund består av: kommunikationsgeografi, identitetspolitik-teori, intersektionalitetsteori och globaliseringsteori (med fokus på spänningsområdet lokal-nationell-transnationell). Metodologiskt tillämpas diskursteori, efter att en grundläggande kvantitativ kartläggning av materialet har genomförts. Undersökningsmaterialet består av online-tidningar (inklusive video-inslag), både populär- och elit-press, från flera länder. En fallstudie fokuserar på medierapporteringen kring ett uppmärksammat fall när en grupp "travelers" i Storbritannien 2011 tvingades flytta från den plats de bebott under decennier (i detta fall har de inte ansetts ha någon rätt till platsen där de bott). En annan fallstudie fokuserar rapportering kring samer i de nordiska länderna och Ryssland (en transnationell folkgrupp, erkänd som ursprungsfolk, med - ofta omstridda - rättigheter till lokala/nationella platser, samt med en nomadisk historia). En tredje fallstudie med fokus på rapportering kring romer i Europa kommer eventuellt att inkluderas.

Målet med projektet är att öka kunskapen om den (identitets)politik som förs kring ursprungsfolk och traditionellt mobila minoriteter i samhället i stort och i/genom medierna, och särskilt vilken betydelse plats, samt etnicitet och klass har i sammanhanget.