This page in English

Forskningsprojekt

BIOSLUDGE - Biologiska effekter av slam från reningsverk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Jana Jass

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Avloppsslam är det fasta material som återstår efter avloppsrening. Slammet avvattnas och kan sedan återanvändas som gödselmedel på åkermark beståndsdel i anläggningsjord eller i material för sluttäckning av avfallsdeponier. Slammet kan dock fortfarande innehålla giftiga ämnen som tungmetaller, läkemedel och bakteriella föroreningar som kan vara skadliga för både människor och djur. Syftet med detta samarbetsprojekt är att karakterisera bioaktiviteten hos avloppsslam i syfte att avgöra hur avloppsslam kan användas på ett säkert och effektivt sätt. Huvudfokus kommer att ligga på biologiska effekter av avloppsslam och slam för att avgöra om jorden/slammet är skadligt för organismer som antingen lever i jorden eller som exponeras genom lakvatten. Vi avser att utveckla metoder för att definiera vad som är "rent", bestämma effekterna på biologiska system inklusive mänsklig cell, bakterier, C. elegans och zebrafisk och slutligen utföra en riskbedömning. Resultaten från studierna kommer att användas för att utveckla förbättrade program för användning av avloppsslam och för förbättrad riskbedömning.

Bild som visar lastning av avloppsslam.

Foto: Henrik Tideström

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen